بررسی اثر سطوح مختلف اسید آراشیدونیک جیره غذایی بر سطح کورتیزول، گلوکز و ترکیب اسیدهای چرب لاشه ماهی گورخری (Danio rerio)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار گروه کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی، تهران، ایران

2 دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 دانشیاردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

4 استاد موسسه تحقیقات علوم شیلاتی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

علاوه بر توسعه فناوری‌های نوین موثر در بهبود شرایط زیستی ماهیان پرورشی، ماهیت بیوشیمیایی و عملکرد فیزیولوژیک مواد افزودنی به جیره، به شدت بر واکنش استرس ماهیان تأثیر می‌گذارد. این مطالعه به بررسی تأثیر سطوح مختلف اسید آراشیدونیک (ARA, 20:4n-6) جیره غذایی بر سطوح کورتیزول، گلوکز و ترکیب اسیدهای چرب لاشه در ماهی دانیوی گورخری به عنوان ارگانیسم مدل پرداخته است. ماهیان گورخری نورس (20 روزه) با پنج جیره غذایی آزمایشی مختلف، که از نظر میزان انرژی و پروتئین یکسان بوده و از نظر سطح ARA (مقادیر صفر، 5/0، 1، 2 و 4 درصد به کل اسید چرب جیره) با یکدیگر تفاوت داشتند، به مدت 70 روز تغذیه شدند. سطح کورتیزول و گلوکز کل بدن تمامی تیمارها، پس از مواجهه با چالش کوتاه مدت (48 ساعت گرسنگی) اخذ شد. نتایج این پژوهش نشان داد با افزایش سطح ARA جیره، سطح ARA لاشه افزایش معنی‌دار آماری نشان می‌دهد (05/0P<). نتیجه آزمایش نشان داد، سطوح بالای ARA جیره (2 و 4 درصد) متابولیسم چربی لاشه را به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار داده است (05/0P<). پس از القای چالش، با افزایش سطح ARA لاشه (تیمارهای دریافت‌کننده بالای یک درصد ARA جیره)، افزایش سطح کورتیزول را نشان دادند، در حالی که به نظر می‌رسد سطح 4 درصد ARA جیره، باعث افزایش بیشتر کورتیزول پایه و پاسخ به استرس شده است. در واقع یک رژیم غذایی غنی از ARA می‌تواند باعث تغییر در لیپیدهای پیچیده و سطح کورتیزول و گلوکز بدن ‌شود و به طور کلی بر شاخص‌های فیزیولوژیک ماهی گورخری تأثیر بگذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of dietary Arachidonic acid on cortisol, glucose levels and whole Zebrafish (Danio rerio) fatty acid composition

نویسندگان [English]

  • Alireza Khiabani 1
  • abdolsamad Keramat amirkolaie 2
  • Hossein Ouraji 3
  • Abolghasem Esmaili Fereidouni 3
  • Homayoun Hosseinzadeh Sahafi 4
1 Dept. of Agriculture and Natural Resources. University of Applied Science and Technology, Tehran, Iran
2 Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
3 Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
4 Iranian Fisheries Sciences Research Institute (IFSRI), Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO) Tehran, Iran
چکیده [English]

In addition to the development of new technologies to improve the biological conditions of cultured fish, the biochemical nature and physiological functionality of those feed additives strongly affect the stress response. This study explores the effect of dietary arachidonic acid (ARA, 20:4n-6) levels compared with cortisol and glucose levels and whole fatty acid composition in the using Zebrafish as the model organism. Juvenile zebrafish (20-days post-fertilization) fed the five iso-nitrogenous and iso-energetics experimental diets utilizing different ratios of the ARA diet (0, 0.5, 1, 2, and 4% ARA of total fatty acid) for 70 days. Then, Whole-body cortisol and glucose levels were determined, after short-term stress (48 hours’ exposure to starvation). Results showed that the muscle ARA levels were highly correlated to dietary ARA levels. The experiments revealed significant, High ARA levels (2% and 4%) seemed to affect lipid metabolism in complicated ways (p < 0.05). Fish reflected dietary ARA content and post-stress cortisol increased with ARA supply up to 1%, whereas 4% ARA seems to enhance basal cortisol slightly and alter the response to stress. Actually, our results indicate that an ARA-enriched diet induces changes in complex lipids, cortisol and glucose levels, and Overall affect physiological parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arachidonic acid
  • Essential Fatty Acids
  • Zebrafish
  • Stress
  • lipid