تاثیر عصاره‌ هیدروالکلی مرزنجوش (Origanum vulgare L.) و علف‌چای (Hypericum perforatum) بر رشد، ایمنی، فعالیت آنزیم‌های گوارشی و آنتی‌اکسیدانی ماهی قزل آلای رنگین کمان در شرایط پرورش تجاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات دانشگاه ارومیه

2 دانشگاه ارومیه، دانشکده منابع طبیعی، گروه شیلات

3 گروه شیلات و آبزیان، دانشگاه ارومیه، ارومیه

4 دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر عصاره‌های هیدروالکلی گیاهان دارویی مرزنجوش (Origanum vulgare L.) و علف‌چای (Hypericum perforatum) بر رشد، شاخص‌های ایمنی و فعالیت آنزیم‌های گوارشی و آنتی اکسیدانی ماهی قزل‌آلای رنگین کمان طرح ریزی و اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار شاهد (صفر %)، تیمار 3 % مرزنجوش، تیمار 3 % علف‌چای و ترکیب هر دو گیاه (5/1 %) بود. شاخص وضعیت اختلاف معنی‌دار بین تیمار 3 % مرزنجوش با سایر تیمارها وجود داشت. بالاترین میزان وزن نهایی در تیمار 3% مرزنجوش مشاهده شد (05/0>P). ضریب رشد ویژه تیمار 3 % مرزنجوش نسبت به تیمار شاهد 30/8 % افزایش و ضریب تبدیل غذایی آن 34/2 % کاهش داشت. فراسنجه های ایمنی (ایمونوگلوبولین، فعالیت مسیر فرعی کمپلمان و لیزوزیم سرم) و آنزیم‌های آنتی اکسیدانی (گلوتاتیون پراکسیداز، کاتالاز و سوپر اکسید دیسموتاز) ماهیان تیمارهای مختلف تحت تاثیر جیره‌های غذایی قرار گرفتند (05/0>P)، بطوریکه کمترین و بیشترین میزان این فراسنجه ها به ترتیب متعلق به گروه شاهد و 3 % مرزنجوش بود (05/0>P). اختلاف معنی‌داری از نظر فعالیت آنزیم‌های گوارشی (آمیلاز، لیپاز و پروتئاز) میان تیمار 3 % مرزنجوش و تیمار شاهد مشاهده شد (05/0>P). در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد استفاده از عصاره هیدروالکلی گیاه مرزنجوش بطور مشخصی موجب بهبود شاخص‌های ایمنی و فعالیت آنزیم‌های گوارشی زوائد پیلوریک و آنتی اکسیدانی کبد ماهی قزل آلای رنگین کمان در شرایط پرورشی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Marjoram (Origanum vulgare L.) and St John's Wort (Hypericum perforatum) hydro-alcoholic extracts on growth, immunity, digestive and antioxidative enzymes activity of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) under the commercial farming condition

نویسندگان [English]

  • Meysam AziziBasir 1
  • Ahmad Imani 2
  • Korosh Sarvi Moghanlou 3
  • Saeed Meshkiniy 4
1 Department of Fisheries, Urmia University, Urmia
2 Urmia University, Faculty of Natural Resources, Dept. of Fisheries
3 Department of Fisheries, Urmia University, Urmia
4 Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia
چکیده [English]

The present study was conducted to investigate the effects of hydroalcoholic extracts of Marjoram and St John's Wort on growth, immune indices and activity of digestive and antioxidative enzymes in rainbow trout. Treatments included the control group, 3% Marjoram, 3% St John's Wort and the combination of both extracts (1.5%). The condition factor of fish received 3% Marjoram extract was significantly different from other experimental groups. The highest final weight belonged to diet supplemented with 3% Marjoram extract (P<0.05). SGR showed an 8.3% increase in 3% Marjoram extract in comparison to the control group and FCR showed a 2.34% decrease in the same treatment as well. The immune indices (immunoglobulin, complement sub-path activity, and serum lysozyme) and antioxidant enzymes activity (glutathione peroxidase, catalase, and superoxide dismutase) of different treatments were affected by the experimental diets (P <0.05). The lowest and the highest values belonged to the control group and 3% Marjoram extract, respectively (P <0.05). There were significant differences in digestive enzymes activity (amylase, lipase, and protease) (P<0.05) between the 3% Marjoram extract treatment in comparison to the control group regarding. In conclusion, the results showed that dietary supplementation of the hydroalcoholic extract of Marjoram significantly improved the innate immune indices and digestive and antioxidant enzymes activity of rainbow trout under the commercial farming conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • feed additives
  • Marjoram
  • St John's Wort
  • Rainbow trout
  • Aquaculture