تاثیر میکروپلاستیک پلی اتیلن ترفتالات وآفت کش آبامکتین بر فعالیت آنزیم GPx و پراکسیداسیون لیپیدها در ماهی زبرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده زیست شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 دانشجوی ارشد،گروه بیوتکنولوژی، دانشکده زیست شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 محقق پسا دکتری، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده زیست شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

افزایش فراوانی و توزیع گسترده میکروپلاستیک ها یکی از مهمترین نگرانی های جوامع زیستی است که محیط دریایی به علت بیشترین اثرپذیری، بسیار مورد توجه می باشد. این ذرات می توانند به عنوان حامل آلاینده های شیمیایی محیط زیست و آفت کش ها عمل کنند. جذب این ذرات توسط موجودات زنده بخصوص آبزیان باعث ایجاد تغییراتی در فعالیت آنزیم های مسیر آنتی اکسیداتیو و پر اکسیداسیون لیپیدهای غشا می شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر میکروپلاستیک پلی اتیلن ترفتالات و آفت کش آبامکتین به تنهایی و در ترکیب باهم بر فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز و پراکسیداسیون لیپید ماهی زبرا می باشد. در این تحقیق ماهی های زبرا در معرض غلظت های آبامکتین (ABM) (mgL-1 0064/0)، میکروپلاستیک پلی اتیلن ترفتالات (PET ) mgL-1) 10mgL-1 ,5) و ترکیب این دو با یکدیگر قرار گرفتند در پایان دوره آزمایش، فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز (GPX) و میزان مالون دی آلدهید، به عنوان شاخص پراکسیداسیون لیپیدها مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل نتایج با نرم افزار Graphpad prism مدل8.4.0 ودرجه معناداری 05/0 >Pvalue نشان داد که میزان مالون دی آلدهید در تیمارهای ABM0.154±0.024 نسبت به کنترل کاهش معنی دار و فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در ABM +MPS 10 mg 0.216±0.006و در تیمار ABM+MPS 5 mg0.249±0.016 ، نسبت به کنترل افزایش معنی دار یافته است و در نتیجه میکروپلاستیک باعث کاهش سمیت وکاهش دسترسی زیستی سمیت آفت کش آبامکتین می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of polyethylene terephthalate microplastics and abampectin pesticides on glutathione peroxidase enzyme activity and lipid peroxidation in Zebra fish

نویسندگان [English]

  • parichehr hanachi 1
  • Somayeh Kazemi 2
  • Sara Zivary 2
  • samaneh Karbalayi 3
1 Associate Professor, Biotechnology Dept., Faculty of Biological Sciences, Alzahra University, Tehran, Iran
2 M.Sc. Graduated student, Biotechnology Dept., Faculty of Biological Sciences, Alzahra University, Tehran, Iran
3 Post Doc Researcher, Biotechnology Dept., Faculty of Biological Sciences, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Microplastic (MP) sorption and transfer of chemical contaminants has been widely reported, yet few studies have investigated combined effects of contaminant-loaded MPs on organisms. Microplastics can act as carriers of environmental chemical pollutants and pesticides. Absorption of these particles by living organisms, especially aquatic organisms, causes changes in the activity of enzymes in the antioxidant pathway and peroxidation of membrane lipids. The aim of this study was to investigate the microplastic effect of polyethylene terephthalate and abamectin pesticide alone and in combination on glutathione peroxidase ‎(GPX) ‎activity and lipid peroxidation of zebrafish. In this study, zebrafish were exposed to a concentration of abamectin (0.006) and two microplastic concentrations of polyethylene terephthalate (5 and 10) and Their combination ‎(0.006 mg L-1 ABM‏ ‏+5‎‏ ‏mg L-1 PET) and ‎(0.006 mg L-1 ABM‏ ‏+10 ‏mg L-1 PET). In this study, the activity of glutathione peroxidase and malondialdehyde (MDA) were evaluated as indicators of lipid peroxidation. Analysis of results by one-way ANOVA method and significance of Pvalue <0.05 showed that the amount of malondialdehyde in treatment (0.006 ABM)was significantly decreased compared to the control and glutathione peroxidase activity in treatment 0.006 ABM +5 PET  treatment 0.006 ABM +10 PET was significantly increased compared to the control group. Also, analysis of the results by Two-way ANOVA method showed interaction in 0.006 ABM +10 PET treatment in glutathione peroxidase enzyme and this effect was not observed in other combination treatments.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microplastic
  • Abamactin
  • polyethylene terephthalate
  • Glutathione peroxidase
  • Lipid
  • Peroxidation