مقایسه شاخص های خون شناسی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) پس از بیهوشی با میرسن و یوجینول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری گروه بهداشت آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار پژوهشی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی-گرگان، ایران.

چکیده

میرسن ماده ­ای است که در ترکیب گیاهان مختلف وجود داشته و اثرات مثبتی بر سلامت دارد. خاصیت بیهوش کنندگی میرسن در ماهی­ ها تایید شده است ولی اثر آن بر شاخص­ های خون ­شناسی بررسی نشده است. هدف از این تحقیق، بررسی اثر بیهوشی با میرسن بر شاخص ­های خون­ شناسی ماهی قزل­آلای رنگین کمان در مقایسه با یوجینول است. در این مطالعه 240 قطعه ماهی قزل آلای رنگین کمان 300 گرمی مورد استفاده قرار گرفت. ماهی­ ها به مدت 60، 180، 300 و 600 ثانیه با میرسن و یوجینول بیهوش شدند. برای بیهوشی در این زمان­ها، غلظت­های 81، 30، 19 و 10 میلی­گرم در لیتر یوجینول و 531، 251، 177 و 111 میلی­گرم در لیتر استفاده شد. پس از بیهوشی از ماهی­ ها خون­گیری به­ عمل آمد. شاخص­های خون­شناسی شامل تعداد گلبول­ های خون، شمارش افتراقی گلبول­های سفید، هموگلوبین، هماتوکریت، MCV، MCH و MCHC محاسبه و بین تیمارها مقایسه شد. نتایج نشان داد که در هر دو تیمار یوجینول و میرسن، افزایش زمان بیهوشی باعث افزایش معنی­ دار در میزان هموگلوبین و تعداد گلبول­های قرمز گردید. کمترین مقدار مربوط به زمان 60 ثانیه بود. در تیمار میرسن با افزایش زمان بیهوشی، تعداد گلبول­های سفید کاهش یافت و اختلاف معنی­ داری بین زمان 60 و 600 ثانیه وجود داشت. ولی اختلاف معنی­ داری در درصد لنفوسیت­ ها، نوتروفیل­ها، مونوسیت ها و ائوزینوفیل­ ها و MCV، MCH و MCHC وجود نداشت. در نهایت نتیجه­ گیری می­ شود که افزایش زمان بیهوشی با یوجینول و میرسن باعث افزایش تعداد گلبول قرمز و هموگلوبین می­ شود که می­تواند نشانه بروز استرس باشد. همچنین، به ­نظر می­رسد که بیهوشی با میرسن و یوجینول در زمان 600-60 ثانیه آثار منفی خاصی در ماهی نداشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of Hematological Parameters in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Anesthetized with Myrcene and Eugenol

نویسندگان [English]

  • Ali Taheri Mirghaed 1
  • Mahyar Yasari 2
  • Seyed Saeed Mirzargar 1
  • Seyyed Morteza Hoseini 3
1 Associate professor, Department of Aquatic Animal Health, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 PhD Student,, Department of Aquatic Animal Health, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Inland Waters Aquatics Resources Research Center, Iranian Fisheries Sciences Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

Myrcene is a compound found in many plants with beneficial health effects. Anesthetic efficacy of myrcene has been demonstrated in fish; however, there is no information about its effects on hematological effects. The aim of the present study was to investigate the effects of anesthesia with myrcene on hematological parameters of rainbow trout in comparison to eugenol. In this study, 240 rainbow trout (300 g) were used. The fish were anesthetized within 60, 180, 300 and 600 s with either myrcene or eugenol. To reach these time on anesthesia, 81, 30, 19 and 10 mg/L eugenol, or 531, 251, 177 and 111 mg/L myrcene were used. Blood samples were taken from the fish after anesthesia. Hematological parameters including blood cells’ number, leukocyte differential count, hemoglobin, hematocrit, MCV, MCH and MCHC were determined and compared among the treatments. Increase in anesthesia time of either eugenol or myrcene led to significant increase in hemoglobin and RBC, and the lowest value was related to 60 s. Among the myrcene treatments, increase in induction time results in a significant decrease in WBC and there was a significant difference between 60 and 600 s. Nevertheless, there was no significant difference in leukocyte differential count, MCV, MCH and MCHC among the treatments. Overall, it is concluded that increase in the time of anesthesia with eugenol and myrcene leads to increase in RBC and hemoglobin, which might be an indication of stress. In addition, it seems that anesthesia with myrcene and eugenol within 60-600 s has no certain side effects on the fish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fish
  • anesthesia
  • Hematology
  • Myrcene
  • Eugenol