مطالعة اثرات تجویز خوراکی لاکتوباسیلوس رامنوسوس (Lactobacillus rhamnosus) بر پارامترهای بیوشیمیایی خون ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در زمان مواجه با سمیت تحت کشنده مالاتیون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 استاد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

3 استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

در آزمایش حاضر اثرات تجویز خوراکی Lactobacillus rhamnosus بر شاخص‌های بیوشیمیایی خون ماهی قزل ‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تحت استرس ناشی از سمیت تحت-کشنده‌ی مالاتیون بررسی شد. تعداد 180 ماهی‌ با میانگین وزن اولیه 6/2±43 گرم به چهار گروه شاهد، پروبیوتیک، مالاتیون توام با پروبیوتیک و مالاتیون تقسیم شدند. غلظت انتخابی از مالاتیون 036/0 میلی‌گرم بر لیتر بود و مکمل L. rhamnosus به میزان 1 ‌گرم (واحد کلنی:1010 سلول در هر گرم) بر کیلوگرم جیره‌ی غذایی مورد استفاده قرار گرفت. پس از پایان دوره 28 روزه آزمایش درصد افزایش وزن و برخی شاخص‌های بیوشیمیایی خون ماهیان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده کاهش درصد افزایش وزن در ماهیان تحت تیمار با مالاتیون را نشان داد و تجویز خوراکی مکمل L. rhamnosus تاثیر معنی‌داری در افزایش این شاخص نداشت (05/0P). سطح کورتیزل و آنزیم آلکالین فسفاتاز در خون ماهیان تحت تیمار با مالاتیون بالاتر از گروه شاهد بود و تجویز خوراکی L. rhamnosus در مقایسه با جیره شاهد به طور معنی‌داری هر دو را کاهش داد (05/0>P). با توجه به نتایج بدست آمده از این آزمایش این‌طور استنباط می‌شود که تجویز خوراکی پروبیوتیک L. rhamnosus برای ماهی قزل آلای رنگین کمان در زمان مواجه با سمیت تحت کشنده‌ی مالاتیون تاثیری بر کاهش اختلالات و آسیب بافتی ماهیان ندارد اما می‌تواند در کاهش استرس و بهبود عملکرد سیستم دفاعی ماهیان سودمند باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Dietary Lactobacillus rhamnosus Effects on Blood Biochemical Parameters of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) under Sub-lethal Toxicity of Malathion

نویسندگان [English]

  • Saeed Moradi 1
  • Alireza Mirvaghefi 2
  • Kamran Rezaei Tavabe 3
1 M.Sc. Graduate, Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
2 Professor, Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
3 Assistant Professor, Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

In the present study, the effects of Lactobacillus rhamnosus oral administration on blood biochemical parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) were evaluated under the stress induced by sub-lethal toxicity of malathion. A total of 180 fish with the mean weight of 43±2.6 g were divided into four experimental groups; control, oral administration of probiotic, exposed to malathion with oral administration of probiotic and exposed to malathion with probiotic free diet. Selected dose of malathion was 0.036 mg/L and the probiotic were also used at 1 g (1010 cfu/g) per kg of diet. At the end of the 28-day experiment period, the percentage of weight gain and some of the blood biochemical parameters of the fish were examined. The results showed a decrease in the percentage of weight gain in fish treated with malathion and oral administration of L. rhamnosus supplement did not have a significant effect on increase of this index (P<0.05). Providing probiotic diet to fish treated with malathion significantly increased the total protein and albumin levels compared to basal diet (P>0.05). Blood cortisol level in fish treated with malathion was higher than control group and oral administration of L. rhamnosus significantly decreased it compared to control diet (P<0.05). Plasma enzyme activity assay showed that using L. rhamnosus probiotic, except ALP of plasma did not have a significant effect on the activity of other enzymes in fish treated with malathion (P<0.05). According to the results, it can be concluded that oral administration of L. rhamnosus probiotic for rainbow trout at the time of exposure to sub-lethal toxicity of malathion does not have an effect on the reduction of tissue disorders and tissue damage but it can be useful in reducing stress and improving the immune system of the fish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organophosphate pesticide
  • Rainbow trout
  • Biochemical parameters
  • Blood