بررسی اثر تغییر اقلیم بر صید سطحزیان ریز در خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 .دکتری، گروه تولید و بهره‌برداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،گرگان، ایران

2 دانشیار،گروه تولید و بهره‌برداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

3 استادیار، پژوهشکده اکولوژی خلیج‌فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران بندرعباس

4 دانشیار،گروه هواشناسی کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایرانن

چکیده

روند تغییرات عوامل اقلیمی در دوره زمانی 22 ساله و اثر آنها بر صید به ازای واحد تلاش سطحزیان ریز (ساردین و آنچوی) در سه منطقه بندر جاسک، بندر لنگه و قشم بررسی شد. سه دسته اطلاعات شامل داده‌های صید و صیادی، داده‌های ماهواره‌ای و داده‌های هواشناسی در دوره زمانی 22 ساله (1997 تا 2019) پردازش و تجزیه و تحلیل شد. از داده‌های ماهواره‌ای مرتبط با پهنه‌های آبی برای دریافت اطلاعات متغیرهای دمای سطح آب دریا (SST)، کلروفیل سطح آب دریا (SSC) و تابش فعال فتوسنتز (PAR) استفاده شد. اطلاعات مربوط به داده‌های هواشناسی شامل سرعت باد، میزان بارندگی و دماهای حداقل و حداکثر در 3 ایستگاه دریایی و ساحلی دریافت شد. مقدار CPUE در سه منطقه مورد مطالعه دارای تفاوت معنی‌داری بودند. بیشترین تغییرات معنی‌دار برای میانگین حداکثر دما و حداقل دمای ماه‌ها مشاهده شد. به طوری که در هر یک از مناطق جاسک و لنگه در 6 ماه از سال و در منطقه قشم 9 ماه از سال روند تغییرات دمای حداکثر در دوره زمانی مورد نظر به صورت معنی‌داری افزایش داشته است. در دوره زمانی مورد نظر، متوسط دمای حداقل ماهیانه 3 ماه از سال در منطقه جاسک، 6 ماه از سال در منطقه لنگه و 10 ماه از سال در منطقه قشم به صورت معنی‌داری افزایش داشته است. ماهیان مناطق قشم و لنگه همپوشانی بالایی با یکدیگر نشان دادند، درحالیکه برای ماهیان منطقه جاسک تمایز مشخص‌تری نسبت به دو منطقه دیگر در نمودار PCA مشاهده شد. رابطه بین تغییرات CPUE با شاخص‌های محیطی تقریباً برای هر دو گونه مشابه بود. در تمام مدل‌ها کلروفیل A و بارندگی بیشترین اختلاف معنی‌دار را داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of climate change on small pelagic fishes using satellite images in Persian Gulf and Oman Sea

نویسندگان [English]

 • Ahmad Alaei 1
 • SeyedYousef Payghambari 2
 • Ali Salarpouri 3
 • Khalil Ghorbani 4
1 1. Ph.D.Fisheries department, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
2 2. Associate Professor,Fisheries department, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
3 Assistant Professor ,Persian Gulf & Oman Sea Ecological Research Institute, Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research Education and Extention Organization, Iran
4 Associate Professor, Agricultural Meteorology department, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Significance of climate change trend in the period of 22 years and the effect of climatic variables on CPUE of pelagic fishes (sardines and anchovies) in three areas: Jask port, Lenge port and Qeshm were studied. Three categories of data including fishing, satellite and meteorological data were processed and analyzed over a period of 22 years (1997 to 2019). Satellite data related to water areas were used to obtain information on sea surface temperature (SST), sea surface chlorophyll (SSC) and photosynthetic active radiation (PAR) variables. Information about meteorological data including wind speed, rainfall and minimum and maximum temperatures were received at 3 offshore and coastal stations. CPUE values ​​were significantly different in the three study areas. The most significant changes were observed for the mean maximum temperature and minimum temperature of the months. So that in each of Jask and Lenge regions in 6 months of the year and in Qeshm region in 9 months of the year, the trend of maximum temperature changes in the desired time period has increased significantly. During the period, the average monthly minimum temperature of 3 months of the year in Jask region, 6 months of the year in Lenge region and 10 months of the year in Qeshm region has increased significantly. The fishes of Qeshm and Lenge regions showed high overlap with each other, while the fish of Jask region showed a more distinct difference than the other two regions in the PCA diagram. The relationship between CPUE changes and environmental parameters was almost the same for both species. In all models, chlorophyll A and rainfall were the most significant and important variables affecting.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pelagic fishes
 • climate change
 • Satellite image
 • Sardine
 • Anchovy
 • Persian Gulf
 • Oman Sea