ارزیابی توان تولیدمثلی و بافت شناسی گنادهای مولدین سیاه کولی مهاجر (Vimba persa) به تالاب انزلی و رودخانه سفیدرود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه شیلات، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.

2 دانشیار گروه شیلات، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.

3 استادیار پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرانزلی، ایران.

چکیده

سیاه­ کولی  (Vimba persa)یک از ماهیان مهم اقتصادی دریای خزر محسوب می­ شود. این ماهی در فصل تولید­مثل وارد رودخانه ­ها و تالاب­ های منتهی به این دریا می­ شود. در این راستا هدف این تحقیق ارزیابی و مقایسه توان تولیدمثلی و بافت­ شناسی گنادهای جنسی سیاه­ کولی در تالاب انزلی و رودخانه سفیدرود می­ باشد. برای این منظور در فصل مهاجرت تولیدمثلی تعداد 57 عدد سیاه کولی در تالاب انزلی و 57 عدد سیاه کولی در رودخانه سفیدرود صید گردید. زیست­ سنجی، تعیین سن، ویژگی­ های تولیدمثلی و مطالعه بافت­ شناسی گنادها انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که بین گروه­ های سنی مختلف ماهیان از نظر وزن، طول کل، وزن گناد، طول گناد و هماوری اختلاف معنی­ دار آماری وجود دارد (0/05>P) و از نظر شاخص GSI، وزن کبد، شاخص HSI و هماوری نسبی اختلاف معنی­ دار آماری وجود ندارد (0/05<P). همچنین ماهیان مهاجر به رودخانه سفیدرود و تالاب انزلی از لحاظ وزن گناد، وزن کبد، شاخص HSI، هماوری و هماوری نسبی دارای اختلاف معنی­ دار آماری بودند (0/05>P) و از لحاظ طول کل و طول چنگالی دارای اختلاف معنی­ دار آماری نبودند (0/05<P). از نظر بافت­ شناسی در تخمدان 3 مرحله رسیدگی III، IV و V و در بیضه 2 مرحله رسیدگی III و IV مشاهده شد که ماهیان ماده سیاه­ کولی تالاب انزلی هر 3 مرحله رسیدگی را داشته ولی در ماهیان رودخانه سفیدرود فقط مرحله III  و IV مشاهده گردید. از آن­ جایی­ که زادآوری و تکثیر بخشی از ماهیان مولد سیاه­ کولی در تالاب انزلی نسبت به مولدین رودخانه سفیدرود زودتر شروع شده (اردیبهشت) و به پایان رسیده (خرداد) می­ توان نتیجه گرفت که زمان تکثیر مولدین سیاه ­کولی تالاب انزلی زودتر از مولدین رودخانه سفیدرود است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Reproductive Ability and Histological Properties in Gonads of Persian Vimba (Vimba persa) Immigrant to Anzali Wetland and Sefid River

نویسندگان [English]

  • Mahdiyeh Rostamnezhad 1
  • Hossein Khara 2
  • Mohaddeseh Ahmadnezhad 3
1 M.Sc. Graduate, Department of Fisheries, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Fisheries, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran.
3 Assistant professor, Inland Waters Aquaculture Research Center, Iranian Fisheries Sciences Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Bandar Anzali, Iran.
چکیده [English]

Persian Vimba (Vimba persa) is one of the most important fishes in Caspian Sea. This fish immigrates to rivers and wetlands during the reproductionseason. This study aimed to evaluate and compare the reproductive ability and histological properties of gonads in Persian Vimba immigrant to the Anzali Wetland and Sefid River. For this purpose, 114 fish were caught during reproductiveseason. Biometry, age determination, reproductive features and histological study of gonads were performed. The results showed that significant differences between different age groups in terms of weight, total length, gonad weight, gonad length and fecundity (P<0.05). There was no significant differences in terms of GSI, liver weight, HSI and relative fecundity (P>0.05). In addition, fish of the Anzali Wetland and Sefid River had a significant differences in terms of gonad weight, liver weight, HSI index, fecundity and relative fecundity (P<0.05) and no significant difference in terms of total length and fork length (P>0.05). Furthermore, there were stages of III, IV and V in the ovary development, and stages of III and IV in the testis development. Female Persian Vimba of Anzali Wetlandhad every three stages but female of the Sefid River had stages III and IV. Since the reproduction of fishes in Anzali Wetland is began and ended earlier than those of the Sefid River, it can be concluded that the reproductive time of Persian Vimba in Anzali Wetlandis occurred earlier than those of the Sefid River.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian vimba
  • Anzali wetland
  • Sefid River
  • reproduction