بررسی برون‌تنی ویژگی‌های ضد باکتریایی و ضد اکسیدانی سلوموسیت مشتق شده از توتیای دریایی نقب‌زن (Echinometra matheai) و عصاره‌های آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته فراوی محصولات شیلاتی، دانشکده علوم دریایی و منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

2 فراوری محصولات شیلاتی،دانشکده علوم دریایی و منابع طبیعی،دانشگاه تربیت مدرس،نور، ایران

3 فراوری محصولات شیلاتی، دانشکده علوم دریایی و منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایرا

چکیده

در این مطالعه فعالیت ضد‌باکتریایی و ضد‌اکسیدانی سلوموسیت مشتق شده از توتیای دریایی و عصاره‌های آّبی و آلی حاصل از آن، مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور نمونه‌های زنده توتیای دریایی از سواحل خلیج فارس (بندر بوشهر) جمع‌آوری گردید و سلوموسیت‌ها از مایع سلومیک آن جداسازی و سپس عصاره‌گیری شدند. اثر ضد باکتریایی سلوموسیت و عصاره‌ها بر گونه‌های باکتریایی Staphlococcus aureus، Bacillus cereus، Escherichia coliو Pseudomonas aeruginosa ارزیابی شد و نتایج نشان داد این ترکیات اثر ضد باکتریایی قوی بر باکتری‌های مورد مطالعه داشتند. همچنین، اثرات ضد اکسیدانیِ سلوموسیت و هر یک از عصاره‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت به طوری که فاز آبی بیشترین اثر را بر کاهش رادیکال آزاد DPPH و فاز آلی بیشترین اثر را بر حذف رادیکال آزاد ABTS نشان دادند. به طور-کلی نتایج این تحقیق نشان داد سلوموسیت و عصاره‌های حاصل از آن واجد اثرات ضد‌اکسیدانی و ضد‌باکتریایی قوی‌ای هستند، بیشترین اثر حذف‌کنندگی سلوموسیت، فاز آبی و فاز آلی بر رادیکال‌های آزاد DPPH، ABTS و همچنین کاهندگی آهن به ترتیب در غلظت‌های 25/1، 5 و 5 میلی‌گرم در میلی‌لیتر مشاهده شد؛ همچنین نتایج ارزیابی‌ ضد‌باکتریایی سلوموسیت، فاز آبی و فاز آلی نشان داد مقادیر مربوط به MICو MBC برای هر یک از ترکیبات با هم برابر است، به طوری‌که MIC ( و یا MBC) این ترکیبات بر باکتری‌های Staphlococcus aureus ، Bacillus cereus، Escherichia coli و Pseudomonas aeruginosa به ترتیب، برای سلوموسیت در غلظت‌های بیشتر از 5 ،5/2، 5/2و 5 میکروگرم در میلی‌لیتر، برای فاز آبی در غلظت‌های 5/2 ، 019/0 ،019/0 و 019/0 میکروگرم در میلی‌لیتر و برای فاز آلی در غلظت‌های بیشتر از 5 ،625/0، 625/0و 5/2 میکروگرم در میلی‌لیتر به‌دست آمد. با توجه به فعالیت ضدمیکروبی و ضد-اکسیدانی ترکیبات مورد مطالعه از توتیای دریایی می‌توانند به عنوان عامل ضدباکتریایی، ضد اکسیدانی در بسته بندی مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

In vitro evaluation of the anti-bactrial and anti-oxidant properties of Coelomocytes and its extracts (organic phase and aquatic phase) isolated from Echinometra matheai

نویسندگان [English]

  • Sajjad Kaviani 1
  • Seyed fakhraldin Hosseini 2
  • masoud Rezai 3
1 Seafood processing, Faculty of Marine and Natural Resources, Tarbiat Modarres University, Noor, Iran
2 seafood processing, faculty and natural resources,tarbiat modarres university,noor,iran
3 Seafood processing,faculty of marin and natural resources, tarbiat modarres university,nout.iran
چکیده [English]

In this study, anti-bacterial and antioxidant activities of coelomocytes and aqueous and organic extracts of Sea urchin were investigated. The live samples of sea urchin were collected from Persian Gulf and their coelomocytes and extracts were isolated. Antibacterial effects of coelomocytes and its extracts were assessed on Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa. The results of this study showed that coelomycetes and extracts had strong antibacterial effects. The most powerful antibacterial effect was related to the aqueous phase. Also, antioxidant activitiy (DPPH and ABTS free radical as well as reducing power assay) showed that aquatic phase had highest DPPH scavenging activity (at a concentration of 1/25 mg/ml) and organic extract had the highest effect on ABTS scavenging (at a concentration of 5 mg/ml). Reducing power assay indicated that extracts showed the lowest activity and there was no significant effect in any concentrations (α ≥ 0). MIC and MBC of the bioactive compounds in this study were equal to each other. MIC and MBC for the coelomocytes, aqueous and organic extracts on experimental bacteria (Staphlococcus aureus, Bacillus cereus, Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa) was obtained in 5 > , 2.5 , 2.5 , 5 and 2.5 , 0.019 , 0.019 , 0.019 and 5 > , 0.625, 0.625 & 2.5 ug/ml, respectively. Generally, according to the antibacterial and antioxidant results of the study, the extracts from sea urchin can be used as packaging, antimicrobial and antioxidant agent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sea urchin "
  • " Coelomocyte "
  • " Extract "
  • " Antibacterial activity "
  • " Antioxidant activity