بررسی ارتباط بین پلی مورفیزم تک نوکلئوتیدی (SNP) در ژن TLR5m) receptor like-Toll) با نحوه پاسخ دهی ایمنی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در برابر باکتری Aeromonasهیدروفیلا (Aeromonas hydrophila)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دا. تهران- ژنتیک آبزیان

3 دا. تهران- بهداشت و بیماریهای آبزیان

4 دا. تهران- فیزیولوژی آبزیان

چکیده

تی ال آر5 ام (TLR5m) یکی از اعضای خانواده پروتئین‌های گیرنده‌های تول شکل است که در سیستم ایمنی، فلاژلین موجود در ساختار اندام تحرکی بسیاری از پاتوژن‌ها را تشخیص داده و منجر به فعالسازی ایمنی اولیه و اکتسابی می‌شود. وجود چندشکلی تک نوکلئوتیدی (SNP) در این ژن در افراد مختلف می‌تواند منجر به تفاوت در نحوه پاسخ دهی ایمنی به پاتوژنها گردد. در این مطالعه بخشی از ژن تی ال آر 5 ام ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با استفاده از روش واکنش زنجیره‌ایی پلیمراز و توالی‌یابی و انطباق توالی‌ها مورد بررسی قرار گرفت و شش چند شکلی شامل سه تفاوت تک نوکلئوتیدی (2412 T/A)، (2415 T/A)، (2385 G/A) و سه چندشکلی حذف و اضافه (حذف/اضافه C،C/T 2091)، (حذف/اضافه T 2566)، (حذف/اضافه C 2102) در توالی این ژن شناسایی شد. برای بررسی ارتباط بین این چندشکلی‌ها با نحوه پاسخ دهی ایمنی در ماهی قزل آلای رنگین کمان، چالش با باکتری Aeromonasهیدروفیلا (Aeromonas hydrophila) بصورت درون صفاقی ترتیب داده شد و پارامترهای خونی شامل میزان فعالیت جزء سی سیستم کمپلمان ، میزان لیزوزیم، میزان هماتوکریت، هموگلوبین، ام‌سی‌اچ‌سی (MCHC)، ام-سی‌وی (MCV) و ام‌سی‌اچ‌سی (MCHC) مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی ارتباط بین پارامترهای خونی و چندشکلی‌های شناسایی شده نشان دادکه وجود دو چندشکلی(حذف/اضافه C،C/T 2091) و (حذف/اضافه T 2566) با میزان بالاتر فعالیت جزء سی کمپلمان در افراد مورد آزمون، همبستگی معنادار نشان می‌دهد. با توجه به نتایج بدست آمده می‌توان پیشنهاد داد که چندشکلی (حذف/اضافه C،C/T 2091) و (حذف/اضافه T 2566) می‌توانند بعنوان نشانگر‌های ژنتیکی در انتخاب مولدینی که مقاومت بهتری در برابر باکتری Aeromonas دارند، در برنامه‌های بهگزینی مولدین بکار بروند .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Correlation between SNPs in Toll-like receptor5 membrane form (TLR5m) gene and immune respond in Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) exposed to Aeromonas hydrophila

نویسندگان [English]

  • Kobra Rahimi 1
  • Hamid Farahmand 2
  • Alireza Mirvaghefi 3
  • Bagher Mojazi Amiri 4
  • AMIRREZA ABED-ELMDOUST 1
1 Department of Fisheries Faculty of Natural Resources College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
3 University of Tehran
4 Dept. of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran
چکیده [English]

Toll-like receptors (TLRs) generally are involved in host immune responses against microbial invasions. Mono meric felagellin, the structure component of bacterial felagella is the agonist of TLR5m. After binding to felagellin, TLR5m initiates specific signal transduction pathways and triggers immune responses. Single nucleotide polymorphisms (SNPs) in this gene regulate inflammatory pathways and are associated with susceptibility/resistance to infection. In this study using polymerase chain reaction, sequencing and aligning the sequences, we investigated TLR5m gene of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) and identified 6 polymorphisms consist in 3 SNPs: (2412, T/A), (2415,T/A) and (2385 ,G/A) and 3 insert/deletion: (inser/dele. C, C/T, 2091), (inser/dele. T, 2566) and (inser/dele. C, 2102). A bacterial challenge was performed to explore their association with humoral immune responses such as lysozym content and complement activity levels in serum. The results show that polymorphisms (inser/dele. C, C/T, 2091) and (inserldele. T, 2566) were significantly correlated with higher complement activity levels (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Single nocleutide polymorphism (SNP)
  • Toll-like receptor (TLR)
  • Oncorhynchus mykiss
  • Aeromonas hydrophila
  • complement, lysozym