استخراج پروتئین از پساب تولیدی کارخانه تولید آرد ماهی با روش رسوب ایزوالکتریک و ارزیابی خواص کاربردی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

2 دانشجوی دکتری فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

3 دانش آموخته فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده

کارخانه های تولید پودر ماهی طی روند تولید مقدار زیادی پساب ایجاد می کنند که حاوی پروتئین اند. هدف از این مطالعه بازیافت پروتئین از پساب کارخانه پودر ماهی به روش ایزوالکتریک و بررسی خواص کاربردی پروتئین بازیافتی بود. نمونه پساب ازکارخانه تولید پودر ماهی شهرستان کنارک تهیه و ترکیبات تقریبی آن بررسی شد. پروتئین موجود در پساب با استفاده از روش رسوب ایزوالکتریک و تغییر pH بازیافت شد و خواص کاربردی آن شامل حلالیت، ظرفیت نگه­داری آب و روغن، شاخص امولسیون کنندگی و پایداری امولسیون، تشکیل کف و پایداری کف اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که مقدار پروتئین در نمونه تیمار شده با پساب تفاوت معنی داری نشان نداد (p>0.05). بیشترین و کمترین حلالیت به ترتیب در  pH2 و pH 6 بدست آمد. میزان ظرفیت نگه داری آب و روغن نیز به ترتیب ml/g 45/0 و 4/0 پروتئین بازیافتی بود. بیشترین فعالیت امولسیونی در  pH10 و بیشترین ظرفیت تشکیل کف درpH 2 مشاهده شد. بیشترین پایداری امولسیون در pH 2 و بیشترین پایداری کف در pH  2 و 10 مشاهده شد. پروتئین بازیافتی خواص کاربردی خوبی نشان داد و با تغییر pH تغییر یافت اما تمامی خواص از روند مشخصی پیروی نکرد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Extraction of protein from the wastewater of fish meal production plant by isoelectric precipitation method and evaluation of its functional properties

نویسندگان [English]

  • Ali Taheri 1
  • Zeinab Ehsan-nasab 2
  • sajad zahiri 3
1 Associate Professor, Faculty of Marine Sciences, Chabahar Maritime University, Chabahar
2 Ph.D Student, Faculty of Marine Sciences, Chabahar Maritime University, Chabahar
3 Bs.C of Fish Processing Thechnology, Faculty of Marine Sciences, Chabahar Maritime University, Chabahar
چکیده [English]

Fishmeal factories produce a large amount of wastewater during the production process, which contains protein. The aim of this study was to recover protein from the effluent of fishmeal factory by isoelectric method and investigate the functional properties of recycled protein. The effluent sample was obtained from fishmeal production plant in the Konarak city and proximate composition analysis of the effluent sample was investigated. The protein in the effluent was recycled using the isoelectric precipitation method and pH changing. The functional properties of the recovered protein including solubility, oil and water holding capacity, emulsifying index and emulsion stability, foam formation and foam stability were measured using standard methods procedures. The results showed that the amount of protein in the treated sample has no any significant differences under the effluent effects (p >0.05). The highest and lowest solubility were obtained at pH 2 and pH 6, respectively. The water and oil holding capacity of recycled protein was 0.45 and 0.4 ml/g, respectively. The highest emulsion activity was observed at pH 10 and the highest foam formation capacity at pH 2. The highest emulsion stability was observed at pH 2 and the highest foam stability was observed at pH 2 and 10. Recycled protein showed good functional properties and changed with pH, but not all properties followed a specific trend.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Protein Recovery
  • Fish meal
  • Factory effluent
  • Emulsion
  • Isoelectric percipitation
  • Solubilit