تاثیر کاهش نرخ غذادهی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) بر عملکرد رشد و تغذیه، شاخص‌های بیوشیمیایی خون و کیفیت آب در سیستم بیوفلاک در مقایسه با آب تمیز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شیلات دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران

2 دانشیارگروه شیلات دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران

3 کارشناس ارشد گروه شیلات دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران

4 کارشناس ارشد گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گلستان، ایران

5 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گلستان، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی تاثیر نرخ کاهش غذادهی بر کیفیت آب، عملکرد رشد و پاسخ ایمنی ماهی کپور (Cyprinus carpio) در سیستم بیوفلاک و آب تمیز انجام شد. ماهی­ها (میانگین وزنی 44/0± 04/9 گرم) در 18 مخزن (50 لیتری) بصورت کاملاً تصادفی در قالب طرح فاکتوریل 3×2 شامل؛ استفاده از غذای تجاری 100، 85 و 70 درصد (بترتیب 5/2، 12/2 و 75/1 درصد وزن بدن) در گروه بیوفلاک (BF1، BF2 و BF3) و گروه بدون فلاک (NF1، NF2 و NF3) به­ مدت 60 روز ذخیره­سازی شدند. در پایان آزمایش، غلظت نیتروژن آمونیاک کل (TAN) به­طور قابل توجهی در بیوفلاک نسبت به بدون فلاک پایین­تر بود. بیشترین عملکرد رشد ماهی و کمترین ضریب تبدیل غذایی در گروه­های بیوفلاک با 5/2 و 12/2 درصد غذادهی (BF1 و BF2) بدست آمد. پس از 60 روز، سطح لایزوزیم و ایمونوگلوبولین­کل سرم به­طور قابل توجهی افزایش و سطح کورتیزول سرم در تیمار BF1 کاهش یافت. این پژوهش نشان داد که کاهش نرخ غذادهی (12/2 تا 5/2 درصد وزن بدن) ماهی کپور معمولی در سیستم بیوفلاک نسبت به آب تمیز می­تواند بر عملکرد رشد و پاسخ ایمنی تاثیر مثبت معنی­داری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of reducing the feeding rates on growth and feed performance, blood biochemical parameters, and water quality in bio-floc common carp (Cyprinus carpio) culture and clean systems

نویسندگان [English]

  • Hossein Adineh 1
  • hojat jafaryan 2
  • Mohammad Khademi Hamidi 3
  • Fateme Zhra Karimtabar 4
  • Zeynab Sedaghat 5
1 Assistant Professor, Department of Fisheries Science, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Gonbad Kavous University, Golestan, Iran
2 Associate Professor, Department of Fisheries Science, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Gonbad Kavous University, Golestan, Iran.
3 .Sc. Department of Fisheries Science, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Gonbad Kavous University, Golestan, Iran
4 MSc. Department of Fisheries Science, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Gonbad Kavous University, Golestan, Iran.
5 MSc. Student,,, Department of Fisheries Science, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Gonbad Kavous University, Golestan, Iran.
چکیده [English]

This study aimed to investigate the effect of reduction of feeding rates on water quality, growth performance, and immune response in bio-floc common carp (Cyprinus carpio) and clean water systems. Fish (9.04 ± 0.44 g mean initial weight) were stocked into 18 tanks (50 L) through a 2×3 factorial design consisting: The use of commercial feed of 100, 85 and 70% (2.5, 2.12 and 1.75 % of body weight) in bio-floc groups (BF1, BF2 and BF3) and non-floc groups (NF1, NF2 and NF3) for 60 days. At the end of the experiment, Total ammonia nitrogen (TAN) concentration was significantly lower in bio-floc compared to non-floc. The highest fish growth performance and the lowest feed conversion ratio were obtained in the bio-floc groups with 2.5 and 2.12% feed intake (BF1 and BF2), respectively. After 60 days, the serum lysozyme and total immunoglobulin levels were significantly increased and serum cortisol levels decreased in the bio-floc groups. This study showed that reducing the feeding rates (2.12 to 2.5% of body weight) have a positive effect on growth performance and immune response in bio-floc common carp culture system compared to clean water system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feeding rate
  • Biofloc
  • Water quality
  • Nonspecific immunity
  • Cyprinus carpio