بررسی نقش فاکتورهای مادری شبه‌اکتیوین در الگوی بیان فاکتورهای چندتوانی در طی روند تکوین اولیه ماهی زبرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری شیلات، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، 7787-31587 کرج، ایران

2 دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، 7787-31587 کرج، ایران

چکیده

نقش فاکتورهای شبه­اکتیوین در روند تکوین اولیه ماهی زبرا جهت حفظ چندتوانی نامشخص است. در این مطالعه تخم­ها به محض حذف کوریون از شروع تسهیم با اکتیوین تیمار شدند. بررسی بیان نانوگ و Oct4 در مراحل 256-cell، 1K، oblong، dome  و سپر رویانی (shield) (سه تکرار به‏ازای هر مقطع زمانی)، انجام گرفت. با توجه به فعال بودن مسیرهای سیگنالینگ سلولی پیش از آغاز بیان زایگوتیک، بهره­گیری از تیمار اکتیوین، منجر به فعال و فسفوریله شدن سطح بالاتری از Smad2/3 در قیاس با تیمار شاهد و متعاقباً بهبود سطح بیان نانوگ نسبت به گروه کنترل، در مرحله 1K گردید. در مرحله oblong سطح بیان نانوگ در تیمارهای اکتیوین به­طور معنی­داری کاهش یافت. بنابراین، سطح بیان نانوگ می­باید در زمانی زودتر از مرحله oblong به پیک خود رسیده باشد. افزایش فاکتورهای شبه­اکتیوین با کاهش بیان Oct4 همراه بود. با توجه به محفوظ بودن مسیر سیگنالینگ فاکتورهای شبه­اکتیوین در روند تکاملی، یافته­های این تحقیق را می‏توان به سایر مهره­داران تعمیم داد و به دلیل اهمیت سلول‏های بنیادی می­تواند بستری برای مطالعات بعدی فراهم نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey on the role of maternal Activin-like factors in expression pattern of the pluripotency factors during early zebrafish development

نویسندگان [English]

  • Shaghayegh Hasanpour 1
  • Soheil Eagderi 2
  • Hadi Pourbagher 2
1 university of Tehran
2 university of Tehran
چکیده [English]

The role of Activin-like factors in pluripotency maintenance is unknown during the zebrafish development. In this study, the embryos were treated with Activin A after dechorionation. Nanog and Oct4 expression patterns were evaluated during 256-cell, 1K, oblong, dome and shield stages (three replicates per stage). Due to the activation of cell signaling pathways before ZGA (zygotic genome activation), Activin treatment led to higher phosphorylation of Smad2/3 and progressively higher rate of Nanog expression in comparison to the control group at 1K-cell stage. At the oblong stage Nanog mRNA levels significantly decreased, therefore, Nanog mRNA levels should be reached to its peak in earlier time. Activin-like factors enhancement decreased Oct4 mRNA levels in contrast with Nanog. Due to the conservation of Activin-like factors pathway, the results can be generalized to other vertebrates and also provide a background for further studies, because of the stem cell importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zebrafish
  • Development
  • Nanog
  • Oct4
  • Activin-like factors