بررسی الگوی انباشتگی زیستی فلز سنگین مس در بافت های جبه، پا و آبشش صدف دوکفه ای آب شیرین Anodonta cygnea (Linea, 1876) در دوره کوتاه مدت مواجهه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی منابع طبیعی، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مهندسی منابع طبیعی، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

مطالعه حاضر به­ منظور بررسی الگوی تجمع زیستی فلز سنگین مس در بافت­ های جبه، پا و آبشش دوکفه­ای آب شیرین Anodonta cygnea در یک دوره کوتاه مدت مواجهه انجام شد. برای این منظور دوکفه ­ای ­ها در طول یک دوره 9 روزی با غلظت μg.L-1 125 از عنصر مس در شرایط آزمایشگاهی مواجهه یافتند و سطوح این عنصر در روزهای سوم، ششم و نهم از دوره مواجهه اندازه­ گیری شد. بر اساس نتایج، محتوای مس در دوکفه ­ای­ های مواجهه نیافته در  اندام های آبشش و پا به ترتیب بیشترین (μg Cu/g DW 10/35±2/12) و کمترین (μg Cu/g DW 5/39±1/8) مقدار را به خود اختصاص دادند. در هر سه اندام مورد مطالعه مقدار مس در پایان دوره مواجهه در مقایسه با سطوح این فلز در دوکفه ­­ای­ های شاهد (مواجهه نیافته) به شکل معنی ­داری (0/05>p) افزایش یافته بود. در بین اندام ­های مورد بررسی، بیشترین مقدار تجمع متعلق به آبشش و کمترین مقدار مربوط به جبه بود. بیشترین و کمترین مقادیر فاکتور تغلیظ زیستی (BCF) نیز به ترتیب در آبشش و جبه مشاهده گردید. بر اساس نتایج می­ توان گفت که بررسی غلظت عنصر مس در اندام ­های داخلی دوکفه­ای ­A. cygnea (به ویژه آبشش) شاخص مناسبی در ارتباط با بررسی مواجهه این دوکفه­ای با آلودگی مس در زیستگاه­ های این موجود خواهد بود.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The investigation of the Bioaccumulation of Heavy Metal Copper in Freshwater Mussel Anodonta cygnea (Linea, 1876)

نویسندگان [English]

  • Soheil Eagderi 1
  • Mohammad Sallaki 2
  • Lobat Taghavi 3
  • Fateh Moezzi 4
1 Associate Professor, Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
2 M.Sc. Graduate, Department of Natural Resources Engineering, Faculty of Natural Resources and Environment, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
3 Assistant professor, Department of Natural Resources Engineering, Faculty of Natural Resources and Environment, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
4 Ph.D. Student, Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

The present study was conducted to investigate the bioaccumulation of copper in gill, mantle and foot of freshwater mussel, Anodonta cygnea. For this purpose, the bivalves were exposed to 125 μg/l of Cu during a period of 9 days and the Cu content were analyzed in the organs in days 3, 6 and 9. The results showed the concentration of Cu in unexposed mussels were the highest (10.35±2.12 μg Cu/g DW) and lowest (5.39±1.8 μg Cu/g DW) in the gill and foot, respectively. Cu concentrations were increased significantly (P<0.05) in all studied organs during exposure period compared to unexposed mussels. Among organs, the gill and mantle has the highest and lowest accumulation levels, respectively. Also, the highest and the lowest values of bioconcentration factor (BCF) were observed in gill and mantle, respectively. Based on the results, it can be said that Cu content in organs of A. cygnea (especially in the gills) is a proper indices of Cu pollution in the habitats of this organism

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bivalves
  • Heavy metals
  • Bioiondicator
  • Pollution