بررسی فونستیک حشرات یک روزه ها Ephemeroptera در رودخانه حبله رود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، پیشوا، ایران

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین، ایران

3 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران

چکیده

یک روزه ها متعلق به راسته Ephemeroptera یکی از متنوع ترین و شایع ترین گروه های ساکن اکوسیستم های آبی هستند و به عنوان شاخص زیستی و کیفی مد نظر قرار می گیرند. در این تحقیق شناسایی یک روزه های رودخانه حبله رود در شرق استان تهران از چهار ایستگاه سیمین دشت، مزداران، خمده و نمرود مورد مطالعه قرار گرفت. به این منظور، طی ماه های خرداد تا شهریور 1395 نمونه برداری از یک روزه ها به صورت هفتگی انجام گرفت. نمونه ها مستقیماً با استفاده از پنس از زیر سنگ های کف رودخانه جداسازی شدند و در الکل اتانول 70 درصد برای شناسایی به آزمایشگاه منتقل گردیدند. پس از شناسایی نمونه ها تا سطح جنس، توزیع فراوانی جنس ها با توجه به ماه های جمع آوری نمونه ها و ایستگاه های نمونه برداری مورد مقایسه قرار گرفتند. از حبله رود جنس های Acentrella، Baetis، Centroptilum، Cloedes و Rhitrogena متعلق به دو خانواده Baetidae و Heptagenidae جمع آوری شدند؛ جنس Acentrella بیش ترین فراوانی (49/7 درصد) را از کل نمونه ها به خود اختصاص داد. نتایج نشان دادند که بیش ترین درصد فراوانی نمونه ها از ایستگاه خمده و طی ماه های شهریور و خرداد ثبت گردید. بین میانگین نمونه های جمع آوری شده از هر جنس به تفکیک ماه و ایستگاه نمونه برداری اختلاف معنی داری مشاهده نگردید. بخشی از رودخانه حبله رود که از استان تهران می گذرد، تنوع قابل توجهی از یک روزه ها را به خود اختصاص داده است و نیاز است تا شرایط زیستی ماکروبنتوز آن از نظر میزان آلاینده های روستاها و کشاورزی اطراف فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Faunistic survey of Ephemeroptera in Hablehrood River

نویسندگان [English]

  • Mehraneh Momayezi 1
  • Siamak Yousefi Siahkalroodi 2
  • Neda Kheradpir 3
1 Department of Biology, Faculty of Biological Sciences, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Pishva, Iran
2 Departmant of biology, Islamic Azad University of Varamin-Pishva Pishva, Iran
3 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
چکیده [English]

Mayflies belonging to the order of Ephemeroptera compose of the most diverse and common inhabitants of aqua systems and are considered as biological and quality index. In this study, biodiversity of Ephemeroptera in Hablehrood River, east of Tehran Province, from 4 sampling points (Simindasht, Mazdaran, Khomedeh and Namrood) was studied. Samples collected weekly through June-September 2016. Samples collected manually by simple forceps from under the bottom rocks and transferred in Ethanol 70% to laboratory for further identification. Total frequencies of the identified genera were compared among different months and sampling points. Five different genera (Acentrella, Baetis, Centroptillum, Cloedes, Rhitrogena) belonging to two families, Baetidae and Heptagenidae, were collected from Hablehrood River, which Acentrella was the most frequent genus (49.7%). Results showed that the most frequency percentage of the collected samples belonged to Khomedeh station through both June and September. Mean number of collected samples of each genus showed no significant difference among different sampling months and sampling points. A part of Hableh Rud river that passes through Tehran province, has a valuable diversity of Ephemeroptera and it is needed to provide optimal habitat for its macrobenthose regarding rural and agricultural pollutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hablehrood River
  • mayfly
  • Ephemeroptera
  • Faunistic
  • Tehran