تاثیر عصاره هسته انگور (Vitis vinifera) بر آنزیم‌های گوارشی و بافت‌شناسی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

2 استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

3 دانشیارگروه بهداشت و مواد غذایی آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

4 استاد یارگروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

چکیده

امروزه جایگزینی عصاره‌های گیاهی به‌جای نگهدارنده­های شیمیایی در جیره‌ غذایی آبزیان مورد توجه قرارگرفته است که این امر موجب کاهش اثرات سوء ناشی از مصرف نگهدارنده­های شیمیایی شده است. در این پژوهش، تأثیر عصاره هسته انگور سیاه بر بافت شناسی روده و کبد و آنزیم­های گوارشی کپور معمولی مورد بررسی قرار گرفت. پودر عصاره هسته انگور به مقدار 30 گرم در کیلوگرم به جیره غذایی پایه اضافه شد و در پایان دوره آزمایش، آنزیم­های گوارشی شامل لیپاز، آمیلاز و تریپسین در آنها اندازه­گیری شد. هم چنین ماهیان تشریح و روده و کبد آنها تثبیت و مطالعات بافت­شناسی روی آنها انجام شد. نتایج نشان داد که از میان آنزیم­های گوارشی مختلف، تنها آنزیم لیپاز نسبت به تیمار شاهد
(U/mg protein 04/0±35/1) افزایش معنی­داری (U/mg protein 10/0±67/1) نشان می دهد. مطالعه بافت شناسی روده و کبد نیز نشان داد، جیره تیمار اثر منفی بر ساختار طبیعی این بافت­ها ایجاد نمی کند. همچنین، نسبت ارتفاع ویلی به فاصله بین دو ویلی مجاور در قسمت پایه­ای در ماهیان تیمار شده (55/0±39/17 میکرومتر) نسبت به گروه شاهد (59/0±71/16 میکرومتر) کمی بیشتر شد، اما تفاوت معنی­داری نشان نداد. تعداد سلول­های گابلت نیز در ماهیان گروه شاهد (17/0±59/4) نسبت به ماهیان تیمار شده (21/0±09/4)کمی بیشتر بود. با این وجود تفاوت معنی­داری مشاهده نشد. مطالعه مورفومتریک کبد نیز نشان دهنده افزایش معنی­دار قطر سلول‏های کبدی در گروه تیمار (16/0±01/24 میکرومتر) در مقایسه با گروه شاهد (14/0±42/23 میکرومتر) بود. به طور کلی با توجه به نتایج بدست آمده از افزایش فعالیت آنزیم گوارشی و ساختار طبیعی کبد و روده می­توان بیان نمود که عصاره دانه انگور یک افزودنی مفید برای به کارگیری در جیره کپور معمولی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of grape seed extract (Vitis vinifera) on digestive enzymes and histology in common carp (Cyprinus carpio)

نویسندگان [English]

  • Ehsan Ahmadifar 1
  • Zohreh Mehrinakhi 2
  • Najmeh Sheikhzadeh 3
  • mohsen shahriari moghadam 4
1 Department of Fisheries, University of Zabol, Zabol, Sistan and baluchestan, Iran
2 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Zabol, Zabol, Iran.
3 Department of Food Hygiene and Aquatic Animals, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tabriz, Tabriz, Iran
4 departement of environmental science, faculty of natural resorces, university of zabol
چکیده [English]

Today, the replacement of plant extracts instead of chemical preservatives in the diet has been considered with reducing the adverse effects of chemical preservatives. In this study, the effects of black grape seed extract on growth, intestinal and liver histology, as well as gastrointestinal enzymes, in common carp were investigated. Grape seed extract (30g kg-1) was added to the basal diet and at the end of the experimental period, the digestive enzymes, including lipase, amylase, and trypsin, were measured. The fish were also dissected, then intestine and liver were collected and fixed for histological studies. The results showed that among different digestive enzymes, only lipase had a significant increase (1.67±0.10 U/mg protein) compared to control group (1.35±0.04 U/mg protein). In the intestinal and liver histology, supplemental diet did not have any side effects on the normal structure. The ratio of villus height to the distance between two adjacent villus in the basal part was slightly higher in treated fish (17.39 ± 0.5μm) than the control group (16.71 ± 0.59 μm), but no significant differences was observed. Also, the number of goblet cells in control group (4.59±0.17μm) was slightly higher than treated fish (4.09±0.21μm), however, no significant difference was observed. Morphometric study in liver also showed an increase in hepatocyte size (24.01±0.16µm) compared to the control group (23.42±0.14µm). In general, the increase of the digestive enzyme activity and healthy liver and intestine structure could show the potential of grape seed extract as a beneficial feed additive in common carp.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Common carp
  • Grape seed extract
  • Digestive enzyme
  • Histology
  • Intestine