اثر تنش فلزات سنگین در تولید ترکیبات آنتی‌اکسیدانی در ریزجلبک‌های Monoraphidium و Scenedesmus

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 دانشجوی کار شناسی ارشد گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 استادیار بیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

4 استادیار گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

ریز جلبک­ها یکی از منابع غنی از ترکیبات آنتی‌اکسیدانی با خواص درمانی هستند. سنتز یا ساخت چنین ترکیباتی در سلول­های ریز جلبکی را می­توان تحت شرایط تنش افزایش داد. هدف از این مطالعه بررسی تنش با فلز سنگین جهت دستیابی به مقادیر بالایی از ترکیبات آنتی‌اکسیدانی بود. برای این منظور ابتدا هر دو سویه Monoraphidium و Scenedesmus در محیط BBM (Bold's Basal Medium) کشت داده شد و پس از رسیدن به رشد مناسب، تحت شرایط تنش با کلرید جیوه تیمار داده شد. پس از عصاره گیری از ریز جلبک­ها سنجش­های فعالیت آنتی‌اکسیدانی کل به روش FRAP و DPPH، رنگیزه­های فتوسنتزی و میزان فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز مورد بررسی قرار گرفتند. میزان رشد و ترکیبات آنتی‌اکسیدانی هر دو ریز جلبک Monoraphidium و Scenedesmus تحت تنش با غلظت­های مختلف کلرید جیوه، کاهش یافت؛ که این کاهش احتمالاً به دلیل افزایش استرس ناشی از سمیت کلرید جیوه بود. اما میزان فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز با افزایش غلظت کلرید جیوه افزایش یافت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که می‌توان با حذف فلزات سنگین از محیط پرورش، محیطی مناسب جهت بالا بردن پتانسیل این ریز جلبک­ها در تولید ترکیبات خاص و به کارگیری آنها در صنایع دارویی، پزشکی و مکمل­های غذایی فراهم نمود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of heavy metals on the antioxidant compounds of Monoraphidium and Scenedesmus microalgae

نویسندگان [English]

  • parichehr hanachi 1
  • Asiyeh Aghababaei 2
  • Mostafa Noroozi 3
  • Roshanak Zarringhalami 4
1 Associate Professor, Department of Biotechnology, Faculty of Biological Sciences, Alzahra University, Tehran, IRAN
2 Msc. Student, Department of Biotechnology, Faculty of Biological Sciences, Alzahra University, Tehran, IRAN
3 َAssistant Professor, Department of Biotechnology, Faculty of Biological Sciences, Alzahra University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Biotechnology, Faculty of Biological Sciences, Alzahra University, Tehran, IRAN
چکیده [English]

Microalgae are one of the rich sources of antioxidant compounds with health benefits. The synthesis of such compounds in microalgae cells can be increased under stress conditions. The aim of this study was to investigate the effect of heavy metals on antioxidant compounds production. For this purpose, both Monoraphidium and Scenedesmus strains were first cultured in BBM medium and after reaching the appropriate growth, they were treated with mercury chloride under stress conditions. Total antioxidant activity was measured by FRAP and DPPH methods, also photosynthetic pigments and superoxide dismutase activity were examined. The growth rates and the amount of antioxidant compounds decreased in both Monoraphidium and Scenedesmus microalgae under different concentrations of mercury chloride stress. However, the activity of superoxide dismutase increased while mercury chloride concentration increased. The results of this study showed that by removing heavy metals from algae medium, a suitable environment is provided to increase the specific compounds and these microalgae compounds cab be used in the pharmaceutical, medical and food supplements industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scenedesmus
  • Monoraphidium
  • Hgcl2
  • Antioxidant compounds
  • Microalgae