اثر بسته بندی های مختلف بر کیفیت فیله قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) هنگام نگهداری در یخچال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

2 دانشیار، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

3 دانشیار، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

به دلیل مستعد بودن و فساد سریع آبزیان خوراکی، فناوری‌های زیادی برای افزایش ماندگاری آن‌ها توسعه یافته­اند. در این پژوهش تاثیر بسته­ بندی­ های اتمسفر تغییر یافته (دی‌اکسید کربن 40 درصد و نیتروژن 60 درصد)، تحت خلأ و اتمسفر هوا روی تغییرات فیزیکی، شیمیایی و میکروبی فیله قزل­ آلای رنگین­ کمان هنگام نگهداری در یخچال (4 درجه سانتی گراد) مورد مطالعه قرار گرفت. فراسنجه ­های شیمیایی (مجموع بازهای نیتروژنی فرار (TVB-N) و تیوباربیتوریک اسید (TBA))، فیزیکی (pH، آبچلینگ و رنگ­ سنجی) و میکروبی (شمارش باکتری ­های کل (TVC) و باکتری‌های سرماگرا (PTC)) در روزهای صفر، 3، 6 ،9، 12، 15 و 18 اندازه ­گیری شدند. نتایج نشان داد که بسته ­بندی فیله ­ها با اتمسفر تغییر یافته به­ مدت 15 روز موجب حفظ خواص کیفی و فیزیکی فیله ­ها گردید. در حالی که خواص کیفی و فیزیکی نمونه­ های شاهد پس از 6 روز به ­شدت کاهش یافت (0/05>P). رشد بار میکروبی نمونه ­های بسته­ بندی شده در اتمسفر تغییر یافته در مقایسه با دو نوع بسته­ بندی دیگر کندتر بود (0/05>P). نتایج کیفیت بهتر نمونه­ های بسته­ بندی شده در اتمسفر تغییر یافته را نسبت به بسته­ بندی تحت خلأ و هوا در پایان دوره نگهداری نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of modified atmosphere packaging on the fillet quality of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) during refrigerated storage

نویسندگان [English]

  • MohamadAli Khanlar 1
  • Ebrahim Alizadeh Doughikollaee 2
  • Seyed Vali Hosseini 3
1 MSc. Graduate in Fish Product Processing, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Zabol, Zabol, Iran.
2 Associate Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Zabol, Zabol, Iran.
3 Associate professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Due to the potentiality and rapid spoilage of edible aquatic, many technologies have been developed to increase their shelflife. In this research, the effect of modified atmosphere (40% carbon dioxide and  60% nitrogen), vacuum and air atmosphere packaging on the physical, chemical and microbiological changes of Oncorhynchus mykiss fillet during refrigerated storage (4°C) were studied. Chemical (total volatile base nitrogen (TVB-N) and thiobarbituric acid (TBA)), physical (pH, drip loss and colorimetry) and microbial parameters (total bacterial count (TVC) and psychrotrophic count (PTC)) were measured at 0, 3, 6, 9, 12, 15 and 18 days. The results showed that the fillets packed with modified atmosphere maintained the quality and pysical properties of fillets for 15 days. While the quality and pysical properties of control samples strongly decreased (P<0.05) after 6 days. The growth of microbil load of samples packed in modified atmosphere was slower than the two type of other packaging (P<0.05). Results showed the quality of samples packed in modified atmosphere is better than vacuum and air packaging at the end of storage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modified Atmosphere packaging
  • Oncorhynchus mykiss
  • Colorimetry
  • Shelf life