تأثیر باسیلوس‌های پروبیوتیکی بر عملکرد رشد و برخی از شاخص‌های خون‌شناسی و بیوشیمیایی سرم خون لاروهای ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) در تراکم‌های مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گلستان، ایران

2 .دانشیار گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گلستان، ایران

3 دانشیار گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گلستان، ایران

4 دانشیار گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گلستان، گلستان، ایران

چکیده

در این مطالعه پتانسیل جیره‌های تکمیل‌شده با مخلوط پنج سویه از باسیلوس‌های پروبیوتیکی در غلظت CFU/L 108×1 در برابر عوامل استرس‌زای ناشی از افزایش تراکم (30، 45، 60 و 75 عدد لارو در 10 لیتر آب) در چهار تیمار آزمایشی هرکدام با سه تکرار بر پارامترهای رشد و شاخص‌های خون‌شناسی لاروهای ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) با میانگین وزن اولیه 08/0±235/0 گرم بررسی شد. لاروها به مدت 45 روز با جیره‌های تکمیل‌شده در تراکم‌های مختلف تغذیه شدند. نتایج به دست آمده در پایان دوره غذادهی نشان داد که پارامترهای رشد و تغذیه در تیمار تغذیه کرده از جیره‌های حاوی باسیلوس‌های پروبیوتیکی با تراکم 45 عدد لارو در 10 لیتر آب تغییرات معنی‌داری در مقایسه با سایر تیمارهای آزمایشی داشت (05/0p <)؛ اما بین سایر تیمارهای آزمایشی اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد (05/0p>). نتایج بررسی پارامترهای خون‌شناسی و بیوشیمیایی سرم نیز افزایش معنی‌داری در مقدار WBC، RBC، Ht، Hb، MCV، MCH، MCHC و گلوکز را همراه با افزایش تراکم نشان داد (05/0p <)؛ اما سطح کورتیزول با افزایش میزان تراکم از روندی نزولی برخوردار بود (05/0p <). درمجموع، یافته‌های این تحقیق پتانسیل استفاده از پروبیوتیک‌های باسیلی را به‌عنوان مکمل‌های غذایی کاربردی در برابر عوامل استرس‌زا در ماهیان پرورشی حمایت نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of probiotic Bacillus sp. on growth performance and some of hematological parameters and biochemical factors of blood serum in rainbow trout larvae (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) reared at different stocking density

نویسندگان [English]

  • Samieh Katooky 1
  • Hojatollah Jafarian. 2
  • Hosna Gholipor Kanani 3
  • Poneh Ebrahimi 4
1 Fisheries Group, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Gonbad kavous, Golestan, Iran
2 Associate Professor Fishery Science, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Gonbad Kavous University, Golestan, Iran
3 Associate Professor Fishery Science, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Gonbad Kavous University, Golestan, Iran
4 Department of Chemistry, Faculty of Sciences, Golestan University, Gorgan, Golestan, Iran
چکیده [English]

In the present study the effects of five- strain probiotic blend (Bacillus spp.) with concentration 1×108 CFU/ liter against stress responses, due to expose to high stocking density (30, 45, 60 and 75 larvae per 10 liters of water) on Oncorhynchus mykiss larvae were investigated in triplicates. The growth factors and hematological parameters were recorded as well. The larvae with the mean weight of 0.235±0.08g introduced in each experimental unite and fed the experimental diets and reared for a 45- day period. At the end of the experiment, the maximum growth and feeding rates were obtained in the treatment with a density of 60 fish larvae per 10 liters (fed from a diet supplemented with Bacillus) and the minimum rate significantly obtained in the treatment with a density of 45 larvae per 10 liters compared to other experimental treatments (p < 0.05). However, there were no significant differences among treatments containing 30, 60 and 75 larvae per 10 liters of water (p>0.05). The results of hematology indices, WBC, RBC, Ht, Hb, MCV, MCH and MCHC increased significantly with an increase in the density of fish larvae among the experimental treatments and their highest levels were obtained in treatment with a density of 75 fish per 10 liters. The serum glucose levels increased significantly while the fish density increased and it was higher in 60 and 75 fish per 10 liters treatments compared to 30 and 45 fish in 10 liters densities. Overall, the findings of this study showed that despite the effects of fish density, the use of probiotic bacilli also affecting on some growth, nutritional and blood indices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stocking density
  • Rainbow trout
  • Growth
  • Hematology
  • Glucose
  • Cortisol