تصفیه پساب آبزی‌پروری با استفاده از سیستم ترکیبی ماهی-فیتوپلانکتن-زئوپلانکتن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دا. تهران- اکولوژی

2 استاد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

3 گروه مهندسی شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

4 دانشگاه تهران-کارشناس ارشد اکولوژی آبزیان

چکیده

از مشکلات آبزی‌پروری افزایش اثرات ورود پساب به محیط می‌باشد که انجام تصفیه می‌تواند در کاهش پیامدهای نامطلوب آن بر اکوسیستم‌های آبی مؤثر واقع شود. در مطالعه حاضر امکان استفاده یکپارچه از میکروارگانیسم‌های فیتو- و زئوپلانکتونی در یک سیستم پرورش ماهی به منظور تصفیه پساب مورد بررسی قرار گرفت. گونه‌های ماهی پرورشی و فیتوپلانکتون مورد استفاده به ترتیب عبارت بودند از: ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) و ریزجلبک آب شیرین Chlorella vulgaris. آرتمیا (Artemia franciscana) و روتیفر (Brachionus sp.) نیز گروه-های اصلی زئوپلانکتون‌های مورد استفاده بودند. اندازه‌گیری‌ها و محاسبات مربوط به پارامترهای کیفی آب شامل غلظت نیترات (NO3)، نیتریت (NO2)، آمونیوم (NH4) و فسفات (PO4)، اکسیژن محلول (DO)، pH، هدایت الکتریکی (EC)، مجموع مواد محلول (TDS)، مجموع مواد معلق (TSS)، تعداد سلول‌های فیتوپلانکتونی و زئوپلانکتون‌ها، پارامترهای عملکرد رشد ماهیان شامل افزایش وزن (WG)، ضریب چاقی (CF) و نرخ رشد ویژه (SGR) به صورت هفتگی در طول 6 هفته در اجزای مختلف سیستم صورت گرفت. سطوح ترکیبات مغذی نیترات، نیتریت و فسفات در طول دوره پرورشی در خروجی سیستم نسبت به سطوح آن در شرایط شاهد کمتر بود. مقادیر DO و pH اندازه‌گیری شده نیز در خروجی سیستم همواره در سطوح مطلوبی قرار داشت (DO > 6 mg.l-1 و pH = 7 - 8). مقادیر پارامترهای EC، TDS و TSS نیز در خروجی سیستم ترکیبی به شکل معنی‌داری (P < 0.05) کمتر از وضعیت شاهد بود. عملکرد رشد بهتری از نظر مقدار افزایش وزن برای ماهیان سیستم ترکیبی در مقایسه با شرایط شاهد مشاهده گردید (P < 0.05). بر اساس نتایج، استفاده همزمان از سطوح تروفی مختلف شامل فیتوپلانکتون، زئوپلانکتون‌ و ماهی در یک سیستم یکپارچه پرورشی ماهی تیلاپیا سبب تصفیه مناسب پساب پرورش ماهی با سطح کیفیت بسیار مطلوب و با قابلیت استفاده مجدد بدون پیامدهای نامطلوب بر عملکرد رشد این ماهیان در مقایسه با شرایط شاهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Treatment of Aquaculture effluent using an integrated system: fish-phytoplankton-zooplankton

نویسندگان [English]

  • Hadi Poorbagher 1
  • Gholamreza Rafiee 2
  • Kamran Rezaei Tavabe 3
  • Fateh Mo&amp;euml;zzi 4
2 Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
3 Fisheries Dept. University of Tehran
4 department of fisheries, faculty of natural resources, university o tehran
چکیده [English]

Aquaculture development during the last decades has led to an increase in aquaculture effluents into water bodies. Treatment of these effluents and reusing them in culture systems can decrease the level of destructive impacts on aquatic ecosystems. The present study was conducted to investigate the possibility of using phyto- and zooplankton microorganisms to treat and reuse fish culture wastewater in an integrated culture system. The Nile tilapia (Oreochromis niloticus) and Chlorella vulgaris were used as fish and microalgae species. The main zooplankton classes were composed of artemia (Artemia franciscana) and rotifer (Brachionus sp.). Measured and calculated parameters were: nitrate (NO3), nitrite (NO2), ammonium (NH4), phosphate (PO4), dissolved oxygen (DO), pH, electrical conductivity (EC), total dissolved solids (TDS), total suspended solids (TSS), number of microalgae cells and zooplankton counts, and fish growth performance parameters include weight gain (WG), specific growth rate (SGR) and condition factor (CF). The results showed that nutrient levels (NO2, NO3, and PO4) were significantly (P < 0.05) lower at the system outlet than control condition during the study period. The DO and pH levels were observed at their optimum ranges (DO > 6 mg.l-1; pH = 7 - 8) during the study period. The levels of EC, TDS and TSS of the integrated system were significantly (P < 0.05) lower than the control condition. The growth performance (i.e. weight gain) of fish was significantly (P < 0.05) better in the integrated system compared to the control condition. It can be said, based on the obtained results, simultaneous use of microalgae, zooplankton, and fish in an integrated tilapia culture system was led to the appropriate treatment of fish culture effluent and significant improvement of water quality to reuse in the system without any undesirable effect on fish growth compared to the control condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aquaculture
  • Wastewater treatment
  • microorganisms
  • integrated system
  • tilapia