تنوع ریختی، شاخص‌های رابطه طول-وزن و وضعیت جمعیت‌های پاییزه و بهاره ماهی شاه‌کولی خزری Alburnus chalcoides (Gueldenstaedt, 1772) در رودخانه‌های سفیدرود و سیاه‌درویشان حوضه جنوبی دریای خزر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی، پژوهشکده آبزی پروری آب‌های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرانزلی،

2 دانشجوی دکتری بوم‌شناسی آبزیان شیلاتی، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران.

3 دانشیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران،کرج، ایران.

4 دانش آموخته دکتری،گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران،کرج، ایران.

چکیده

تنوع‌ریختی (صفات اندازشی و شمارشی)، شاخص های رابطه طول-وزن و ‌وضعیت جمعیت‌های پاییزه و بهاره گونه شاه‌کولی خزری
(Alburnus chalcoides) نمونه­برداری شده از رودخانه‌های سفیدرود (45 قطعه پاییزه و  113 قطعه بهاره) و سیاه‌درویشان (28 قطعه پاییزه و 22 قطعه بهاره) در حوضه جنوبی دریای خزر مطالعه شد. نمونه‌ها پس از بی‌هوشی و تثبیت در فرمالین بافری 4 درصد به آزمایشگاه منتقل و تعداد 22 صفت ریخت‌سنجی و 8 صفت شمارشی با استفاده از کولیس و لوپ‌چشمی اندازه‌گیری و شمارش گردید. نتایج نشان داد که جمعیت‌های پاییزه و بهاره در رودخانه سفیدرود و سیاه‌درویشان به‌ترتیب در 7 و 2 صفت ریخت‌سنجی تفاوت معنی‌داری داشتند (05/0>‌P)، اما صفات شمارشی فاقد تفاوت معنی‌دار بودند (05/0<‌P). نتایج پارامترهای رابطه طول و وزن نیز بین جمعیت‌های رودخانه سفیدرود نشان دهنده الگوی رشد ایزومتریک و برای جمعیت‌های پاییزه و بهاره سیاه‌دوریشان به ترتیب الگوی رشد آلومتریک مثبت و ایزومتریک بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

and condition factor of autumn and spring populations of Alburnus chalcoides (Gueldenstaedt, 1772) from Sefid and Siahdarvishan rivers in the southern Caspian Sea basin

نویسندگان [English]

  • Keyvan Abbasi 1
  • Atta Mouludi-Saleh 2
  • Soheil Eagderi 3
  • nasrin nikmehr 4
1 Asistance Professor, Inland Waters Aquaculture Research Center, Iranian Fisheries Sciences Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Bandar Anzali, Iran.
2 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
3 Associate Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
4 Ph.D, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

Morphological variations (morphometric and meristic traits), length-weight relationship parameters and condition factor were studied in autumn and spring populations of Alburnus chalcoides, collected from Sefid River (45 autumn and 113 spring) and Siahdarvishan (22 autumn and 28 spring) in the southern Caspian Sea basin. After anesthesia and fixation into the 4% buffered formalin, the samples were transferred to the laboratory and a total of 22 morphometric and 8 meristic characters were measured and counted using caliper and stereo-microscope, respectively. The results showed that the autumn and spring migratory populations of the studied species in the Sefid and Siahdarvishan rivers have significant differences in 7 and 2 morphometric traits (P<0.05), respectively, but not different in meristic characters (P>0.05). The results of the length-weight relationship parameters revealed that the Sefid River populations has an isometric growth pattern and the autumn and spring populations of the Siahdarvishan River showed positive allometric and isometric growth patterns, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Alburnus chalcoide
  • Morphometric
  • length-weigh relationship
  • growth pattern