تاثیر عصاره‌ هیدروالکلی مرزنجوش (Origanum vulgare L.) و علف-چای (Hypericum perforatum) بر رشد، ایمنی، فعالیت آنزیم‌های گوارشی و آنتی‌اکسیدانی ماهی قزل آلای رنگین کمان در شرایط پرورش تجاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته گروه شیلات و آبزیان، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشیار گروه شیلات و آبزیان، دانشگاه ارومیه، ارومیه

3 دانشیار گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر عصاره­های هیدروالکلی گیاهان دارویی مرزنجوش (Origanum vulgare L.) و علف­چای (Hypericum perforatum) بر رشد، شاخص­های ایمنی و فعالیت آنزیم­های گوارشی و آنتی اکسیدانی ماهی قزل­آلای رنگین کمان طرح ریزی و اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار شاهد (صفر درصد)، تیمار 3 درصد مرزنجوش، تیمار 3 درصد علف­چای و ترکیب هر دو گیاه (5/1 درصد) بود. شاخص وضعیت اختلاف معنی­دار بین تیمار 3 د رصد مرزنجوش با سایر تیمارها وجود داشت. بالاترین میزان وزن نهایی در تیمار 3درصد مرزنجوش مشاهده شد (05/0>P). ضریب رشد ویژه تیمار 3 درصد مرزنجوش نسبت به تیمار شاهد 30/8 درصد افزایش و ضریب تبدیل غذایی آن 34/2 درصد کاهش داشت. فراسنجه های ایمنی (ایمونوگلوبولین، فعالیت مسیر فرعی کمپلمان و لیزوزیم سرم) و آنزیم­های آنتی اکسیدانی (گلوتاتیون پراکسیداز، کاتالاز و سوپر اکسید دیسموتاز) ماهیان تیمارهای مختلف تحت تاثیر جیره­های غذایی قرار گرفتند (05/0>P)، بطوریکه کمترین و بیشترین میزان این فراسنجه ها به ترتیب متعلق به گروه شاهد و 3 درصد مرزنجوش بود (05/0>P).  اختلاف معنی­داری از نظر فعالیت آنزیم­های گوارشی (آمیلاز، لیپاز و پروتئاز) میان تیمار 3 درصد مرزنجوش و تیمار شاهد مشاهده شد (05/0>P). در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد استفاده از عصاره هیدروالکلی گیاه مرزنجوش بطور مشخصی موجب بهبود شاخص­های ایمنی و فعالیت آنزیم­های گوارشی زوائد پیلوریک و آنتی اکسیدانی کبد ماهی قزل آلای رنگین کمان در شرایط پرورشی خواهد شد.
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر عصاره­های هیدروالکلی گیاهان دارویی مرزنجوش (Origanum vulgare L.) و علف­چای (Hypericum perforatum) بر رشد، شاخص­های ایمنی و فعالیت آنزیم­های گوارشی و آنتی اکسیدانی ماهی قزل­آلای رنگین کمان طرح ریزی و اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار شاهد (صفر درصد)، تیمار 3 درصد مرزنجوش، تیمار 3 درصد علف­چای و ترکیب هر دو گیاه (5/1 درصد) بود. شاخص وضعیت اختلاف معنی­دار بین تیمار 3 د رصد مرزنجوش با سایر تیمارها وجود داشت. بالاترین میزان وزن نهایی در تیمار 3درصد مرزنجوش مشاهده شد (05/0>P). ضریب رشد ویژه تیمار 3 درصد مرزنجوش نسبت به تیمار شاهد 30/8 درصد افزایش و ضریب تبدیل غذایی آن 34/2 درصد کاهش داشت. فراسنجه های ایمنی (ایمونوگلوبولین، فعالیت مسیر فرعی کمپلمان و لیزوزیم سرم) و آنزیم­های آنتی اکسیدانی (گلوتاتیون پراکسیداز، کاتالاز و سوپر اکسید دیسموتاز) ماهیان تیمارهای مختلف تحت تاثیر جیره­های غذایی قرار گرفتند (05/0>P)، بطوریکه کمترین و بیشترین میزان این فراسنجه ها به ترتیب متعلق به گروه شاهد و 3 درصد مرزنجوش بود (05/0>P).  اختلاف معنی­داری از نظر فعالیت آنزیم­های گوارشی (آمیلاز، لیپاز و پروتئاز) میان تیمار 3 درصد مرزنجوش و تیمار شاهد مشاهده شد (05/0>P). در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد استفاده از عصاره هیدروالکلی گیاه مرزنجوش بطور مشخصی موجب بهبود شاخص­های ایمنی و فعالیت آنزیم­های گوارشی زوائد پیلوریک و آنتی اکسیدانی کبد ماهی قزل آلای رنگین کمان در شرایط پرورشی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Marjoram (Origanum vulgare L.) and St John's Wort (Hypericum perforatum) hydro-alcoholic extracts on growth, immunity, digestive and antioxidative enzymes activity of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) under the commercial farming condition

نویسندگان [English]

  • Meisam Azizi Basir 1
  • Ahmad Imani 2
  • Koroosh Sarvi Moghanloo 2
  • Saeed Meshkini 3
1 MSc. Graduate, Department of Fishery,University of urumia, Urumia,, Iran.
2 Associate Professor, Department of Fisheries, Urmia University, Urmia, Iran
3 Associate Professor, Health and Food Control Dept., Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

The present study was conducted to investigate the effects of hydroalcoholic extracts of Marjoram and St John's Wort on growth, immune indices and activity of digestive and antioxidative enzymes in rainbow trout. Treatments included the control group, 3% Marjoram, 3% St John's Wort and the combination of both extracts (1.5%). The condition factor of fish received 3% Marjoram extract was significantly different from other experimental groups. The highest final weight belonged to diet supplemented with 3% Marjoram extract (P<0.05). SGR showed an 8.3% increase in 3% Marjoram extract in comparison to the control group and FCR showed a 2.34% decrease in the same treatment as well. The immune indices (immunoglobulin, complement sub-path activity,and serum lysozyme) and antioxidant enzymes activity (glutathione peroxidase, catalase, and superoxide dismutase) of different treatments were affected by the experimental diets (P <0.05). The lowest and the highest values belonged to the control group and 3% Marjoram extract, respectively (P <0.05). There were significant differences in digestive enzymes activity (amylase, lipase, and protease) (P<0.05) between the 3% Marjoram extract treatment in comparison to the control group regarding. In conclusion, the results showed that dietary supplementation of the hydroalcoholic extract of Marjoram significantly improved the innate immune indices and digestive and antioxidant enzymes activity of rainbow trout under the commercial farming conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feed additives
  • Marjoram
  • St John's Wort
  • Rainbow trout
  • Aquaculture