مطالعه پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی فلاورهورن (Vieja synspilus) تغذیه شده با سطوح مختلف هیدرولیز پوست گاو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شیلات دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ساری، ساری، ایران.

2 استادیار موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی، تهران، ایران.

چکیده

مطالعه حاضر به­ منظور بررسی تغییرات فاکتورهای بیوشیمیایی خون ماهی فلاور­هورن  (Vieja synspilus)تغذیه شده با جیره ­های حاوی سطوح مختلف هیدرولیز پوست گاو صورت گرفت. برای این منظور، ابتدا تعداد 216 قطعه ماهی فلاور­هورن به­ مدت 100 روز با سطوح 20 درصد (T1)،40 درصد (T2)، 60 درصد (T3)، 80 درصد (T4) و 100 درصد (T5) جایگزینی هیدرولیز پوست گاو به جای آردماهی مورد تغذیه قرار گرفتند. جیره کنترل (T6) فاقد هیدرولیز پوست گاو بود. در پایان فاکتورهای بیوشیمیایی خون شامل گلوکز، کلسترول، تری­گلیسرید، اسید اوریک و پروتئین تام سنجش شد. نتایج نشان داد که میزان گلوکز و تری­گلیسرید اندازه­ گیری شده از سرم ماهیان تیمار T2  به ترتیب با میانگین 0/88±41 میلی­گرم بر لیتر و 0/69±152 میلی­گرم بر دسی­ لیتر نسبت به تیمار شاهد به ترتیب با میانگین­ های 87/1±40 گرم و 1/81±149 میلی­گرم بر دسی­ لیتر مقادیر بیشتری را نشان داد (0/05<P). کمترین میزان گلوکز و تری­ گلسرید در تیمار T5 به­ ترتیب 2/65±38 میلی­ گرم بر لیتر و 1/72±143 میلی­ گرم بر دسی­ لیتر اندازه­ گیری شد که در مورد تری­ گلیسرید اختلاف با گروه شاهد معنی­ دار بود (0/05>P). میزان کلسترول خون در تیمار شاهد با میانگین 0/93±248 میلی­گرم بر دسی­ لیتر از سایر تیمارها بیشتر بود و کمترین مقدار کلسترول در تیمار T5 با میانگین 1/66±241 میلی­ گرم بر دسی­ لیتر به ­دست آمد (0/05>P). بیشترین مقادیر پروتئین تام و اسید اوریک به ترتیب با میانگین 26/0±4/4 گرم بر دس ی­لیتر و 0/04±0/11 میلی­ گرم بر دسی­ لیتر از ماهیان تیمار T5 به ­دست آمد (0/05<P). نتایج بیانگر تاثیرپذیری فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون از نوع جیره غذایی بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of Blood Serum Biochemical Factors of Flower Horn (Vieja synspilus) Fed Different Levels of Cow Skin Hydrolyze

نویسندگان [English]

  • Amir Veisi 1
  • Shahram Dadgar 2
1 Ph.D. Student, Fisheries Department, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran.
2 Assistant Professor, Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The present study was performed in to investigate the changes in blood biochemical factors of Flower horn (Vieja synspilus) fed diets containing different levels of cow skin protein hydrolyze. For this purpose, a total of 216 fish were fed levels 20% (T1), 40% (T2), 60% (T3), 80% (T4) and 100% (T5) replacement of cow skin hydrolyze instead of fish meal for 100-days. Control diet (T6) have no cow skin hydrolyze. At the end of experiment, biochemical blood factors, including glucose, cholesterol, triglyceride, uric acid and total protein were measured. The results showed that glucose and triglyceride of treatment T2 with average of 41±0.88 mg/l and 152±0.69 mg/dl compared to control one with 40±1.87 mg/l and 149±1.81 mg/dl, respectively, were higher (P<0.05). The least amounts of glucose and triglyceride were observed in T5 with 38±2.65 mg/l and 143±1.72 mg/dl, respectively and in the case of triglyceride difference was significant with control treatment (P<0.05). The blood cholesterol in control treatment was 248±0.93 mg/dl higher than other treatments and the lowest level of cholesterol was measured in the treatment T5 (241±1.66 mg/dl) (P<0.05). The highest total protein and uric acid with 4.4±0.26 g/dl, and 0.11±0.04 mg/dl, respectively, were in T5 (P>0.05). The results represented the effecting the serum biochemical factors by type of diet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood biochemical factors
  • Cow skin hydrolyze
  • Flower horn
  • Fish meal