تعیین غلظت تحت کشنده (LC50) نانو اکسید مس در ماهی آمور (Ctenopharyngodon idella) و تأثیر آن بر شاخص‌های خونی و فعالیت آنزیم‌های کبدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشدگروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

2 دانشیار گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی و گروه پژوهشی شیلات پژوهشکده تالاب بین المللی هامون، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

3 استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

4 مربی گروه پژوهشی شیلات، پژوهشکده تالاب بین المللی هامون، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی غلظت‌های مختلف نانو ذرات اکسید مس (CuO NPS) بر شاخص‌های خونی و فعالیت آنزیم‌های کبدی ماهی آمور (Ctenopharyngodon idella) انجام شد. برای تعیین LC50، تعداد 150  قطعه ماهی با میانگین وزن 5±38 گرم به ­مدت 96 ساعت در معرض غلظت‌های (0، 25، 50، 100، 200، 300، 500، 1000، 2000 و 4000) میلی­گرم بر لیتر نانو اکسید مس قرار داده شدند و تلفات روزانه ثبت شد. غلظت سمیت کشنده (LC50) نانواکسید مس برای ماهی آمور 0/5±2589/14 میلی‌گرم بر لیتر به­دست آمد، سپس ماهیان به ­مدت 10 روز در معرض غلظت‌های پایین‌تر از غلظت تحت کشنده (یک بیستم، یک سی­ام و یک پنجاهم غلظت LC50‌) نانو ذرات اکسید مس قرار گرفتند و شاخص‌های خونی و آنزیم‌های کبدی  ماهیان اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که  تغییرات در شاخص‌های خونی با کاهش تعداد گلبول قرمز و درصد هماتوکریت و همچنین افزایش گلبول‌های سفید و آنزیم‌های کبدی در ماهیان تیمارهایی که تحت تأثیر نانو ذرات اکسید مس قرار داشتند، همراه بود (0/05<P). نتیجه نهایی این­ که نانو ذرات اکسید مس، در غلظت‌های بالا اثر منفی بر سلامت ماهیان دارند و کنترل محیط های آبی و جلوگیری از ورود این مواد جدید به چرخه غذایی آبزیان ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determining of Copper Oxide Nanoparticles (CuO NPs) LC50 in Grass Carp (Ctenopharyngodon idella) and Its Effects on Hematological and Liver Enzymes Activity Indices

نویسندگان [English]

  • Masoomeh Vafadarnejad 1
  • Ahmad Gharaei 2
  • Javad Mirdar Harijani 3
  • mohadeseh miri 4
1 M.Sc. Student, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Zabol, Zabol, Iran
2 Associate Professor, Departments of Fisheries, Hamoun International Wetland Research Institute and Faculty of Natural Resources, University of Zabol, Zabol, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Zabol, Zabol, Iran.
4 Instructor, Departments of Fisheries, Hamoun International Wetland Research Institute and Faculty of Natural Resources, University of Zabol, Zabol, Iran.
چکیده [English]

In this study, the effects of different levels of copper oxide nanoparticles (CuO NPS) were evaluated on hematological indices and liver enzymes activity of the grass carp (Ctenopharyngodon idella). Firstly, 150 fish (with mean weigh 38± 5 g) exposed under different concentrations of copper oxide nanoparticles for 96 hours and were recorded daily losses. As a result, the concentration of lethal toxicity (LC50) nano-copper oxide for grass carp was obtained 2589.14±0.5 mg/l. Then the fish exposed under sub-lethal concentrations (1/20, 1/30 and 1/50 concentration LC50) copper oxide nanoparticles for 10 days that were measured hematological indices and liver enzyme activities in fish. The results showed that the nano-particles causes changes in the blood parameters of the fish that these changes was affected by the nano-particles in blood indices by reducing the level of red blood cells (RBC), Hematocrit and increase in white blood cells (WBC) and liver enzymes in treatment groups (p<0.05). Finally, the results suggested that copper nanoparticles in the high level could side effect on the fish health. Therefore, preventing the entry of these new materials into the food chain of aquatic organisms seems to be necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Copper oxide nanoparticle
  • Hematocrit
  • Liver enzymes activity
  • Sub lethal toxicity