بررسی اثرات حفاظتی گیاه رزماری و آویشن در کاهش سمیت آفلاتوکسین B1 جیره غذایی در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه ، ایران.

2 استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه ، ایران.

چکیده

کاهش آثار سموم قارچی از مسائل مهم صنعت تولید غذای آبزیان محسوب می­شود.در این مطالعه تعداد 135 قطعه ماهی کپور معمولی 1/5±15 گرمی در 3 تیمار (گروه شاهد، ppb 400 سم آفلاتوکسین B1، ppb 400 سم و ترکیب پودر گیاهان آویشن و رزماری) به مدت 12 هفته پرورش یافتند. در پایان آزمایش، نمونه­ های هپاتوپانکراس، روده و خون جهت سنجش فعالیت آلکالین پروتئاز، لیپاز، آمیلاز و برخی شاخص ­های خونی تهیه شدند. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تغذیه با  جیره های غذایی آلوده به آفلاتوکسین و مکمل شده با رزماری و آویشن به ­مدت 12 هفته روی میزان فعالیت آنزیم آلکالین پروتئاز هپاتوپانکراس و روده، تعداد RBC، هموگلوبین، نوتروفیل و لنفوسیت تاثیر معنی­داری داشت (0/05>P)، اما موجب تغییر معنی دار فعالیت آنزیم ­های لیپاز روده، آمیلاز هپاتوپانکراس و سایر شاخص ­های خونی نگردید (0/05<P). بیشترین میزان فعالیت آنزیم پروتئاز و آمیلاز روده در تیمار تغذیه شده با جیره غذایی حاوی ppb 400 آفلاتوکسین B1 مشاهده گردید.همچنین کمترین میزان فعالیت مربوط به آنزیم­های آلکالین پروتئاز، لیپاز و آمیلاز روده و هپاتوپانکراس تیمار تغذیه شده با جیره آلوده به آفلاتوکسین و حاوی پودر گیاهان آویشن و رزماری بود (0/05>P). می­توان چنین نتیجه­ گیری نمود که افزودن آویشن و رزماری به جیره غذایی آلوده به آفلاتوکسین B1 در کاهش آثار مخرب سم ­قارچی بر فعالیت آنزیم ­های آلکالین پروتئاز و آمیلاز روده، شمارش RBC، میزان هموگلوبین، نوتروفیل و لنفوسیت بچه ماهیان کپور معمولی موثر می ­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Protective Efficacy of Rosemary and Thyme against Dietary Aflatoxin B1 Toxicity in Common Carp (Cyprinus carpio) Fingerlings

نویسندگان [English]

  • Hasan Tasa 1
  • Ahmad Imani 2
  • Kourosh Sarvi Moghanlou 2
1 MSc Student, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Urmia University, Urmia, Iran.
چکیده [English]

Nowadays, mitigating the effects of mycotoxins is an important issue in aquafeed industry. In the present study, 135 common carp fingerlings with an average body weight of 15±1.5 g were reared for 12 weeks in three distinctive treatments (control group, 400 ppb aflatoxin B1 and 400 ppb aflatoxin B1 400 ppb along with rosemary and thyme powder). At the end of the trial, hepatopancreas, intestine and blood samples were taken for determination of alkaline protease, lipase and amylase activities and some blood indices. Results revealed that diets contaminated with aflatoxin B1 and the diet supplemented with rosemary and thyme for 12 weeks did significantly affect alkaline protease activity of hepatopancreas and intestine activity, RBC count, hemoglobin, neutrophil and lymphocyte (P≥0.05), however, did not significantly affect intestinal lipase and hepatopancreatic amylase activity along with other hematological indices (P<0.05). The highest intestinal alkaline protease and amylase activity were observed in fish fed diet containing 400 ppb aflatoxin. In addition, the lowest hepatopancreatic and intestinal alkaline protease, lipase and amylase activities belonged to those fish received aflatoxin contaminated diet supplemented with rosemary and thyme (P<0.05). It could be concluded that including rosemary and thyme in diet contaminated with aflatoxin B1 could mitigate the deteriorative effect of the mycotoxin on intestinal alkaline protease and amylase activities along with RBC count, hemoglobin content, neutrophil and lymphocytes of common carp fingerlings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hepatopancreas
  • Intestine
  • Medicinal plant
  • Contamination
  • Nutrition