اثر pH و دما روی رشد ،ظرفیت آنتی‌اکسیدانی ،فنل و فلاونویید در ریزجلبک Scenedesmus sp

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Alzahra uni, Biotechnology Dep,

2 دانشکده علوم زیستی، گروه بیوتکنولوژی ، دانشگاه الزهرا

چکیده

ریزجلبک‌ها یکی از منابع غنی از آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی با کاربردهای مختلف در صنایع غذایی و دارویی هستند. در این پژوهش، اثر استرس دما (c˚33، c˚28، c˚23) و pH (5، 7، 8، 9) بر روی فعالیت آنتی‌اکسیدانی، محتوای ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی و بر روی میزان ترکیبات رنگی در ریزجلبک Scenedesmus sp. مورد مطالعه قرار گرفت. شرایط محیطی برای کلیه تیمارها 12:12 نور:تاریکی، هوادهی مداوم و مدت زمان تیمار 16 روز در نظر گرفته شد. استخراج ترکیبات به کمک حلال متانول، و فعالیت آنتی‌اکسیدانی به روش FRAP ، محتوای فنلی به روش فولین سیو-کالتو ، محتوای فلاونوئیدی به کمک معرف آلومینیوم کلراید و محتوای کلروفیل a و b و میزان کاروتنوئید ، مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان دادکه، بهترین شرایط برای فعالیت آنتی‌‌اکسیدانی و تولید فلاونوئید در pH بالا ( 8 و 9 ) و دما پایین ( c ˚23 ) روی می‌دهد. در رابطه با محتوای فنلی، نتایج حاکی از آن است که دما (c ˚23 ) نقش مؤثرتری را نسبت به pH در افزایش معنادار( P<0.05) محتوا فنلی (mg GAE /g DW 06/0 ± 53/7 ) بازی می‌کند، و pH باعث کاهش معنادار ( P<0.05)محتوا فنلی نسبت به کنترل گردید. همچنین، اگرچه استرس pH و دما نتوانستند بر میزان کلروفیل b تأثیر بگذارند، اما به طور کلی، نتایج گویای این مطلب است که تیمار pH و دما می‌تواند بر تولیدات آنتی‌اکسیدان در ریزجلبکsp. Scenedesmus مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of pH and temperature on growth, the antioxidants, phenols and flavonoids in Scenedesmus sp. microalgae

نویسندگان [English]

  • parichehr hanachi 1
  • Asieh Aghababaei 2
  • Mostafa Norozi 2
1 Alzahra uni, Biotechnology Dep,
چکیده [English]

Microalgae are one of the rich sources of natural antioxidants in various applications in the food and pharmaceutical industries. In this study, the effect of temperature stress (23˚c, 28˚c, 33˚c) and pH (5, 7, 8, 9) on antioxidant activity, phenolic and flavonoids content and on the amount of colorants in the microalgae Scenedesmus sp. was studied. Environmental conditions for all treatments 12:12 light:dark, continuous aeration, and treatment time of 16 days. Extracting compounds with methanol solvent, and antioxidant activity by FRAP, phenolic content by Folin-Ciocalteu , the content of flavonoids was measured using a representative of aluminum chloride and chlorophyll content a and b and carotenoid . The results showed that, the best conditions for antioxidant activity and flavonoid production occurred at high pH (8 and 9) and low temperature (23˚c). Concerning phenolic content, the results indicated that temperature (23˚c) plays a more effective role than pH in a significant increase (p<0.05) in phenolic content (7/53 ± 0/06 mg GAE /g DW), and pH caused a significant decrease (p<0.05) in phenolic content compared to control. Also, although pH and temperature stress did not affect the amount of chlorophyll b, but in general, the results indicate that pH and temperature treatment can affect the production of antioxidants in the Scenedesmus sp. microalgae.

کلیدواژه‌ها [English]

  • flavonoids
  • microalgae
  • FRAP
  • Phenolic
  • compounds