اثر سطوح مختلف پودر جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس Spirulina platensis در عملکرد رشد و بازماندگی پست لارو میگوی Palaemon elegans

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه بیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 استادگروه بیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 دانشیارگروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی،صومعه سرا، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

آبزی پروری مطلوب نیازمند معیارهای مختلفی است که در این میان انتخاب غذای مناست با پتانسیل لازم از اهمیت خاصی برخوردار است. این مطالعه با هدف تعیین اثر سطوح مختلف پودر جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس بر شاخص‌های رشد و درصد بازماندگی پست لارو
میگویPalaemon elegans به مدت چهار هفته انجام شد. میانگین وزن و طول اولیه پست لاروها به ترتیب برابر 0132/0 گرم و 88/6 میلی متر بود. چهار جیره غذایی متشکل از غذاهای حاوی پودر جلبک اسپیرولینا در سطوح جایگزینی 3، 5، 8 و 10 درصد و یک جیره شاهد بدون پودر جلبک اسپیرولینا آماده شدند. شاخص‌های رشد در تیمار شاهد (فاقد جلبک) از کمترین میزان برخوردار بود و با تیمارهای5،3، 8 و 10 درصد جلبک اسپیرولینا تفاوت معنی‌دار داشت (05/0p<). بین شاهد (فاقد جلبک) و تیمار تغذیه شد با جلبک خالص فقط در افزایش بیومس تفاوت معنی‌داری مشاهده شد (05/0p<). بین گروه تغذیه شده با جلبک خالص و تیمار 3 درصد در طول نهایی و افزایش طول تفاوت معنی‌دار نبود (05/0p<). ولی در دیگر شاخص‌های رشد با سایر تیمارها تفاوت‌ها معنی‌دار بود. (05/0p<). بهترین شاخص‌های رشد زمانی مشاهده شد که میگو‌ها توسط پودر جلبک 5 درصد تغذیه شدند (05/0p<). در مقایسه بین تیمارهای 3، 8 و 10 درصد پودر جلبک، فقط بین تیمار 3 و10 درصد پودر جلبک در طول نهایی و افزایش طول، تفاوت معنی‌داری مشاهده شد (05/0p<). همچنین میزان بازماندگی تیمار شاهد نسبت به سایر تیمارها کمتر بوده و تفاوت معنی‌دار بود (05/0p<). به طورکلی بر اساس نتایج این تحقیق اضافه کردن 5 درصد پودر جلبک اسپیرولینا بهترین نتیجه را در رشد و بازماندگی پست لارو میگوی P. elegans نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of dietary-Spirulina platensis algae powder in growth performance and Survival rates of Palaemon elegans shrimp post larvae

نویسندگان [English]

  • sahar khorshidi sedehi 1
  • Nader Shabanipour 2
  • hamid noverian 3
1 Ph.D Student, Department of Biology, Faculty of Science, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Professor, Department of Biology, Faculty of Science, University of Guilan, Rasht, Iran
3 Associate Professor, Department of Fishery, Faculty of Natural Resorces, University of Guilan, Sowmeh Sara, Rashd, Iran.
چکیده [English]

Optimal aquaculture requires various criteria, among which the choice of food with the necessary potential is of particular importance. The aim of this study was to determine the effect of different levels of Spirulina platensis algae powder in shrimp diet on growth indices and survival percentage of Palaemon elegans shrimp larvae during a four week- culture period. The mean initial weight and length of post larvae were 0.0132 (g) and 6.88 (mm). Four diets consisting of the spirulina algae powder were prepared and substituted at 3, 5, 8 and 10 percent in a base shrimp diet as treatments and a control diet was without spirulina algae powder. Growth indices in the control treatment (without algae) had the lowest rate and was significantly different from treatments of 5, 3, 8 and 10 percent of spirulina algae (P<0/05). There was a significant difference between control and treatment fed with pure algae only in increasing total biomass (P<0/05). There was no significant difference between the group fed with pure algae and 3 percent treatment in the final length and increase of length (P<0/05), but the differences were significant in other growth indices with other treatments (P<0/05). The best growth indices were observed when shrimps were fed by 5 percent algae powder (P<0/05). in comparison between treatments of 3, 8 and 10 percent algae powder, the only significant difference observed in the final length, and an increase in length was detected in treatments 3 and 10 percent algae powder (P<0/05). Also, the survival rate in control treatment was significantly lower than other treatments (P<0/05). In general, based on the results of this study, the diet containing the 5 percent of spirulina algae powder showed the best results in the growth and survival of P. elegans shrimp post larvae.
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microalgae
  • Crustacean
  • Larval period
  • Breeding
  • shrimp