بررسی اثر پوشش ترکیبی صمغ زدو (Amygdalus scoparia Spach) و عصاره آویشن (Zataria multiflora) بر نگه‌داری میگو وانامی(Litopenaeus vannamei) در شرایط نگه‌داری سرد (1 ± 4 درجه سانتی گراد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شیلات، موسسه آموزش عالی تجن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار، بابل، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی تجن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار، بابل، ایران

چکیده

در این مطالعه جهت بررسی اثر پوشش خوراکی و ترکیبی صمغ زدو و عصاره آویشن بر نگه­داری نمونه هایی از میگو وانامی در شرایط نگه­داری سرد (1 ± 4 درجه سانتی­گراد) تیمارهایی شامل: شاهد (غوطه­ور در آب مقطر و بدون پوشش)، تیمار پوشش داده شده با اسانس آویشن 1درصد، تیمار پوشش داده شده با صمغ زدو 1درصد ، تیمار ترکیبی شامل میگوهای پوشش داده شده با اسانس آویشن 1درصد و صمغ زدو 1درصد، در نظر گرفته شد و به­مدت 12 روز در فواصل زمانی هر 4 روز یک­بار، مورد آزمون­های میکروبی، شمارش تعداد انتروباکترها و شیمیایی، اندازه­گیری مقادیر TBA و TVN و ارزیابی ملانوزیس قرار گرفتند. با افزایش مدت زمان نگه­دای تعداد انتروباکترها، مقادیر TVN،  TBAو شدت ملانوزیس در تیمارهای کنترل افزایش معنی­داری نشان داد (05/0p <). اثر پوشش آویشن 1درصد و تیمار ترکیبی بر تعداد انتروباکترهای شمارش شده در طی دوره نگه­داری معنی­دار بود (05/0p <)، هم­چنین این پوشش­ها منجر به عدم افزایش مقادیر TVN، TBA و شدت ملانوزیس نمونه­های پوشش داده شده، نسبت به تیمار کنترل گردیدند (05/0p <). ولی تیمارهای پوشش داده شده با صمغ زدو اثر قابل توجهی در کنترل فساد نمونه­ها نداشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect of Amygdalus scoparia Spach and Zataria multiflora extract on the maintenance of Litopenaeus vannamei in a cold storage condition

نویسندگان [English]

  • mehran moslemi 1
  • abdollah ghorbani 2
2 engineer in fishery in golestan
چکیده [English]

In this study, in order to investigate the effect of oral and combined gum coating and thyme extract on keeping vanilla shrimp in cold storage conditions (1.4° C), different treatments including: 1-control (immersion in distilled water and without coating), 2- coated treatment Consumed with 1% thyme essential oil, 3-1% coated gum-coated treatment and 4-combined treatment with 1% thyme-coated essential oil - 1% dehydrated gum, were tested every 4 days for a period of 12 days. Microbial tests; Counting the number of enterobacteriaceae and chemicals; TBA and TVN values ​​were measured and melanosis was evaluated as well. With increasing in the retention time, the enterobacteria, TVN, TBA values ​​and melanosis intensity significantly increased in the control treatment (P <0.05). The effect of 1% thyme coating and combined treatment on the number of enterobacteria was significant and could control the enterobacteria during the storage period (P <0.05) and Zedo gum-coated treatments did not have any significant effect on controlling the samples against texture corruption as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cover
  • Shrimp
  • treat
  • enterobacter
  • Thyme
  • Gum