اثر استفاده از نانوکربن لوله‌ای مغناطیس شده CNT@Fe3O4 بر باکتری‌های آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila) و یرسینیا روکری (Yersinia ruckeri) جدا شده از ماهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کرج- میدان امام حسین- بلوار شهید چمران- دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 گروه مهندسی شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 دا. تهران- بهداشت و بیماریهای آبزیان

چکیده

استفاده از نانو مواد امکان اجرای برخی فرایندها با آلودگی کمتر نسبت به روش‌های معمول را فراهم آورده است. از جمله این نانو مواد می‌توان نانوکربن لوله‌ای (CNT) را نام برد که دارای خواص ضد باکتریایی هستند. از طرفی، دو باکتری آئروموناس هیدروفیلا یکی از عوامل ایجاد کننده سپتی سمی هموراژیک و یرسینیا روکری عامل بیماری دهان‌قرمز آنتروباکتریایی از عوامل مهم بیماری‌زا در صنعت پرورش آبزیان هستند. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر نانوکربن‌های لوله‌ای مغناطیس شده (CNT@Fe3O4) بر دو باکتری آئروموناس هیدروفیلا و یرسینیا روکری انجام گردید. برای انجام تحقیق ، نانو ماده به روش هیدروترمال تهیه گردید و اثر ضدباکتریایی آنها در شرایط in vitro بر باکتری‌های مورد مطالعه تعیین گردید. نانو کربن لوله‌ای مغناطیسی سنتز شده به وسیله تکنیک‌های اسپکتروسکوپی و میکروسکوپی شامل طیف ‌بینی پراش اشعه ایکس، مغناطیس‌سنج نمونه لرزان و میکروسکوپ الکترونی رویشی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون حداقل غلظت کشندگی (MBC) نشان داد که OD کدورت ایجاد شده برای باکتری آئروموناس هیدروفیلا در گروه شاهد برابر 42/1 می‌باشد. اما در تیمارهای نانولوله‌های کربنی با غلظت 8، 16، 32 و mg64 این مقدار به ترتیب برابر 17/0، 14/0، 08/0 و 0 می‌باشد. همچین OD کدورت ایجاد شده برای باکتری یرسینا روکری در گروه شاهد برابر 94/0 می‌باشد. اما در تیمارهای نانولوله‌های کربنی با غلظت 8، 16، 32 و mg64 این مقدار به ترتیب برابر 245/0، 194/0، 11/0 و 09/0 می‌باشد. نتایج آزمون حداقل غلظت کشندگی برای هر دو باکتری نتایج یکسانی نشان داد. در نهایت پس از جمع‌بندی و مقایسه نتایج پژوهش با سایر پژوهش‌ها می‌توان نتیجه گرفت استفاده از نانوکربن‌های لوله-ای مغناطیسی شده در سیستم فیلتراسیون مخازن نگهداری آبزیان می‌تواند تاثیر بالقوه‌ای در کاهش بارباکتریایی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of CNT@Fe3O4 effects on Aeromonas hydrophila and Yersinia ruckeri baccteria isolated from fish

نویسندگان [English]

  • Mostafa Alishiri Joonaghani 1
  • Kamran Rezaei Tavabe 2
  • Hasan Nezhadheydari 1
  • Alireza Mirvaghefi 3
  • pegah Farhang 1
1 Fisheries Dept
2 Fisheries Dept. University of Tehran
3 University of Tehran
چکیده [English]

The use of nanomaterials has made it possible to run processes with less pollution than conventional methods. Among these nanoparticles, nanocarbon tubes (CNTs), which have antibacterial properties, can be mentioned. Also, among the important bacterial pathogens in the fish breeding industry, the two aeromonas hydrophilia bacteria are one of the causative agents of septicemia and hemorrhagic sepsis and Yersinia rockair are the causative agent of oral antibiotic antibiotic bacteria. The aim of this study was to investigate the effect of magnetized tubes nanocarbon (CNT@Fe3O4) on two Aeromonas hydrophila bacteria and Yersinia rockair. To conduct research, nanomaterials were prepared by hydrothermal method, and their antibacterial effect in vitro was determined on the bacteria studied. Nano-carbon nanotubes synthesized by spectroscopic and microscopic techniques including X-ray diffraction spectrum, shaking sample magnetometer and vegetative electron microscopy were investigated. Ultimately, the results of the MBC (Minimum Concentration Test) showed that the opacity of OD for the aeromonas hydrophila bacteria was 1.42 in the control group. However, in treatments of carbon nanotubes at concentrations of 8, 16, 32 and 64 mg, this value is equal to 0.17, 0.14, 0.08 and 0 respectively. The OD of turbidity created for Yersinia rockair bacteria in the control group was 0.94. However, in treatments of carbon nanotubes at concentrations of 8, 16, 32 and 64 mg, this value was equal to 0.245, 0.194, 0.11 and 0.09 respectively. The results of the minimum germination test for both bacteria showed the same results. Finally, after summarizing and comparing the results of the research with other studies, it can be concluded that the use of magnetic nanocarbon in the filtration system of aquatic reservoirs could have a potential impact on the reduction of barbatoic content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanocarbon Magnetic Tubes
  • CNT@Fe3O4
  • Aeromonas Hydrophyla
  • Yersinia rockair
  • Fish