بررسی اثر جیره های حاوی برگ درختان بر ماندگاری، تکثیر و پرورش دافنی ماگنا (Daphnia magna) در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دا. تهران

2 دانشجو

3 تهران

چکیده

اثر شش نوع بستر غذایی شامل: آب خالص (تیمار1)، غذا بدون برگ + آب(تیمار2)، برگ چنارپودر شده (Platanus orientalis)(تیمار3)، برگ سپیدار پودر شده (Populus alba) (تیمار4)، برگ بلند مازو پودر شده (Quercus castaneifolia) (تیمار5) و آب+ برگ چنار+ برگ توت پودر شده (Morus alba)+ غذا(تیمار6) بر مقدار ماندگاری و تکثیر و پرورش گونه دافنی ماگنا (Daphnia magna) در یک دوره سه ماهه مورد بررسی قرار گرفت.میزان تکثیر و ماندگاری دافنی در تیمار6 که حاوی غذا + برگ توت و چنار بود نسبت به سایر تیمارها بطور معنی داری بیش تر بود. نتایج این پژوهش نشان داد که دافنی ماگنا از مخلوط برگ چنار و توت و غذا بهتر تغذیه می کند و این جیره می تواند به عنوان جیره ای مناسب برای تولید دافنی بکار برده شود..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of four kinds of tree leaf as feed on survival, reproduction and culture (development) of Daphnia magna

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Rafiee 1
  • Nazanin Motamedi 2
  • Mehdi Esmaeili Bidhendi 3
2 Student
3 Tehran
چکیده [English]

A completely randomized design conducted to determine the effect of tree leaves as Daphnia feed with six food beds, included: Pure water (treatment1); Food without leaves (treatment 2); Plane: Platanus orientalis (treatment 3); White poplar: Populus alba (treatment 4); Oak: Quercus castaneifolia (treatment 5) and mixed of Plane, Mulberry: Morus alba and food (treatment 6), on survival, reproduction and development of Daphnia magna (in main section (Observation of the first reproduction) and a subsection (continuation of the test, the evaluation of unit stability, proliferation and survival of Daphnia)) during a 3-month culture in an enclosed unit in vitro. The rate in treatment (6) with plane, mulberry and food was higher compared to the other treatments. The results of this study indicated that daphnia magna fed mixed plane, mulberry and food (treatment6) better than plane leaf (treatment3) and food without leaves (treatment2) or other treatment separately. As a result, mulberry and plane leaves maybe contain some substances that stimulate the maturation and reproduction of Daphnia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Daphnia magna
  • Food bed
  • Plane leaf
  • White poplar leaf
  • Oak leaf and Mulberry leaf