بهینه سازی شرایط استخراج رنگدانه های جلبک قهوه ای Sargassum angustifolium خلیج فارس با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران.

2 استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران.

3 استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران.

چکیده

در این مطالعه استخراج رنگدانه­ های جلبک قهوه­ای Sargassum angustifolium به روش غوطه­ وری به منظور شناسایی متغیرهای فرآیند و بهینه­ سازی شرایط استخراج مورد بررسی قرار گرفت. به منظور کاهش هزینه­ های استخراج از روش سطح پاسخ (RSM) و از طرح (Custom) Optimal با 3 متغیر مستقل و 5 تکرار در نقطه مرکزی (برای محاسبه تکرارپذیری فرآیند) به صورت کاملاً تصادفی جهت تعیین بهترین ترکیب متغیرهای مؤثر در فرآیند استخراج برای پاسخ­ های میزان کلروفیل a، کلروفیل کل، کاروتنوئید کل و فوکوزانتین استفاده شد. نتایج نشان داد که بیش­ترین میزان فوکوزانتین، کاروتنوئید کل و کلروفیل کل در شرایط بهینه در مدت زمان 4 ساعت، اتانول 100% و نسبت جامد-مایع 1:5 به دست آمد. در صورتی که بیش­ترین میزان کلروفیل a در مدت زمان 6 ساعت، اتانول 100% و نسبت جامد-مایع 1:10 بود. مقادیر به دست آمده در آزمایش با مقادیر پیش ­بینی شده توسط نرم­افزار دارای روابط منطقی بوده که نشان­ دهندة تناسب مدل­ های به کار رفته می­ باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimization of the Extraction of Pigments of Persian Gulf Brown Algae Sargassum angustifolium using Response Surface Method (RSM)

نویسندگان [English]

  • Niloofar Aghajanpoor 1
  • Aria Babakhani 2
  • Mehdi Tabarsa 3
1 MSc. Studentو Department of Fisheries, Natural Resources Faculty, Monastery Sara - Guilan University - Iran - Monastery of Sara
2 Assistant Professor, Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Iran.
3 Assistant Professor, Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University, Noor, Iran
چکیده [English]

In this study, Sargassum angustifolium pigments were extracted by soaking method to identify process variables and optimize extraction conditions. In order to reduce the cost of extraction, RSM method and the optimal design with 3 independent variables and 5 replications at the central point (to calculate process repeatability) were completely randomized to determine the best combination of variables. Effective in the extraction process, chlorophyll a, total chlorophyll, total carotenoids and fucoxanthin were used. The results showed that the highest amount of fucoxanthin, total carotenoid and total chlorophyll was obtained in optimal conditions for 4 hours, 100% ethanol and 1:5 solid-liquid ratio. If the highest amount of chlorophyll a for 6 hours, 100% ethanol and a solid-liquid ratio of 1:10. The values ​​obtained in the experiment with the values ​​predicted by the software have logical relationships that indicate the appropriateness of the models used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brown algae
  • Sargassum angustifolium
  • extraction
  • Pigment
  • Optimization