تاثیر پربیوتیک تجاری ایمکس اولترا بر عملکردهای رشد، پارامترهای خون‌شناسی و ایمنی غیر اختصاصی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss,Walbaum1792)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 .

2 کارشناسی ارشد شیلات، دانشگاه گنبدکاووس، گلستان، ایران

3 عضوهیات علمی دانشگاه گنبد کاووس

4 گروه شیلات دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس

چکیده

این مطالعهباهدفبررسیتأثیراستفادهازپربیوتیکتجاری ایمکس اولترادررژیمغذاییماهی قزل‌آلایرنگین‌کمان (Oncorhynchusmykiss) برعملکردرشد،شاخص‌هایخون‌شناسیوپاسخایمنیغیر اختصاصیانجامشد. ماهیان با وزن اولیه 14/2 ± 03/18 گرم در 12 قفس توری با ابعاد1×6/0×6/0 متر مکعب در 4 استخر بتنی ذخیره شدند. چهارجیره آزمایشی (هر یک با 3 تکرار) حاوی ایمکس اولترادرسطح0 (شاهد)، 1 (T1)، 2 (T2) و 3 (T3) گرم در کیلوگرم غذای پایه به‌مدت 45 روزموردآزمایشقرارگرفت. ماهیانتغذیهشدهبا 2 گرم پربیوتیکبه‌طورمعنی‌داریازوزننهایی،افزایشوزنونرخ رشد ویژه بالاتری در مقایسهباگروهشاهدبود (P <0.05). از نظرپارامترهایخون‌شناختی؛گلبول‌هایقرمز،هموگلوبینوهماتوکریتدرماهیانتغذیهشدهبا 2 گرم در کیلوگرم پربیوتیکدر تیمارT2افزایشمعنی‌داری داشت. در پایانآزمایش،پارامترهایایمنیسرم همچون مقادیر پروتئینکل، گلوکزوفعالیتلیزوزیم در ماهیان تغذیه شده با ایمکس اولترا دربینتیمارهاتفاوتمعنی‌دارینداشت. نتایجبدستآمدهنشاندادکه می‌توان از 2 گرم ایمکس اولترا به‌عنوانیکمادهپربیوتیکیمفیدبرایبهبودعملکردرشدوپاسخهایهماتو-ایمونولوژیکیدرپرورش ماهیقزلآلایرنگینکمان استفادهشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of A-Max Ultra commercial prebiotic on growth performance, hematological and non-specific immune parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792)

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • Shamsollah Kohsaryan 2
  • Rahman Patimar 3
  • Hossein Adineh 4
2 Msc of fisheries, Gonbad Kavous University, Golestan, Iran
3 , Department of Fisheries, Gonbad Kavoue University,Golestan, Iran
4 Department of Fisheries, Faculty of Agriculture science and natural resources, Gonbad Kavous University, Gonbad, Iran.
چکیده [English]

This study aimed to evaluate the effects of using A-Max Ultra commercial prebioticin rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) diet on the growth performance, hematological indices, and innate immune responses. Fish with initial weight of 18.03 ± 2.14 g were stocked into 12 Cage in dimensions a 0.6×0.6×1 m3 in four concrete ponds. Four experimental feeds (triplicate) contained A-Max Ultra at levels of 0.0 (control), 1.0 (T1), 2.0 (T2), and 3.0 (T3) g k-1 were tested for 45 days. Fish fed prebiotic of 2 gk-1 had significantly higher final body weight, weight gain, and specific growth rate when compared to the control group (P<0.05). Among hematological parameters, red blood cells (RBCs), hemoglobin (Hb), and hematocrit (HCT) were significantly increased in fish fed 2 gk-1 of prebiotic in T2. At the end of the experiment, serum immune parameters of those fish fed A-Max Ultra including total protein and glucose content, lysozyme activity were not significant difference among all treatments.
The obtained results revealed that 2 g k-1 A-Max Ultra could be used as a beneficial prebiotic to improve the growth performance and haemato-immunological responses in rainbow trout culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • A-Max Ultra
  • growth performance
  • hematological
  • immunity
  • Oncorhynchus mykiss