شناسایی ماکروفونای رودخانه‌ی آچی‌رود در منطقه چابکسر استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عصو انجمن علوم و فنون دریایی ایران

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین - پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی

3 گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین – پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین – پیشوا، ایران

چکیده

ماکروبنتوزها به عنوان یک شاخص زیستی و بیان‌کننده‌ی شرایط محیط زندگی خودند. از این رو به عنوان شاخص آلودگی آب می توانند مورد استفاده قرار گیرند. شرایط کیفی آب در رودخانه‌ی آچی‌رود مبتنی بر ماکروفونای این رودخانه تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است. لذا، در پژوهش حاضر ماکروفونای رودخانه آچی رود در دو فصل زمستان 1394 و بهار 1395 مورد بررسی قرار گرفت. نمونه­برداری در دو فصل انجام گردید. پنج ایستگاه در منطقه مورد بررسی انتخاب و با استفاده از سیستم GPS موقعیت جغرافیایی هر ایستگاه ثبت شد. نمونه­برداری به وسیله کوادرات بود. شاخص هیلسنهوف بر اساس حضور نمونه‌ها در هر ایستگاه تعیین شد. میزان آلودگی آب با استفاده شاخص هر ایستگاه در دو فصل زمستان و بهار معین شد. در این مطالعه 3 رده، 12 خانواده و 14 گونه از ماکروبنتوزها شناسایی شدند. بیشترین فراوانی مربوط به حشرات و کمترین متعلق به رده Malacostraca بود. بیشترین فراوانی در فصل زمستان مربوط به خانواده Gammaridae و گونه Gammarus sp. و در فصل بهار مربوط به دو خانواده Gammaridae و Heptageniidae و گونه‌های Gammarus sp. و Ecdyonurus venosus بود. گونه‌های Gammarus sp. و Ecdyonurus venosus در اکثر ایستگاه­ها در دو فصل وجود داشتند. بیشترین مقدار شاخص هیلسنهوف مربوط به فصل زمستان با مقدار 22/5 و کمترین مقدار این شاخص مربوط به فصل بهار با مقدار 71/0 بود. بر اساس شاخص زیستی HFBI،کیفیت آب از نظر میزان آلودگی ایستگاه­ها در 3 طبقه کیفی عالی (ایستگاه­های 1 و 5) و خیلی خوب (ایستگاه 4) و متوسط (ایستگاه 2) گزارش شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of macrofauna in the Achiroud River in Chaboksar area, Gilan province

نویسندگان [English]

  • Arya Ashja Ardalan 1
  • Maryam Eidi 2
  • Mojdeh Gorji-Azandariani 3
1 Department of Marine Biology, Marine Science and Technology College, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Biology, Biological Sciences College, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin-Pishva, Iran
3 Department of Biology, Biological Sciences College, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin-Pishva, Iran
چکیده [English]

Macrobenthos are known as biological indicators of their living environments and can be used as index of water pollution in different water resources. Achiroud River located in Gillan province and its macrofauna has not been studied yet. So, in the present study, the macrofauna of the Achiroud River in the winter 2015 and spring 2016 was examined. Sampling was performed in two seasons of winter 2015 and spring 2016. Five stations were selected based on geographical characteristics of the river and each station using GPS system. Sampling was quadratic and seasonal. The Hilsenhoff index was determined based on the presence of benthos at each station. The water pollution was determined using the Hilsenhoff index in each station in spring and winter. The macrobenthos classified into 3 classes, 12 families and 14 species and identified. The most frequency was related to insects and the lowest frequency belonged to Malacostraca. The highest frequency in the winter belongs to the Gammaridae (Gammarus sp.) and in the spring belonged to the two families Gammaridae and Heptageniidae (Gammarus sp. and Ecdyonurus venosus). Species of Gammarus sp. and Ecdyonurus venosus were present at the most stations in two seasons. The highest value of Hillsenhof index was (5.22) observed in winter and the lowest value of this index was related to spring (0.71). According to the HFBI bio-index, water quality in stations 3 and 5 was excellent, in stations 4 was very good and in station 2 was intermediate.
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identification
  • Macrobenthos
  • Biological Indicators
  • Achiroud River
  • Gilan