تاثیر میکروپلاستیک پلی استایرین و آفت کش کلرپیریفوس بر فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در بافت های ماهی قزل آلای رنگین کمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیوتکنولوژی، دانشکده زیست شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران ، ایران

2 گروه بیوتکنولوژِی، دانشکده زیست شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران ، ایران

3 گروه بیوتکنولوژی، دانشکده زیست شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

میکروپلاستیکها ذرات کوچک تر از 5 میلی متر هستند که می توانند از طریقمنابع اولیه و یا ثانویه وارد محیط زیست شوند. این ذرات می­_‌توانند نقش حامل را برای ترکیبات شیمیایی مختلف موجود در محیط مانند انواع آفت کش ها و آلاینده ها، داشته باشند. جذب این ذرات به بدن موجودات زنده به خصوص آبزیان باعث ایجاد تغییراتی در فعالیت آنزیمهای آنها به خصوص آنزیم های مسیر آنتی اکسیداتیو می شود. هدفاز انجام این پژوهش، بررسی تاثیر میکروپلاستیک پلی‌‌استایرین و آفت کش کلرپیریفوس به تنهایی و در ترکیب با هم بر فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز (SOD) در سه بافت کبد،کلیه و ماهیچه ماهی قزلآلای رنگین کمان بود. در این تحقیق ماهیهای قزلآلای رنگین کمان در معرض دو غلظت آفت کش کلرپیریفوس (  CPF) chlorpyrifosμg/L) 2، μg/L 6)، میکروپلاستیک پلیاستایرین MPs ( μg/L 30 μg/L, 300) و ترکیب این دو با یکدیگر قرار گرفتند.در پایان دوره آزمایش، فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در ماهیها مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل نتایج با درجه معنا داری 05/0 Pvalue< نشان داد که در بافت کبد و کلیه ترکیب میکروپلاستیک و کلرپیریفوس باعث افزایش فعالیت  آنزیم  SODو در نتیجه میکروپلاستیک باعث کاهش سمیت کلرپیریفوس می شود. فعالیت آنزیم در همه تیمار ها نسبت به شاهد به شدت کاهش پیدا کرد. . فعالیت آنزیم در تیمار μgL-1 MPs 30+ μgL- CPF2 و تیمار μgL-1 MPs 300 μgL-1 CPF+  2 نسبت به تیمار μgL-1CPF 2 به ترتیب کاهش و افزایش یافت. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که میکروپلاستیک در بافت کبد و کلیه باعث کاهش دسترسی زیستی آفت کش کلرپیریفوس و در بافت ماهیچه با ،غلظت کم میکروپلاستیک پلیاستایرین، باعث افزایش سمیت و افزایش دسترسی زیستی آفت کش خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of polystyrene microplastic and chlorpyrifos pesticide on superoxide dismutase activity in tissues of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • moozhan maleki 1
  • parichehr hanachi 2
  • samane karbalayi 3
1 Biotechnology,Biology, Alzahra univercity, Tehran, Iran
2 Biotechnology Department, Biology Faculty, Alzahra university, Tehran ,Iran
3 Biotechnology department, Biology faculity, Alzahra university, Tehran ,Iran
چکیده [English]

Microplastics are particles smaller than 5 mm that can enter to the environment through primary or secondary sources. These particles can be vector for various chemical compounds in the environment, such as pesticides and pollutants. The absorption of these particles into the body of organisms, especially aquatic organisms, causes changes in the activity of their enzymes, especially antioxidant enzymes. The aim of our study was to investigate the effect of polystyrene microplastic and chlorpyrifos pesticide alone and in combination on the superoxide dismutase (SOD) activity tissues of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Fish were exposed to two concentrations of chlorpyrifos (2 μg / L, 6 μg / L), polystyrene microplastic (30 μg / L, 300 μg / L), and their combination. Then the superoxide dismutase activity was examined in the liver, kidney and muscle tissues of fish. Analysis of the results with significance level of Pvalue μgL-1 MPs pesticide and in combination of 30 μg / L microplastic  and 2 μgL-1CPFpesticide enzyme activity was decreased. In general, it was concluded that microplastics in liver and kidney decrease the bioavailability of chlorpyrifos pesticide and in muscle increases the toxicity and bioavailability of pesticides.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cage culture
  • Rainbow trout
  • Total Organic Matter
  • anaerobic bacteria
  • Sediment
  • Caspian Sea