تاثیر مواجهه 14 روزه با نفت خام و دوره بازیابی فیزیولوژیک بر تغییرات بیوشیمیایی خون در بچه ماهیان باس آسیایی (Lates calcarifer)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر، ایران.

2 دانشجو کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.

3 استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، بهبهان، بهبهان، ایران.

4 دانشیار گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.

چکیده

آلاینده­ های نفتی از مهمترین چالش­ ها در توسعه آبزی­ پروری دریایی در خلیج فارس و دریای عمان به ­شمار می روند. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات نفت خام بر برخی پارامترهای خون بچه‌ماهیان سی باس آسیایی (Latescalcarifer) انجام پذیرفت. در مرحله اول ماهیان به مدت 14 روز در معرض پنج تیمار آزمایشی شامل، تیمار شاهد، پخش‌کننده شیمیایی، بخش قابل حل نفت در آب، نفت خام پخش‌شده به روش مکانیکی و نفت خام پخش‌شده به روش شیمیایی با سه تکرار قرار گرفتند. در مرحله دوم آزمایش به ­منظور بررسی توانایی بازیابی فیزیولوژیک، ماهیان به­ مدت 14 روز به محیط فاقد آلودگی منتقل شدند. جهت بررسی تغییرات بیوشیمیایی خون، میزان فعالیت آنزیم‌های آلانین آمینوترانسفراز (ALT) و آسپارتات آمینوترانسفراز (AST)، گلوکز، تری­گلیسرید و پروتئین کل پلاسما اندازه­ گیری شد. نتایج تفاوت معنی‌دار در سطح فعالیت آنزیم ALT و پروتئین کل پلاسمای خون ماهیان در تمام دوره‌های نمونه برداری نشان نداد. میزان AST در تمامی تیمارهای آلوده به نفت خام در روزهای 7 و 14 افزایش یافت. این افزایش در تیمار پخش‌کننده مکانیکی در دوره ریکاوری نیز  ادامه داشت. سطوح گلوکز خون پس از گذشت یک هفته از در معرض قرارگیری در تیمارهای آلوده نسبت به گروه کنترل کاهش یافت. پس از 14 روز، غلظت گلوکز در تیمارهای پخش‌کننده مکانیکی و پخش‌کننده شیمیایی نفت کاهش قابل توجهی را نسبت به شاهد نشان دادند. میزان تری‌گلیسرید در تمامی تیمارهای آلوده به نفت خام در همه دوره‌ها نسبت به تیمار شاهد کاهش قابل توجهی داشت. نتایج این مطالعه نشان داد که نفت خام پخش شده در آب سبب ایجاد تغییرات در برخی فاکتورهای بیوشیمیایی خون بچه ماهیان سی­باس آسیایی است و این اثرات تا 14 روز بعد از پایان در معرض قرارگرفتن ماهی با نفت خام نیز مشاهده می­ گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of 14 Days Exposure to Crude Oil and Recovery Period on Blood Biochemical Parameters in Juveniles Asian Sea Bass (Lates calcarifer)

نویسندگان [English]

  • Dara Bagheri 1
  • Shahrbanoo Mosavi Motahar 2
  • Mohammad Mohiseni 3
  • Mahmood Nafisi 4
  • Amin Oujifard 4
1 Assistant Professor, Department of Fisheries, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Persian Gulf University, Boushehr, Iran.
2 MSc student, Department of Fisheries, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Persian Gulf University, Boushehr, Iran
3 Assistant Professor, Department of Fisheries, Behbahan Khatam Alanbia University of Technology, Behbahan, Iran
4 Associate Professor, Department of Fisheries, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Persian Gulf University, Boushehr, Iran
چکیده [English]

Oil pollutants are most important challenges in the development of marine aquaculture in Persian Gulf and Oman Sea. The aim of this study is investigate the effects of crude oil on some blood biochemical parameters in Asian seabass (Lates calcarifer) fingerlings. In the first stage of experiment, the fishes exposed to five experimental treatment for 14 days, including control, dispersed chemical as a positive control, water-soluble fraction of oil, mechanically and chemically dispersed crude oil with three repetitions. In the second phase of the experiment, to assess the ability of fish for physiological recovery, fish were transferred to a clean water for 14 days. Blood biochemical changes alanine aminotransferase (ALT) and aspartate aminotransferase (AST), glucose, triglycerides and total protein in blood plasma were measured. The results showed there wasn’t any significant difference in ALT activity and levels of total protein in all sampling time, AST activities in the blood plasma has significant increase in all crude oil treatments, after 7 and 14 days. This increased in mechanically dispersed oil treatment also continued to recovery phase. Blood glucose levels were decreased after one week exposed to crude oil treatments. After 14 days, the concentration of glucose in mechanically chemically dispersed crude oil treatments showed a significant reduction compared to control group. Levels of triglyceride in the all exposed treatments show significant decrease than controls groups. In conclusion, the results of this study showed that crude oil was able to alter some of the biochemical factors in fingerlings of Asian sea bass, and these effects are observed until 14 days after the end of exposed fish to crude oil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian Gulf
  • Crude Oil
  • Sea bass
  • Blood biochemical parameters