مطالعه پیشگویی تغییرات کیفی فیله کپور علفخوار بسته‌بندی شده در اتمسفر تغییر یافته به روش سطح پاسخ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه مهندسی شیمی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 دانشیار گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 دانشیارگروه مهندسی شیمی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

م
مطالعه حاضر به منظور پیش­بینی بار باکتریایی کل،TVB-N (میزان بازهای نیتروژنی فرار کل)، ارزیابی حسی و نیز شاخص تازگی فیله کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) بسته­بندی شده در اتمسفر تغییر یافته (CO2 55%+N2 45%) انجام شد. ماهیان بسته­بندی شده در دماهای 0، 6 و12 درجه سانتی­گراد که بر اساس خروجی نرم­افزار دیزاین اکسپرت بهینه شده بودند، به مدت 5، 10 و 15 روز نگهداری شدند. تغییرات پارامتر بار باکتریایی، TVB-N، شاخص تازگی (K-value که شامل ATP+ ADP+ AMP+ IMP+ HxR+ HX) و شاخص­های مرتبط با آن مورد بررسی قرار گرفت. کیفیت فیله کپور علفخوار، در تیمارهای متفاوت زمانی و دمایی اختلاف معنی­داری را نشان داد (05/0<P) و با افزایش زمان از 5 تا 15 روز و در دماهای متفاوت، این شاخص­ها روند افزایشی را نشان دادند (05/0<P). دو شاخص IMPو HxR با افزایش زمان و دما کاهش یافتند (05/0<P) و کمترین مقدار را در روز پانزدهم و دمای 12 درجه سانتی­گراد نشان دادند (05/0<P). فیله کپور علفخوار در دمای صفر درجه سانتی­گراد تا روز پانزدهم و در دمای 6 درجه سانتی­گراد تا روز پنجم براساس شاخص­ باکتریایی، بازهای نیتروژنی فرار و شاخص تازگی برای مصرف انسان مطلوب بود، اما بر اساس این شاخص­ها در دمای 12 درجه سانتی­گراد در روزهای 5، 10 و 15 در شرایط نامطلوب قرار داشت. دما و زمان بر روی تمامی شاخص­های اندازه­گیری شده تاثیر معنی­داری داشتند (01/0>P) و با توجه به F-value، در تمامی شاخص­ها دما در مقایسه با زمان شاخص تاثیرگذارتری بود. فرمول­های پیشنهادی برای تمامی شاخص­های مورد بررسی در آزمایش (متغیرهای وابسته)، از ضریب تبیین (R2) و ضریب تبیین اصلاح شده (R2-adj) نزدیک به 1 برخوردار بودند. فرمول­های پیشنهادی برای هر شاخص، قادر به بررسی پیشگویی تغییرات کیفی فیله کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) بسته­بندی شده در اتمسفر تغییر یافته با درصد خطای پایین بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of predict quality changes of MAP grass carp fillets by Response Surface Methodology

نویسندگان [English]

  • shirin afshari 1
  • Abolfazl Askary Sary 2
  • laleh roomiani 3
1 Msc student, Department of Chemical Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 Associate Professor, Department of Fisheries, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
3 Associate Professor, Department of Fisheries, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The present study was to evaluate changes in microbial, TVB-N (volatile nitrogen bands), sensory evaluation and also the freshness index of carp (Ctenopharyngodon idella) fillet packed in at fillet packed in modified atmosphere (CO2 55% + N2 45%). . Microbial load parameter changes (national standard no. 2325), TVB-N (quasi-quantitative method), recently (K-value which includes the TP + ADP + AMP + IMP + HX + HXR) and its related psychological indicators (chromatographic HPLC machine) were investigated. The quality of the grass-fiber fillet packed in modified atmosphere showed a significant difference in time and temperature (p < 0.05) and with increasing time from 5 to 15 days and from 0 to 12 °C, these parameters showed an incremental (p < 0.05). Two indicators IMP and temperature decrease with increasing time and HxR (p < 0.05) and the lowest value on the day 15 and the temperature of 12 °C (p < 0.05). Grass Carp fillet was favorable at 0 ° C until the 15 day and at 6 ° C until 5 day, based on microbial indices, volatile nitrogen beds and novelty index for human consumption, but based on these indices at 12 ° C on days 5, 10 and 12 it was in unfavorable conditions. Temperature and time had a significant effect on all measured indices (p <0.01). Regarding the F-value, in all indices temperature was more effective than index time. The suggested formulas for all the indices studied in the experiment (dependent variables), had a correlation coefficient (R2) and modified explanatory coefficient (R2 -adj) close to 1. The proposed formulas for each indicator were able to predict the quality changes of Chenopharyngodon idella fillet packed in modified atmosphere with low error explanatory coefficient (R2 -adj) close to 1.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Response Surface Methodology
  • "Quality Changing"
  • "Grass carp (Ctenopharyngodon idella)"
  • "Modified atmosphere packaging"
  • "Pridictive Model"