اثر تغذیه با سطوح مختلف کنجاله بذر کتان بر عملکرد رشد و شاخص های خونی تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) پرورشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دا. گیلان- تغذیه و فیزیولوژی ماهی

2 دانشگاه گیلان- تغذیه ماهی

3 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، گیلان

چکیده

مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر تغذیه با کنجاله بذر کتان بر عملکرد رشد و شاخص های خونی تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) صورت پذیرفت. به همین منظور تعداد 32 تاسماهی پرورشی با میانگین وزن 38/53 ± 06/955 گرم به طور تصادفی در هشت تانک فایبرگلاس (500 لیتری) در چهار تیمار و دو تکرار توزیع و با جیره ای حاوی یکی از سطوح صفر (شاهد)، 50 (F50)، 100 (F100) و 150 (F150) گرم کنجاله بذر کتان در کیلوگرم جیره به مدت شش ماه تغذیه شدند. در انتهای آزمایش نتایج نشان داد تفاوت معنی داری در پارامترهای رشد وجود ندارد. در بین پارامترهای خون شناسی تعداد گلبول قرمز و هماتوکریت افزایش معنی داری در F150 در مقایسه با گروه شاهد داشتند اما هموگلوبین، میانگین حجم یک گلبول قرمز ، میانگین هموگلوبین یک گلبول قرمز و میانگین درصد غلظت هموگلوبین در یک گلبول قرمز تفاوت معنی داری نداشتند. نتایج حاصل از بررسی گلبول های سفید نشان داد کاهش معنی داری در تعداد گلبول های سفید تیمار شاهد وجود دارد و همچنین افزایش معنی داری در تعداد لنفوسیت و نوتروفیل به ترتیب در گروه های شاهد و F150 وجود داشت اما تفاوت معنی داری در تعداد مونوسیت و ائوزینوفیل وجود ندارد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد تغذیه با کنجاله بذر کتان تاثیری روی رشد ندارد اما شاخص های خونی تاسماهی سیبری را تحت تاثیر قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of dietary flaxseed meal on growth performance and hematological indices in farmed Siberian sturgeon (Acipenser baerii)

نویسندگان [English]

  • Bahram Falahatkar 1
  • Mirmasoud Sajjadi 2
  • Sareh Ghiasi 3
2 university of Guilan
3 Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Guilan
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effects of dietary flaxseed meal on growth performance and hematological indices of Siberian sturgeon Acipenser baerii, 32 farmed fish with average weight of 955.06 ± 53.38 g were randomly distributed in 8 tanks (500 L) in four treatment and two replicates and fed diets with different levels of flaxseed meal including 0 (control), 50 (F50), 100 (F100) and 150 (F150) g kg-1 diet for 6 months. At the end of the experiment, the results showed no significant difference in growth parameters. In hematological parameters, the number of red blood cells counts and hematocrit has significant increase in F150 compared of the control but hemoglobin, mean corpuscular volume, mean corpuscular hemoglobin and mean corpuscular hemoglobin concentration have no significant difference. Result of white blood cells showed there was significant decrease in the number of white blood cells counts in control and also there is significant increase in neutrophil and lymphocyte in F150 and control respectively, but there was no significant difference in monocyte and eosinophil. The overall results revealed that flaxseed meal has no effect on growth but affected some hematological indices in the Siberian sturgeon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Linseed
  • Feeding
  • Growth
  • Hematology
  • Sturgeon