تعیین غلظت نیمه‌ کشندگی (LC50) قارچ‌کش ویستا (Vista) در ماهی آمور (Ctenopharyngodon idella)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم دریایی و محیطی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 استادیار، دانشکده علوم دریایی و محیطی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 استادیار، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد واحد بابل، بابل، ایران

4 استاد، دانشکده علوم دریایی و محیطی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

کاربرد آفت‌کش‌ها همواره با نگرانی‌هایی در مورد خطرات زیست محیطی ناشی از آنها همراه بوده است. ویستا یک آفت‌کش جدید و پرکاربرد است که در مزارع برنج برای از بین بردن بیماری بلاست مورد استفاده قرار می‌گیرد. پژوهش حاضر برای اولین بار محدوده کشندگی و غلظت نیمه کشندگی قارچ‌کش ویستا را در ماهی آمور (Ctenopharyngodon idella) مورد بررسی قرار داده است. در این پژوهش برای تعیین محدوده کشندگی ابتدا ماهی‌ها در معرض غلظت‌های 10،0، 25 ،50، 100، 250 و 500 میلی‌گرم در لیتر ویستا قرار گرفتند و در مدت زمان‌های 24، 48، 72 و 96 ساعت تلفات ماهی‌ها در هریک از گروه‌ها ثبت شد. سپس به منظور تعیین غلظت نیمه کشندگی، ماهی‌ها در 5 گروه با سه بار تکرار غلظت‌های 0، 30، 35، 40 و 45 میلی‌گرم در لیتر ویستا دریافت کردند و درمدت زمان‌های 24، 48، 72 و 96 ساعت تعداد تلفات ماهی‌ها ثبت شد. نتایج به دست آمده با استفاده از روش تجزیه و تحلیل آماری پروبیت ارزیابی شد. در این پژوهش مقادیر غلظت نیمه کشندگی ویستا در زمان‌های 24، 48، 72 و 96 ساعت به ترتیب 5/60، 1/40، 58/34 و 28/31 میلی‌گرم در لیتر به دست آمد و حداکثر غلظت مجاز  قارچ‌کش ویستا 128/3 میلی‌گرم در لیتر و حداقل غلظت مؤثّر آن 42/28 میلی‌گرم در لیتر برآورد شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد مقدار غلظت کشندگی قارچ‌کش ویستا با افزایش مدت زمان آزمایش کاهش پیدا کرد، به طوریکه هرچه زمان آزمایش افزایش یافت، غلظت پایین‌تری از آن سبب تلفات ماهی‌ها شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of median lethal concentration (LC50) of Vista fungicide in Amur fish (Ctenopharyngodon idella)

نویسندگان [English]

  • Seyede Zeinab Hosseini koohkheili 1
  • Shila Omidzahir 2
  • Seyyed Mohammad Hosseini 3
  • Abdolali Movahedinia 4
1 M.Sc student, Faculty of Marine and environmental Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Marine and environmental Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
3 Assistant Professor, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Babol branch, Babol, Iran
4 Professor, Faculty of Marine and environmental Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
چکیده [English]

The use of pesticides has always been associated with environmental concerns. Vista is a new and widely used pesticide in rice fields for blast disease. The present study investigated the lethal range and median lethal concentration of Vista fungicide in Ctenopharyngodon idella, for the first time. In this study, to determine the lethal range fish were first exposed to the concentrations of 0,10, 25, 50, 100, 250 and 500 mg per liter of Vista, and fish mortality were recorded in each group for 24, 48, 72 and 96 hours. Then, in order to determine median lethal concentration, fishes in 5 groups received concentrations of 0, 30, 35, 40 and 45 mg per liter Vista with three replication, and the number of fish mortality was recorded at 24, 48, 72 and 96 hours. The results were evaluated by probit statistical analysis. In this study, the median lethal concentration of Vista were 60.5, 40.1, 34.58 and 31.28 mg per liter at 24, 48, 72 and 96 hours, respectively. The Maximum Allowable Toxicant Concentration of Vista fungicide was 3.128 mg per liter, and its Lowest Observed Effect Concentration was estimated to be 28.42 mg per liter. The results of this study showed that the lethal concentration of Vista fungicide decreased with increasing test time, so that as the test time increased, a lower concentration of Vista fungicide caused fish mortality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Toxicology
  • Vista
  • Tricyclazole
  • Methyl Thiophanate
  • Fish