اثر ضد عفونی پساب مزرعه پرورش قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با هیپوکلریت سدیم و تأثیر آن بر تولید ترکیبات تری‌هالومتان‌ها (THMs)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی‌های محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.

2 گروه مهندسی شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 گروه آموزشی آلودگی های محیط زیست ، دانشکده محیط زیست و انرژی،‌واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

4 علوم و تحقیقات

5 گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

فرایند کلرزنی یک روش رایج برای ضدعفونی کردن پساب ها و فاضلاب در سراسر جهان، به ویژه کشورهای در حال توسعه، محسوب می شود. این فرآیند می تواند باعث ایجاد ترکیبات جانبی مضر سرطان‌زا مانند گروه هایتری‌هالومتان‌ها (THMs) و ورود آنها به منابع آبهای طبیعی شود. در این تحقیق، 400 لیتر پساب خروجی مزرعه تکثیر و پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین کمان به آزمایشگاه منتقل و در واحد های آزمایشی شامل 15 ظرف 20 لیتری وارد شد. سپس غلظت های مختلف کلر (هیپوکلریت سدیم) به عنوان تیمارهای آزمایش، شامل پنج تیمار (شاهد)، 10، 20، 30 و 40 میلی‌گرم در لیتر به ظروف اضافه شد. هر تیماردارای سه تکرار بود و ظروف روی یک صفحه لرزان برای تهویه قرار داده شدند. طول دوره آزمایش24 ساعت بود. نتایج تحقیق نشان داد که با افزایش غلظت کلرزنی، تولید میزان ترکیبات جانبی تری‌هالومتان‌ها به شدت افزایش می‌یابد. به طوری که در تیمار 40 میلی‌گرم در لیتر کلرزنی میزان تری هالومتان کل 4±82 میکروگرم در لیتر و در تیمار شاهد این شاخص 2±15 میکروگرم در لیتر بود. همچنین علیرغم اینکه میانگین ترکیب کلرودی‌برومومتان تولید شده در بین تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی دار نشان ندادند (p>0.05) اما تیمارهای آزمایشی با تیمار شاهد تفاوت معنی دار داشتند. همچنین با افزایش غلظت کلرزنی ترکیبات دی‌کلروبرومومتان و کلروفرم روند افزایشی داشت و تفاوت بین تیمارها معنی دار بود؛ در حالیکه سطوح مختلف کلرزنی تآثیری بر افزایش غلظت ترکیب بروموفرم نداشت و تفاوت بین تیمارها معنی‌دار نبود. میزان تولید ترکیبات تری‌هالومتان در فرایند تصفیه فاضلاب آبزی پروری بخاطر بالا بودن سطح مواد آلی در این فاضلاب‌ها، به غیر از تیمار 10 میلی‌گرم در لیتر، بالاتر از استانداردهای بهداشتی جهانی است. لذا، بیشترین غلظت مجاز برای تصفیه فاضلاب آبزی‌پروری ماهیان سردآبی 10 میلی‌گرم در لیتر کلر مایع توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of chlorination process effects in the Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) farm wastewater treatment on the trihalomethanes (THMs) compounds production

نویسندگان [English]

  • Maryam Yavar 1
  • Kamran Rezaei Tavabe 2
  • Reza Haji Seyed Mohammad Shirazi 3
  • Sara Kabir 4
  • Pourya Gholamzadeh 5
1 - Department of Environmental and Energy, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran
2 Fisheries Dept. University of Tehran
4 Azad University
5 Fisheries Dept. University of Tehran
چکیده [English]

Chlorination is a common method of water disinfection in the world, especially in developing countries. But this process can cause harmful compounds such as trihalomethanes. In this investigation, the importance of different levels of chlorination on aquaculture effluent (cold fish) to produce trihalomethane compounds (THMs) was determined. In this experiment, 400 liters of rainbow trout farm sevage were collected and transferred to Laboratory and divided into 15 containers with 20-liter capacity as experimental treatment. Then different concentrations of chlorine (sodium hypochlorite) were added to the containers, including five treatments (control), 10, 20, 30 and 40 mg / l. each treatment had 3 replications and shaker for ventilation. Experiment duration was 24 hours. The experiment result showed that the amount of trihalomethane increased with chlorination increasing. So that in the 40 mg / l chlorination treatment, the total trihalomethane concentration was 4 ± 82 μg / l but in the control treatment, was 15.2 μg / l. Also, although the mean of produced chloride-bromomethane did not show a significant difference between the experimental treatments (p> 0.05), the experimental treatments were significantly different compare with control treatment. Also, with increasing chlorination concentration, the compounds of dichlorobromethane and chloroform formed an increasing trend and the difference between treatments were significant, while different levels of chlorination had no effect on increasing the concentration of bromoform and the difference between treatments were not significant. The production of trihalomethanes in the process of aquaculture wastewater treatment due to the high level of organic matter in these effluents is higher than the global health standards, except in the 10 mg / l treatment. Therefore, due to the experiment results the maximum allowable concentration for process of aquaculture wastewater (cold-water fish), 10 mg per liter of liquid chlorine is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • chlorination
  • Wastewater treatment
  • Aquaculture
  • Trihalomethane compounds
  • Rainbow trout