تغییرات شاخص‌های رشد و ترکیب لاشه ماهی کاراس طلایی (Carassius auratus) تغذیه شده با جیره غذایی‌ آلوده به سطوح مختلف سموم آفلاتوکسین ب‌1 و زیرالنون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه شیلات و آبزیان، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشیار گروه شیلات و آبزیان، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 دانشیار گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

 
مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات آفلاتوکسین ب1 و زیرالنون بر تغییرات شاخص‌های رشد و ترکیب لاشه ماهی کاراس طلایی انجام گرفت. بدین منظور 675 قطعه بچه ‌ماهی به وزن تقریبی 12/0±25/6 گرم در قالب 9 تیمار آزمایشی با جیره‌های غذایی حاوی سه سطح آفلاتوکسین ب1 (AF) (ppb 0، 50 و 100) و سه سطح زیرالنون(ZER)  (ppb 0، 500 و 1000) به ‌مدت 60 روز تغذیه شدند. سپس شاخص‌های رشد و ترکیب لاشه مورد سنجش قرار گرفت. بر اساس نتایج ، شاخص‌ افزایش وزن در بچه‌ماهیان تغذیه شده با جیره‌های حاوی 1000ZER50AF و 1000ZER100AF (تیمارهای 7 و 9) نسبت به گروه شاهد کاهش یافته است (05/0 < p). گروه‌هایی که با جیره حاوی 50AF، 500ZER100AF و 1000ZER100AF تغذیه شده بودند، افزایش وزن کمتری را نشان دادند (05/0 < p). ضریب رشد ویژه در سطوح 50AF، 100AF و 1000ZER و تیمارهای ترکیبی دو سم کاهش قابل ملاحظه‌ای نسبت به گروه شاهد داشت (05/0 < p). اگرچه در مورد شاخص ضریب تبدیل غذایی تفاوت معنی‌داری بین تیمارها وجود نداشت ولی کمترین مقدار در گروه فاقد سم (تیمار 1) و بیشترین مقدار در تیمار 9 (1000ZER100AF) مشاهده شد (05/0 < p). کمترین پروتئین لاشه در تیمار 6 (500ZER و 50AF) مشاهده شد (05/0 < p). همچنین پایین‌ترین چربی لاشه در تیمار 4 (500ZER) دیده شد (05/0 < p). کمترین رطوبت هم در تیمار 7 (1000ZER50AF) مشاهده شد (05/0 < p). می­توان چنین نتیجه‌گیری نمود که هم آفلاتوکسین ب1 و هم زیرالنون هر کدام به تنهایی باعث کاهش در شاخص‌های رشد و تغییرات ترکیب لاشه می‌شوند، اما حضور هم‌زمان دوسم بیشترین تاثیر را در این شاخص‌ها دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Alterations in growth indices and body composition of goldfish (Carassius auratus) fed on diets contaminated with different levels of Aflatoxin B1 and Zearalenone toxins

نویسندگان [English]

  • SOLEYMAN HASSANPOUR 1
  • Kourosh Sarvi moghanlou 2
  • mazdak razi 2
  • Ahmad Imani 3
1 Ph.D. Student, Department of Fisheries, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Urmia, Urmia, Iran.
2 Associate Professor, Department of Fisheries, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Urmia, Urmia, Iran
3 Associate Professor, Department of Basic Science, Faculty of Veterinary Medicine, University of Urmia, Urmia, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effects of aflatoxin B1 and zearalenone in regards to changes in growth indices and body composition of gold fish. For this purpose, 675 juvenile fish weighing approximately 6.25±0.12 grams­ in the form of 9 experimental treatments with diets containing three levels of Aflatoxin B1 (AF) (0, 50 and 100 ppb) and three levels of Zearalenone (ZER) (0, 500 and 1000 ppb) and they were fed for 60 days. Then, growth indices and body composition were measured. Based on the results, the weight gain in juveniles fed diets containing AF50 with ZER1000 andAF100ZER1000 (treatments 7 and 9) decreased compared to the control group (p<0.05). Groups fed with diet containing AF50, AF100ZER500, and AF100ZER1000 showed lower weight gain (p<0.05). Specific growth rate at levels of AF50, AF100, ZER1000 and combination treatments of two toxins had a significant decrease compared to the control group (p <0.05). Although there was no significant difference between treatments in indices of feed conversion ratio, the lowest value was observed in the group without toxin (treatment 1) and the highest value was observed in treatment 9 (AF100ZER1000) (p >0.05). The lowest body protein was observed in treatment 6 (AF50ZER500) (p <0.05). Also, the lowest body fat was observed in treatment 4 (ZER500) (p <0.05). The lowest moisture was observed in treatment 7 (AF50ZER1000) (p <0.05). It can be concluded that both Aflatoxin B1 and Zearalenone alone, reduce growth indices and changes in body composition, but the simultaneous presence of two toxins has the greatest effect on these indices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Growth indices
  • Body composition
  • Goldfish
  • Aflatoxin B1
  • Zearalenone