تاثیر عصاره برگ درخت زیتون بر شاخص های رشد، بازماندگی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی ماهی آمور (Ctenopharyngodon idella)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، سیستان و بلوچستان، ایران

2 گروه شیلات دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس

3 گروه شیلات ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

5 مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای، گرگان، گلستان، ایران

چکیده

مطالعه حاضر به منظور تعیین تاثیر عصاره برگ درخت زیتون بر رشد و فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی ماهی آمور انجام شد. به این منظور، 3 جیره غذایی حاوی عصاره سطوح مختلف از عصاره برگ درخت زیتون با غلظت‌های (1، 2 و3 درصد) که به ترتیب به صورت (T2، T3 و T4) و جیره شاهد (بدون عصاره (T1)) برای تعیین نیازمندی های ماهی آمور (Ctenopharyngodon idella) به عصاره برگ درخت زیتون مورد استفاده قرار گرفت و ماهیان به مدت 8 هفته با جیره های مذکور تغذیه شدند. بر طبق نتایج، درصد رشد روزانه، نرخ رشد ویژه، ضریب چاقی، وزن نهایی، طول نهایی، افزایش وزن و کارایی تبدیل غذا در ماهیان تغذیه شده با جیره های آزمایشی حاوی عصاره برگ درخت زیتون نسبت به تیمار شاهد، معنی‌دار بود (05/0p<). همچنین بیشترین ضریب تبدیل غذایی در تیمار شاهد مشاهده شد. بر طبق نتایج تحقیق حاضر، کمترین میزان سوپراکساید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز در ماهیان تغذیه شده با جیره شاهد مشاهده شد(05/0p<). ماهیان تغذیه شده با جیره T3 دارای بیشترین میزان مالون دی آلدهید و کمترین میزان کاتالاز بودند (05/0p<). نتایج بدست آمده پیشنهاد می‌کند استفاده از سطوح مختلف عصاره برگ درخت زیتون در جیره ماهیان آمور مناسب است و بر تمامی این فاکتورها اثری معنی‌دار دارد و زمانی که از این مواد در جیره ماهیان استفاده شد، تیمارها وضعیت بهتری را نسبت به گروه شاهد نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Olive Tree Extract on Growth, Survival and Activity Indices of Antioxidant Enzymes in Grass carp (Ctenopharyngodon idella)

نویسندگان [English]

  • Ehsan Ahmadifar 1
  • Hossein Adineh 2
  • Zeinab Hanaee Kashani 3
  • Tayabeh Eenayat gholampour 4
  • Ebrahim Masoudi 5
1 Department of Fisheries, University of Zabol, Zabol, Sistan and baluchestan, Iran
2 Department of Fisheries, Faculty of Agriculture science and natural resources, Gonbad Kavous University, Gonbad, Iran.
3 Department of fisheries, gorgan university and agriculture and natural science
4 Young Researchers and Elite Club, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran.
5 Technical and vocational training center, Gorgan, Golestan, Iran
چکیده [English]

The present study was performed to determine the effect of olive leaf extract on growth and antioxidant enzymes activity of Grass carp (Ctenopharyngodon idella). For this purpose, 3 diets containing extracts of different levels of olive leaf extract with concentrations (1, 2 and 3%) in the form of (T2, T3 and T4) and control diet (without extract (T1)) determination of the requirements of Grass carp was used for the extract of olive tree and the fish were fed the mentioned diets for 8 weeks. Results showed that daily growth rate, specific growth rate, condition factor, final weight, final length, weight gain and feed conversion efficiency were significantly higher in fish fed diets containing olive leaf extract compared to control (P<0.05). The highest feed conversion ratio was observed in control treatment. According to the results of the present study, the lowest levels of superoxide dismutase and glutathione peroxidase were observed in fish fed the control diet (p<0.05). Fish fed the T3 diet had the highest levels of malondialdehyde and the least amount of catalase (p <0.05). The results suggest that the use of different levels of olive tree leaf extract in Grass carp diets is appropriate and has a significant effect on all of these factors and when used in fish diets, the treatments were better than the control group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • live Tree Extract
  • oxidation
  • growth indices
  • Grass carp
  • Antioxidant