اثرات متقابل اسکوربیک اسید و تراکم بر شاخص‏های رشد مولدین ماده قزل‌آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران

2 استاد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران

3 دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران

4 استادیار گروه شیلات، پژوهشکده تالاب بین المللی هامون، دانشگاه زابل، ایران

چکیده

مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات متقابل سطوح مختلف اسکوربیک اسید و تراکم بر شاخص­های رشد ماهی قزل‌آلای رنگین‏کمان انجام شد. 81 عدد مولد ماده با وزن متوسط 5/1 ± 812 گرم در شش تیمار شامل سه جیره غذایی حاوی مقادیر صفر، 100 و 1000 میلی‌گرم اسکوربیک اسید (ال- اسکوربیل-2- پلی فسفات) در هر کیلوگرم غذا تغذیه شدند. آزمایش­های غذادهی در دو تراکم مختلف کم و زیاد (3 و 6 عدد ماهی در متر مکعب معادل 2/0 ± 44/2 و 3/0 ± 87/4 کیلوگرم بر مترمکعب) به مدت 16 هفته انجام شد. هر جیره آزمایشی در 3 تکرار انجام و ماهی­ها در حد سیری دو مرتبه در روز غذادهی شدند. تغییرات افزایش وزن بدن از هفته چهارم تا هفته 12 مشاهده شد. نتایج کل دوره نشان داد بیشترین افزایش وزن و نرخ رشد ویژه مربوط به تراکم زیاد بود ولی اختلاف معنی­داری بین دوزهای ­100 و 1000 میلی­گرم اسکوربیک اسید در این تراکم وجود نداشت. در پایان دوره آزمایش، ماهی­هایی که اسکوربیک اسید به جیره آنها افزوده نشده بود در مقایسه با تیمارهای حاوی اسکوربیک اسید کمترین وزن نهایی را داشتند (09/2 ± 2/885 گرم). نتایج این مطالعه نشان داد اسکوربیک اسید جیره تاثیر معنی­داری بر رشد مولدین قزل‏آلا به خصوص در تراکم زیاد دارد و مقدار 100 میلی­گرم اسکوربیک اسید در هر کیلوگرم جیره غذایی برای رشد مولدین قزل‏آلا مطلوب به نظر می‏رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interactive effects of dietary ascorbic acid and density on growth parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • Zohreh Ghaderi 1
  • Bahram Falahatkar 2
  • hamid noverian 3
  • Abdolali Rahdari 4
1 University of Guilan
3 Dept.of fisheries , Faculty of natural sources guilan university ,
4 Department of Fisheries, Hamoun International Wetland Research Institute, University of Zabol, Zabol, Iran
چکیده [English]

This study was conducted to evaluate the interactive effects of different levels of dietary ascorbic acid and density on growth parameters of rainbow trout. The eighty- one rainbow trout broodstock (812 ± 1.5 g) distributed into six groups as experimental treatments and were fed different levels of ascorbic acid including 0, 100 and 1000 mg/kg L-ascorbyl-2-polyphosphate. The feeding trial was carried out in two different densities (3 and 6 fish/m3) for a 16- week period in triplicates. Each diet was fed to triplicate groups of fish to apparent satiation two times a day. Changes of body weight increase were observed from fourth week to 12th week. The highest amounts of weight gain and specific growth rate were observed in high density (6 fish/m3), but no significant difference was observed between 100 and 1000 mg/kg ascorbic acid in high density. At the end of the experiment, fish fed −C diet had a lowest final mean weight (885.2 ± 2.09 g) than those fed +C diet. These results indicated that dietary ascorbic acid significantly influenced growth performance of rainbow trout broodstock, especially in high density and the level of 100 mg ascorbic acid per kilogram diet can lead to desirable growth of female rainbow trout breeders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rainbow trout
  • Brood
  • vitamin c
  • Somatic growth
  • Density
  • reproduction