بررسی حقوق جوامع محلی در سواحل و حق بهره برداری از ذخایر آبزیان

نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

در سال های اخیر، بهره برداری از ذخایر آبزیان در جهان، سهم عمده ای در صنعت غذایی داشته است. از این رو، دولت هایدارای ساحل دریایی تلاش کرده اند تا با سرمایه گذاری در بخش ناوگان های مدرن ماهیگیری و کارخانه های فرآوری، از فرصت های جدید برای پاسخگویی به رشد روز افزون تقاضای بین المللی برای ماهی و فرآورده های شیلاتی استفاده نمایند. اما بسیاری از ذخایر شیلاتی به دلیل صید بی رویه و غیر قابل کنترل آسیب دیده است. نشانه های روشن بهره برداری بی رویه از ذخایر با ارزش شیلاتی، تغییرات اکوسیستم ها، زیان های سنگیناقتصادی، منازعات بین المللی در زمینه مدیریت و تجارت ماهی، پایداری دراز مدت شیلات و سهم این بخش در تامین غذا را تهدید می کند. لذا دولت ها بر آن شدند تا با اتخاذ رویکردهای نوین و رژیم های حقوقی خاص در مدیریت ماهیگیری، مسائل حفاظتی و زیست محیطی و همچنین ملاحظات اقتصادی و اجتماعی را بیش از پیش مدنظر قرار دهند. این تحقیق به شیوه توصیفی و تحلیلی به این نتیجه دست یافته است که شیلات و حق بهره برداری از ذخایر آبزیان از حساسیت خاصی در میان بخش های مختلف مشمول اقدامات تکمیلی کنفرانس ملل متحد در مورد محیط زیست و حقوق داخلی ایران برخوردار است. عمده ترین قوانین در حق بهره برداری از آبزیان در قانون تاسیس سازمان شیلات ایران و آئین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است که منحصر به حفظ و حراست از ذخایر و منابع آبزی در آب های تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران است و وظایف ذکر شده در قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزیان جمهوری اسلامی ایران، به نحوی انعکاسی از مقررات بین المللی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying the rights of coastal communities and the right to exploit aquatic reserves

نویسنده [English]

  • Daruosh Mohammadighale
Thran
چکیده [English]

In recent years, the exploitation of aquatic reserves in the world has played a major role in the food industry.Therefore, seaside governments have sought to exploit new opportunities to meet the growing international demand for fish and fishery products by investing in modern fishing fleets and processing plants.But many of the fishery reserves have been damaged by overfishing and uncontrollable fishing.Clear signs are threatening the over-exploitation of valuable fishery stocks, changes in ecosystems, heavy economic losses, international disputes over fisheries management and trade, the long-term sustainability of fisheries and its contribution to food.Governments have therefore sought to take greater account of modern environmental and legal approaches to fisheries management, protecting environmental and environmental issues, as well as economic and social considerations.This descriptive and analytical study has concluded that fisheries and the right to exploit aquatic reserves are of particular sensitivity among the various sectors subject to complementary measures by the UN Conference on the Environment and Internal Rights of Iran.The main laws on the right to exploit aquatic life have been enacted by the Law on the Establishment of the Iranian Fisheries Organization and the Implementing Regulations of the Law on the Conservation and Management of Water Resources of the Islamic Republic of Iran. It is the jurisdiction of the Islamic Republic of Iran and the obligations set forth in the Law on the Conservation and Exploitation of the Marine Resources of the Islamic Republic of Iran are in a manner reflective of international regulations.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • fisheries
  • Aquatic
  • Copyright
  • International conventions
  • Coastal communities