اثر عصاره هیدروالکلی نسترن کوهی (Rosa Canina L)بر فاکتورهای رشد و خون‌شناسی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات و محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 شیلات- دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین- دانشگاه شهرکرد- شهرکرد- ایران

3 دامپزشکی.دانشکده علوم پایه.دانشگاه شهرکرد. شهرکرد. ایران

چکیده

مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر عصاره‌ی هیدروالکلی نسترن کوهی R.Canina L بر فاکتورهای رشد و تغذیه و شاخص‌های ایمنی قزل آلای رنگین کمان انجام گرفت. در این تحقیق، 230 ماهی با میانگین وزنی 0.7± 15به صورت تصادفی در چهار گروه با سه تکرار به مدت 42 روز انجام گرفت. تیمار‌های آزمایش شامل رژیم غذایی فاقد نسترن کوهی به عنوان شاهد و تیمارهای حاوی g/kg) خوراک) 2.5، 5 و 10 عصاره نسترن کوهی بود. ماهیان روزانه به میزان 2% وزن بدن در دو نوبت غذا دهی شدند و در پایان هر دو هفته، ماهیان وزن شدند .در پایان آزمایش، فاکتورهای مختلف رشد و ایمنی مورد بررسی قرار گرفتند. براساس یافته‌های این پژوهش، اندازه گیری شاخص های رشد نشان داد تیمار حاوی(g/kg) 5 عصاره‌ی نسترن به طور معنی‌داری بهترین ضریب تبدیل خوراک(FCR)، نرخ رشد ویژه (SGR)،(CF) ،(BWG) ، (DGR) را نشان داد (0.05˂p) .نتایج حاصل از اندازهگیری شاخصهای خونشناسی (Hb)،(RBC)،(MCV)،(MCH)، (MCHC)هیچ اختلاف معنیداری در بین تیمارهای آزمایش مشاهده نشد (0.05˃p). فاکتورWBC تفاوت معنی‌داری بین تیمار‌های حاوی عصاره را نشان داد (0.05˂p) و تیمار(g/kg) 10 عصاره با تیمار شاهد تفاوت معنیداری نشان نداد(0.05˃p). تعداد لنفوسیت‌ها در گروه تغذیه شده با g/kg) ) 10 (خوراک اختلاف معنی داری با سایر تیمارها و تیمارشاهد داشت(0.05˂p). تعداد نوتروفیل و مونوسیت بین تیمارهای آزمایشی اختلاف معنی‌داری نشان نداد(0.05˂p). نتایج حاصل از اندازه گیری پارامتر‌های بیوشیمیایی و ایمنی نشان داد که میزان کلسترول و تری گلیسیرید تیمار‌های حاوی عصاره گیاه با اختلاف معنی‌داری نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت (0.05˂p). نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که استفاده از(g/kg) 5عصاره منجر به افزایش شاخصهای رشد و همچنین(g/kg) 10عصاره در غذا منجر به افزایش شاخصهای ایمنی شد. بنابراین میتوان توصیه کرد که استفاده از نسترن کوهی میتواند به عنوان محرک رشد طبیعی برای پرورش ماهیان قزل آلا استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Rosa Canina L hydroalcoholic extract on Growth Index and hematologhy factors rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • samaneh sadat maleki 1
  • rouholah rahimi 2
  • shafigh shafei 3
1
2 Aquaculture.Shahrekord University.Shahrekord.IRAN
3 Veterinary Medicin.Shahrekord University. Shahrekord. IRAN
چکیده [English]

The present study aimed to investigate the effect of R. canina L hydroalc extract on growth and nutrition factors and immune indicators of rainbow trout (oncorhynchus mykiss). In this study, 230 fish with weight average of 15±0.7 were randomly assigned in four groups and were studies for 42 days with three replications. The experimental treatments including R. canina L-free diet as the control treatment and treatments including 2.5, 5, and 10 (g/kg) R. canina were the experimental treatments. Fish were fed by 2% of their body weight twice a day and after two weeks, they were weighted and different growth and immune factors were examined. According to the findings of the growth indicators, the treatment containing 5 )g/kg( R.canina significantly showed better )FCR(, )SRG(, )CF(, )BWG( and )DGR( indicators (P˂0.05). The results of measuring hematological indicators of )Hb(, )RBC(, )MCV(, )MCH(, and )MCHC( showed no significant difference between the treatments (p˃0.05). WBC showed a significant difference between treatments containing extract (P˂0.05) and the treatment 10) g/kg( showed no difference with the control treatment (P˃0.05).The number of lymphocytes in the treatment group10(g/kg) showed a significant difference with other treatments and the control treatment. No significant difference was observed between the treatments in terms of neutrophils and monocytes. The findings of this study show that the use of 5 )g/kg( extract leads to increased growth indicators and 10 )g/kg(leads to increased growth indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • R.canina L
  • growth
  • immune
  • hydrolic extract
  • herbal
  • rainbow trout (oncorhynchus mykiss)