بررسی تأثیر کود حیوانی و گیاهی بر باکتری های غالب محیط کشت های دافنی Daphnia pulex و پاروپای Apocyclops dengizicus

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

2 استادیار گروه شیلات، دانشگاه پیام نور، گرگان، ایران.

3 دانشجوی دکتری گروه تکثیر و پرورش، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

4 استادیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

چکیده

بطورکلی به منظور افزایش راندمان تولید غذای زنده، مطالعه روابط میان زئوپلانکتون­ ها و باکتری ­ها اهمیت ویژه ­ایی دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی باکتری­ های غالب در محیط کشت­ Daphnia pulex (آنتن منشعبان) و Apocyclops dengizicus (پاروپایان) تغذیه شده با کود (گوسفندی + مرغی به نسبت 1:1 وزنی)، سبزیجات (شنبلیله + آویشن + مرزه به نسبت 1:1:1 وزنی) و جلبک Oscillatoria africanum، تاثیر نوع محیط کشت بر تراکم سخت پوستان پرورش یافته و شاخص ­های کیفی آب انجام شد. نتایج نشان داد جیره ­های مختلف غذایی تاثیر معنی ­داری بر تراکم D. pulex و A. dengizicus، جمعیت باکتریایی، BOD و COD محیط کشت داشته ­اند. باکتری­ های غالب در محیط کشت D. pulex حاوی کود و سبزیجات متعلق به جنس Acinetobacter  و در محیط کشت دارای O. africanum جنس Aeromonas غالب بود. همچنین در محیط کشت A. dengizicus تغذیه شده با کود، سبزیجات و O. africanum به ترتیب  Neisseria، Enterobacteria و Alcaligenes جنس­ های غالب بودند. بیشترین جمعیت میکروبی در محیط کشت D. pulex تغذیه شده با کود (cell/ml104×11) و در محیط کشت A. dengizicus تغذیه شده با O. africanum(cell/ml103×12) سنجش شد. همچنین بیشترین میزان تراکم D. pulex (289±11/9) و A. dengizicus(188±19/2) در محیط کشت تغذیه شده با جلبک O. africanum و کمترین میزان آن در محیط کشت تغذیه شده با کود (به ترتیب1/1 ±15 و 4/1±30) بدست آمد.  بیشترین BOD و COD در محیط کشت D. pulex و A. dengizicus حاوی سبزیجات (به ترتیب 101 و 298 میلی­گرم در لیتر) سنجش شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد همبستگی معنی ­داری بین تراکم D. pulex با جمعیت باکترایی وجود نداشته، اما بین جمعیت باکترایی با تراکم A. dengizicus همبستگی معنی­ داری وجود داشته است. همچنین بین تراکم D. pulex و A. dengizicus، با BOD و COD همبستگی معنی­ داری دیده شد. به طور کلی می توان بیان کرد برای رسیدن به بالاترین میزان تراکم D. pulexو A. dengizicus محیط کشت حاوی جلبک O. africanum کارایی بالاتری دارد. همچنین گونه زئوپلانکتون پرورشی و جیره غذایی استفاده شده طی دوره پرورش بر نوع باکتری ها و تراکم جمعیتی آنها تاثیر گذار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Dominant Bacteria of Culture Media of Cladoceran Daphnia Pulex and Copepod Apocyclops dengizicus

نویسندگان [English]

  • Ehsan Ahmadifar 1
  • Tayebeh Enayat gholampour 2
  • Mojtaba Poladi 3
  • Mohsen Shahriari Moghadam 4
1 Assistant Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Zabol, Zabol, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Fisheries, Payame Noor University, Gorgan, Iran.
3 Ph.D. Student, Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Environmental Sciences, Faculty of Natural Resources, University of Zabol, Zabol, Iran.
چکیده [English]

In general, the relationship between zooplankton and bacteria is important to increase the productivity of live food production. The present study was done with the objective to investigate the predominant bacteria in Daphnia pulex (Cladocera) and Apocyclops dengizicus (Copepoda) fed with manure (chicken and sheep manure at rates of 1:1), vegetables (Fenugreek + Thymus + Savory at rates of 1: 1: 1 weight ratio) and Oscillatoria africanum, the effect of culture medium on zooplankton density and medium BOD and COD. The results showed that different diets had a significant effect on the D. pulex and A. dengizicus density, bacterial populations and biochemical medium properties (BOD and COD). The dominant bacteria in the mediums enriched with manure and vegetables for D. pulex were Acinetobacter sp. and in the medium containing O. africanum, Aeromonas sp. was dominant. In the A. dengizicus cultivation medium enriched with manure, vegetables and O. africanum, the Neisseri sp., Enterobacteria sp. and Alcaligenes sp. were dominant, respectively. Maximum microbial population in medium was measured in D. pulex fed manure (11×104 cells/ml) and A. dengizicus fed with O. africanum (12×103 cells/ml). The highest density of D. pulex (289±11.9) and A. dengizicus (188±19.2) were calculated in the medium enriched with O. africanum, while the least density was counted when manure was used. BOD and COD showed maximum amount in D. pulex and A. dengizicus fed with vegetables (101 and 298 mg/l, respectively). The results showed that there was no significant correlation between D. pulex density and bacterial population, but there was a significant correlation between bacterial populations and A. dengizicus density. Also, there was a significant correlation between zooplankton density (D. pulex and A. dengizicus) and biochemical medium parameters (BOD and COD). In general, it can be concluded that in order to achieve the highest density of D. pulex and A. dengizicus, the use of culture media containing O. africanum has a higher efficiency. Also, zooplankton species and diet used during breeding period affect the type of bacteria and their population density.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oscillatoria africanum
  • Bacteria
  • Zooplankton
  • BOD
  • COD