ساختار و پویایی جمعیت میگو رودخانه‌ای شرق (Macrobrachium nipponense) در سه تالاب (آلاگل، آلماگل وآجی‌گل) استان گلستان – شمال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، مرکز تحقیقات آبزیپروری آب‌های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی،گرگان، ایران

2 دانشیار، گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبدکاووس، ایران

3 استادیار، دانشکده علوم زیست شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، اوین، تهران، ایران

4 استادیارگروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس

5 استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران

چکیده

شناخت ویژگی‌های جمعیتی گونه­های غیربومی برای مدیریت گونه و زیستگاه حائز اهمیت زیادی است. در این ارتباط ساختار و پویایی جمعیت میگوی رودخانه­ای شرقی (Macrobrachium nipponense) به عنوان یک گونه غیر بومی، در سه تالاب (آلما گل، آلاگل و آجی­گل) استان گلستان بررسی گردید. در این تحقیق، تعداد 6539 عدد میگو صید و بیومتری شد. حداکثر اندازه طولی جمعیتهای این میگو در سه منطقه تالابی متغییر، و بین 90 تا100 میلی‌متر بود. در این دامنه طولی 4 گروه سنی (+0، +1، +2و +3) تشخیص داده شد. شاخص‌های رشد براساس معادله رشد فان­برتالانفی و معادله رشد فصلی سومر برای جنس­های نر و ماده  بترتیب 108Lmax= و 91Lmax= ،96/0 = K و 98/0= K بدست آمد. مرگ­ومیر طبیعی برای هر دو جنس نروماده برای سنین مختلف نشان داد که کمترین مقدار این مرگ­ومیر دریک سالگی است. مقدار میانگین مرگ­ومیر طبیعی برای جنس نر و ماده بترتیب 17/1= M و24/1 M= برآورد شد. مرگ­ومیر کل براساس منحنی طول- تعداد، برای میگوهای نرو ماده بترتیب معادل 17/1= Z و17/1= Z برآورد گردید. اندازه طول کل بلوغ در اولین بلوغ جنسی برای جنس ماده 9/46 میلی‌متر و برای جنس نر 52 میلی‌متربرآورد شد. مقدار طول اپتمیم برای جنس ماده معادل 64 میلی‌متر وبرای جنس نرمعادل8/76  بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Population structure and dynamics of River Oriental Prawn (Macrobrachium nipponense) in three wetlands (Alagol, Almagol and Ajigol) of Golestan province-northern Iran

نویسندگان [English]

 • Gholamali Bandani 1
 • . . 2
 • Hojjatollah. Jafaryan 2
 • Mohammadreza Shokri 3
 • hadi raeisi 4
 • Zia Kordjezi 5
1 Instructor, Inland Waters Aquatic Stocks Research Center, Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, (IASRC), Gorgan, Iran
2 Associate Professor, Department of Fisheries, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of onbadKavous, GonbadKavous, Iran
3 Assistant Professor, Faculty of Biological Sciences, ShahidBeheshti University, G.C., Evin, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Fisheries, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Gonbad Kavous, Gonbad Kavous, Iran
5 Department of Fisheries, Faculty of Fisheries, Gonbad Kavous University
چکیده [English]

Understanding the demographic characteristics of non-native species is very important for species and habitat management. The population structure and dynamics structure of river oriental prawn (Macrobrachium nipponense) were studied in three wetlands (Alma Gol, Alagol and Ajigol) of Golestan province, where the species is considered exotic species. A total of 6539 samples were collected and their biometric data recorded, the maximum total length of specimens ranged 90 -100mm. In this range, 4 age groups (0+,1+,2+and 3+) were identified. The growth parameters, obtained using von Bertalanffys growth function and Somer seasonal growth equation, were as L= 108 and 91 mm, K = 0.96/year and 0.98/year for males and females respectively. The lowest mortality rate was observed in age 1. The mean normal mortality rate for males and females was estimated to be M = 1.17 and M = 1.24, respectively. Total mortality rate, based on the length-converted catch curves equation, was estimated to be Z = 1.17 for males and Z = 1.17 for females. The total length at the first sexual maturity was estimated to be 46.9 mm for females and 52 mm for males. The optimum length for females was 64 mm, and for males was 76.8.

کلیدواژه‌ها [English]

 • River oriental prawn
 • Growth
 • Mortality
 • Wetland
 • Golestan Province