بررسی اثرات ضد التهابی عصاره متانولی خیار دریایی خلیج فارس (Holothuria leucospilota) بر روی رت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

2 استادیار، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس،

3 پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، ساری،

چکیده

خیار دریایی، یکی از مهم ترین گونه های خارپوستان، متعلق به رده خیارسانان می باشد. ترکیبات زیست فعال شناخته شده آنها دارای اثرات ضد سرطانی، ضد انعقاد، ضد فشار خون، ضد التهاب، ضد میکروبی، آنتی اکسیدانی، ضد تصلب شرائین، ضد توموری و تسریع در بهبود زخم می باشد. در این پژوهش اثر ضد التهابی عصاره متانولی دیواره عضلانی بدن خیار های دریایی Holothuria leucospilota بر روی رتهای آلبینو (Albino rats) مورد بررسی قرار گرفت. خیارهای دریایی از جزیره هنگام جمع آوری، خشک و با هگزان، اتیل استات و متانول به صورت متوالی عصاره گیری شدند. عصاره ها بوسیله آزمایش مهارکننده آنزیم های لیپوکسیژناز در شرایط in vitro مورد ارزیابی قرار گرفت. در آزمایش های in vivo ، حیوانات به 5 گروه 6 تایی شامل: کنترل، تیمارشده با کاراگینان، تیمار شده با عصاره MEHL (mg/kg 200،100) و آسپرین mg/kg10 تقسیم شدند. به منظور ارزیابی التهاب از تست کاراگینان در روش Hind paw edema استفاده شد. در آزمایش های in vitro عصاره متانولی با 2/83±43/75 و عصاره اتیل استات و هگزان به ترتیب ترتیب 1/22± 12/92 و 1/57 ±9/74 درصد مهار کنندگی آنزیم های لیپوکسی ژناز را نشان دادند و عصاره متانولی (MEHL) Holothuria leucospilota با اثر مهارکنندگی بیشتر برای آزمایش in vivo انتخاب شد. در آزمایش های حیوانی MEHL با غلظت های 100 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم، باعث مهار کنندگی ادم پا در ساعتهای 3 و 4 به ترتیب با 1/3 ±13/62 و 2/5 ±35/15 درصد و 1/7 ±18/41 و 3/2 ±45/22 درصد شد. عصاره متانولی خیار دریایی Holothuria leucospilota دارای ترکیبات ضد التهابی می باشد که در مقایسه با داروی ضد التهابی استیل سالیسیلیک اسید توانست اثرات ضد التهابی بهتری از خود نشان دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of anti-inflammatory effects of methanolic extract of Persian Gulf sea cucumber (Holothuria leucospilota) on rats

نویسندگان [English]

  • yazdan moradi 1
  • MELIKA NAZEMI 2
  • Reza safari 3
1 Iranian fisheries science research institute
2 1. Assistant Professor, Persian Gulf and Oman Sea Ecological Cener, Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Bandar Abbas, Iran.
3 Caspian Institute of Ecology
چکیده [English]

Sea cucumber is one of the most important species of Echinodermata, belongs to the category of Holothuroidea. Their well-known bioactive compounds have anti-cancer, anticoagulant, antihypertensive, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, anti-arterial, and wound-healing effects. In this study, the anti-inflammatory effect of methanolic extract on the muscular body wall of sea cucumbers Holothuria leucospilota on Albino rats was investigated. Sea cucumbers were collectted from the Hengam island, dried and extracted with hexane, ethyl acetate and methanol. The extracts were evaluated by lipoxygenase enzymes inhibition test in in vitro conditions. In in vivo experiments, the animals were divided into 5 groups of 6 rats, including: control, treated with carrageenan, treated with MEHL extract (100/200 mg / kg) and aspirin 10 mg/kg. In order to evaluate the inflammation, carrageenan test was used in Hind paw edema method. In in vitro experiments, methanolic extract (MEHL) with 43.75± 2.83 and ethyl acetate and hexane extract showed 12.92 ± 1.22 and 9.74 1.57 percent inhibition of lipoxygenase enzymes, respectively. Methanolic extract (MEHL) Holothuria leucospilota was selected for further in vivo testing. In animal experiments, MEHL, with concentrations of 100 and 200 mg/kg, inhibited hind paw edema at 3 and 4 hours, with 13.62 ± 1.3 and 35.15 ± 2.5 and , 18.41 ± 1.7 and 45.22 ± 3.2 percent, respectively. Holothuria leucospilota methanolic extract contains anti-inflammatory compounds that have shown better anti-inflammatory effects compared to the anti-inflammatory drug acetylsalicylic acid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ''Sea Cucumber
  • Anti-Inflammatory
  • secondary metabolites
  • Solvent
  • Carrageenan
  • Persian Gulf''