بررسی اثرات سطوح مختلف نسبت جذب سدیم (SAR) آب مخازن بر شاخص‌های تولیدمثلی مولدین مادة میگوی بزرگ آب شیرین (Macrobrachium rosenbergii)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

3 دانشجوی دکتری، گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

چکیده

مدیریت کیفیت آب مخازن مرکز تکثیر به‌خصوص از نظر عوامل شوری و سختی کل اهمیت زیادی بر عملکرد تولیدمثلی سخت‌پوستان دارد. نسبت جذب سدیم یک فرمول ترکیبی است که نسبت یون سدیم بر مجموع یون‌های کلسیم و منیزیم آب می‌باشد. این تحقیق با هدف بررسی اثرات سطوح مختلف نسبت­ جذب سدیم آب مخازن بر شاخص­های تولیدمثلی مولدین ماده میگوی بزرگ آب شیرین انجام گردید. برای انجام این مطالعه 12 مخزن 80 لیتری به 4 تیمار نسبت جذب سدیم 0 (شاهد)، 5، 10 و 15 اختصاص یافت که هر تیمار دارای 3 تکرار بود. به هر مخزن تعداد 6 قطعه مولد ماده و 2 قطعه مولد نر معرفی شد و در طول تحقیق مولدین با غذای تجاری میگو در حد سیری تغذیه شدند. پس از 2 دورة تولیدمثلی (60 روز) مولدین در مخازن، عملکرد و شاخص‌های مختلف تولیدمثلی مولدین ماده در تیمارهای مختلف اندازه­  گیری شد. نتایج به‌دست آمده نشان داد که شاخص پیکری کلاف تخم و وزن خشک تخم در تیمار نسبت جذب سدیم 5 نسبت به سایر تیمارها به شکل معنی داری بیشتر بود (0/05>P). درصد تخم­های لقاح یافته و درصد تفریخ تخم در تیمار شاهد و تیمار 5 از نظر آماری برابر بود اما با افزایش میزان نسبت جذب سدیم در آب، در تیمارهای 10 و 15 به­ترتیب کاهش یافت. سطوح مختلف نسبت جذب سدیم در آب هیچ تأثیر معنی­داری بر هماوری مطلق و هماوری نسبی نداشت (0/05<P). شاخص وضعیت لاروی نیز در تیمار نسبت جذب سدیم 5 نسبت به سایر تیمارها به شکل معنی­ داری بیشتر بود (0/05>P). بر اساس نتایج به نظر می‌رسد حد بهینه نسبت جذب سدیم در آب مخازن مولدین ماده، جهت دست‌یابی به بالاترین عملکرد تولیدمثلی و تولید لاروهایی با کیفیت مناسب، نسبت 5 می ­باشد. بر اساس نتیجة کاربردی این تحقیق، برای مدیران مراکز تکثیری که به آب لب­ شور طبیعی دسترسی ندارند، توصیه می‌شود هنگام تهیة آب لب ­شور مصنوعی با نمک‌های تجاری جهت مولدین و تفریخ­گاه ­ها، نسبت جذب سدیم آب با نسبت 5 استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of Various Sodium Adsorption Ratio (SAR) at Brood-Stock Tank Water on Reproductive Performance of the Female Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii)

نویسندگان [English]

  • Sina Javanmardi 1
  • Kamran Rezaei Tavabe 2
  • Saeed Moradi 1
  • Hamed Ghafari Farsani 3
1 MSc. Student, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
3 Ph.D. student, Department of Fisheries, Natural Resources Faculty, Urmia University, Urmia, Iran.
چکیده [English]

Water quality management in brood-stock tanks, especially in terms of water salinity and water hardness, is of great importance to the reproductive performance of the crustaceans. The sodium absorption ratio (SAR) is a compound formula that has a ratio of sodium ion to total calcium and magnesium ions of water. The purpose of this study was to investigate the effects of different ratios of sodium to total calcium and magnesium of (SAR) in water on reproductive indices of female freshwater prawn. For this study, 12 tanks of 80 liters were assigned to 4 treatments with 0, 5, 10 and 15 sodium absorption ratios, each with 3 replicates. After the 60-day period of experiment, different reproductive indices were measured. The results indicated that the egg clutch somatic index (ESI) and the dry weight of eggs were significantly higher in treatment of sodium absorption ratio 5 than other treatments. Fertilized eggs percentage and hatched eggs percentage in control and 5 treatments were not significantly different but decreased with increasing of sodium absorption ratio in 10 and 15 treatments respectively. While different levels of sodium absorption ratio in water had no significant effect on total and relative fecundity parameters. Larval status index was significantly higher in treatment of sodium absorption ratio 5 than other treatments. Finally, the SAR at female brood-stock tank water can be optimized to achieve the highest reproductive performance and produce the best quality larvae. Therefore, it is recommended that the authorities of the reproductive centers that do not have natural brackish-water should adjust the water absorption ratio to 5 when making brackish-water for hatchery centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hatchery
  • Larval developmental stage
  • Larval status index
  • Egg clutch somatic index
  • Brackish water