ارزیابی اثرات رسوراترول به عنوان یک پلی فنول طبیعی بر شاخص‌های رشد و آنزیم کبدی در ماهی زبرا (Danio rerio)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته گروه شیلات، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 استادیار گروه شیلات، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

3 استادیار گروه بیوتکنولوژی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، تامپره، فنلاند

4 استاد گروه تحقیقات بیوسنسور، مرکز تحقیقات غدد، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف تعیین اثرات رسوراترول به عنوان یک پلی فنول طبیعی، بر شاخص‌های رشد و تغذیه ماهی زبرا (Danio rerio) انجام شد. رسوراترول طی یک دوره 60 روزه روی ۱۲۰ عدد ماهی زبرا بالغ با وزن تقریبی 3/0±2 گرم و طول 5/0±3 سانتی‌متر که به صورت تصادفی به ۲ گروه اصلی که هر یک شامل ۴ زیر گروه فرعی بودند (در کل ۸ تیمار) به شرح زیر تقسیم شدند: دو گروه اصلی تحت تاثیر گلوکز افزوده شده در آب آکواریوم (+G) و بدون گلوکز (-G) و هر یک ازین دو گروه به 4 زیر گروه با عنوان (شاهدCTRL=)، (رسوراترولRSV=) با دوزهای 20،10و 30 ماکرو مول بر لیتر بود. ماهیان به صورت تصادفی به تعداد 5 عدد در 24 مخزن (8 تیمار با 3 تکرار) با حجم 3 لیتر توزیع شدند. در پایان دوره میزان وزن بدست آمده، ضریب تبدیل غذایی، نسبت کارایی پروتئین، نرخ رشد ویژه و شاخص رشد بدن و آنزیم‌های آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST)، آلانین آمینو تراسفراز (ALT)، آلکانین فسفاتاز (ALP) ارزیابی شدند. براساس نتایج بدست آمده بیشترین میزان ضریب تبدیل غذایی مربوط به گروه رسوراترول20 تحت تاثیر گلوکز (G+RSV30) بود. بیشترین میزان نرخ بازده پروتئین، نرخ رشد ویژه و افزایش وزن بدن مربوط به گروه کنترل بدون گلوکز بود و اختلاف معنی‌داری در بین تیمارها مشاهده نشد. هم چنین تیمار گروه رسوراترول20 بدون گلوکز
(G-RSV20)کمترین میزان آنزیم (ALP) را دارا بود و اختلاف معنی‌داری با سایر گروه‌ها مشاهده نشد و تیمار گروه کنترل بدون گلوکز (G-CTRL) کمترین میزان آنزیم‌های (AST) و (ALT) را دارا بودند و اختلاف معنی‌داری با سایر گروه‌ها مشاهده شد (05/0>P). نتایج بدست آمده از این تحقیق حاکی از آن است که رسوراترول اثر مثبتی روی شاخص‌های رشد و آنزیم‌های AST و ALT نداشته ولی باعث بهبود عملکرد آنزیم ALP شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Resveratrol as a natural polyphenolic compound on liver enzymes and growth factors of Zebra fish (Danio rerio)

نویسندگان [English]

  • Mina Faal 1
  • Hamed Manouchehri 2
  • Reza Changizi 2
  • Fatemeh Bootorabi 3
  • Mohammad Reza Khoramizadeh 4
1 Ph.D. Student, Department of Aquaculture, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
2 Assistant Professor, Department of Aquaculture, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
3 Assistant Professor, Department of Biotechnology, Faculty of Medicine and Health Technology, Tampere University, Tampere, Finland
4 Professor, Biosensor Research Center, Endocrinology and Metabolism Research Institute, Tehran university of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study was performed to determine the effects of resveratrol as a natural polyphenol on growth and nutrition indices of zebrafish (Danio rerio). Resveratrol was performed over a period of 60 days on 120 adult zebrafish with approximate weight of 2 ± 0.3 g and length of 3 ± 0.5 cm, which were randomly divided into 2 main groups, each of which consisted of 4 subgroups (a total of 8 Treatment) were divided as follows: The two main groups under the influence of added glucose in aquarium water (+ G) and without glucose (-G) and each of these two groups into 4 subgroups (control = CTRL) , (resveratrol = RSV ) With doses of 20, 10 and 30 micromole per liter. Fish were randomly distributed in 5 pieces into 24 tanks (3 treatment in 3 replicant) with a water volume of 3 liters. At the end of the period, weight gain, feed conversion ratio, protein efficiency ratio, specific growth rate and body growth index and enzymes of aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT), alkannin phosphatase (ALP) were evaluated. According to the results, the highest feed conversion ratio belonged to the resveratrol 20 group under the influence of glucose (G + RSV30). The highest rate of protein efficiency ratio, specific growth rate and body weight gain belonged to the glucose-free control group and no significant difference was observed between treatments. Also, the treatment of resveratrol 20 group without glucose (G-RSV20) had the lowest amount of enzyme (ALP) and no significant difference was observed with other groups and the treatment of control group without glucose (G-CTRL) had the lowest amount of enzymes (AST) and (ALT) and a significant difference was observed with other groups (p <0.05). The results of this study indicate that resveratrol did not have a positive effect on growth indices and AST and ALT enzymes but improved ALP enzyme function.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resveratrol
  • Growth factors
  • Feeding Indices
  • liver enzymes
  • Zebra fish