تأثیر سطوح مختلف اسید مالیک بر شاخص‌های خونی، بیوشیمیایی و ایمنی بچه تاسماهی سیبری (Acipenser baerii Brandt, 1869)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دا. گیلان- تغذیه و فیزیولوژی ماهی

2 گروه شیلات، دانشکده علوم دام و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

3 کارشناس ارشد مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی ماهیان دریایی شادروان دکتر یوسف پور، سیاهکل، ایران

چکیده

در این آزمایش، تأثیر سطوح مختلف اسید مالیک (صفر، 5/2، 5، 5/7 و 10 گرم در کیلوگرم جیره) بر شاخص‌های خونی، بیوشیمیایی و ایمنی تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) بررسی شد. بدین منظور، تعداد 375 قطعه بچه ماهی با میانگین وزن اولیه 60/0 ± 72/33 گرم (میانگین ± خطای استاندارد) به طور تصادفی در حوضچه‌های بتونی گرد (با قطر 85/1 و عمق 25/0 متر) به تعداد 25 عدد در هر کدام، در 5 تیمار و با 3 تکرار توزیع و به مدت 8 هفته تغذیه شدند. نتایج مربوط به خون‌شناسی نشان داد که از نظر تعداد گلبول‌های قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت، متوسط حجم گلبول قرمز ، متوسط هموگلوبین گلبول قرمز و متوسط غلظت هموگلوبین سلولی اختلاف معنی داری بین تیمارها وجود نداشت (05/0<P). در بررسی و مقایسه شاخص‌های بیوشیمیایی اختلاف معنی داری در مقدار گلوکز، پروتئین کل و گلوبولین در بین تیمارها مشاهده شد (05/0>P). کم‌ترین مقدار گلوکز، پروتئین کل و گلوبولین در تیمار 5/7 گرم در کیلوگرم مشاهده شد. در سایر پارامترها شامل آلبومین، کلسترول، تری گلیسرید، آسپارتات آمینوترانسفراز ، آلانین آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز اختلاف معنی‌داری بین تیمارها مشاهده نشد (05/0<P). نتایج شاخص‌های ایمنی نیز نشان داد که اختلاف معنی‌داری در تعداد گلبول‌های سفید و IgM بین تیمارها وجود نداشت (05/0<P). بیش‌ترین میزان ایمنوگلوبولین کل و لایزوزیم در تیمار 5/2 گرم در کیلوگرم مشاهده شد که با تیمار شاهد اختلاف معنی‌دار داشتند (05/0>P). بر اساس نتایج به‌دست آمده در این مطالعه می‌توان اظهار نمود که اسید مالیک به‌کار رفته شده در این مطالعه در بهبود برخی از شاخص‌های خونی و ایمنی بچه تاسماهیان سیبری تأثیر جزئی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of dietary malic acid on hematological, biochemical and immunological indices of juvenile Siberian sturgeon (Acipenser baerii Brandt, 1869)

نویسندگان [English]

  • Bahram Falahatkar 1
  • Hadiseh Alizade 2
  • Hossein Ouraji 2
  • Iraj Efatpanah 3
2 Department of Fisheries, Faculty of Animal Sciences and Fisheries, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Recourses, Sari, Iran
3 Dr. Yousefpour Marine Fishes Restocking and Genetic Conservation Center, Siahkal, Iran
چکیده [English]

In this experiment, the effect of different levels of malic acid (0.0, 2.5, 5, 7.5 and 10 g/kg diet) was evaluated on hematological, biochemical and immunological indices of juvenile Siberian sturgeon (Acipenser baerii). For this purpose, a total number of 375 fish (33.72 ± 0.60 g initial weight; mean ± S.E.) were randomly assigned to 15 circular concrete tanks (1.85 m diameter and 0.25 m depth). The fish were distributed in 5 treatments with 3 replicates and were fed during 8 weeks. The results of hematological showed that there was no significant difference among treatments in the number of red blood cells, hemoglobin, hematocrit, mean corpuscular volume, mean corpuscular hemoglobin and mean corpuscular hemoglobin concentration(P>0.05). There was a significant difference in glucose, total protein and globulin levels among treatments (P<0.05). The lowest level of glucose, total protein and globulin were observed in treatment of 7.5 g/kg. There was no significant difference among treatments in other parameters including albumin, cholesterol, triglyceride, aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase and alkaline phosphatase (P>0.05). The results of immune indices showed that there was no significant difference in white blood cell count and IgM (P>0.05). The highest amount of total immunoglobulin and lysozyme activity was observed in treatment of 2.5 g/kg which had a significant difference with control treatment (P<0.05). Based on the results obtained, it can concluded that the malic acid used in this study had a minor effect on improving some blood and immune indices of juvenile Siberian sturgeon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Malic acid
  • Hematology
  • Biochemistry
  • Immunology
  • Acipenser baerii