تاثیر افزودنی منابع مختلف آنتی‌اکسیدانی (ویتامین E، کوآنزیم Q10 و فرم های سلنیوم) جیره غذایی بر عملکرد رشد و شاخصهای بیوشیمیایی سرم خون در ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه شیلات و آبزیان دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه ایران

2 دانشیار گروه شیلات و آبزیان دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه ایران

چکیده

در مطالعه حاضر تاثیر سطوح مختلف چند مکمل آنتی­اکسیدانی جیره غذایی روی شاخص‌های رشد و بیوشیمیایی سرم خون در بچه ماهیان انگشت قد قزل­آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور 9 جیره آزمایشی (× 3 تکرار) با سه نوع ترکیب آنتی­اکسیدانی شامل ویتامین E در سطوح 0، 100 و 150 میلی گرم در کیلوگرم غذا؛ کوآنزیم Q10 درسطوح 0، 10 و 20 میلی گرم در کیلوگرم غذا و منابع سلنیوم ( معدنی، آلی و نانو) در سطوح 0، 3/ و 5/0 میلی گرم در کیلوگرم غذا ساخته شد. در ادامه ماهیان با تراکم 25 قطعه برای هر تکرار به صورت تصادفی توزیع و به مدت 56 روز مورد تغذیه جیره­‌های آزمایشی قرار گرفتند. بر اساس نتایج بدست آمده، افزایش نسبی در شاخص‌های رشد ماهیان تغذیه شده با تیمار شامل 5/0 میلی­گرم نانوسلنیوم + 100 میلی­گرم ویتامین E مشاهده گردید. بالاترین مقدار گلوکز در تیمار مکمل شده با سطح 5/0 میلی­گرم نانوسلنیوم + 100 میلی­گرم ویتامینE  بدست آمد. از لحاظ کلسترول و تری گلیسرید، گروه‌های تغذیه شده به ترتیب با تیمار شامل 5/0 میلی­گرم سلنیوم معدنی + 150 میلی­گرم ویتامین E + 20 میلی گرم کوآنزیم Q10 و تیمار شامل 5/0 میلی­گرم نانوسلنیوم + 100 میلی­گرم ویتامین E بیشترین مقدار را نشان دادند. به طور مشابه، بالاترین مقادیر شاخص‌های کلسترولی HDL و VLDL در تیمار مکمل شده با 5/0 میلی­گرم نانوسلنیوم در ترکیب با 100 میلی­گرم ویتامین E مشاهده گردید. در مقابل تیمار شاهد بالاترین مقدار LDL را نشان داد. نتایج این پژوهش نشان داد که تیمار مکمل شده با نانوسلنیوم در سطح 5/0 میلی­گرم و ویتامین E در سطح 100 میلی­گرم می­تواند در بهبود شاخص‌های رشد و بیوشیمیایی سرم خون ماهیان انگشت قد قزل­آلای رنگین‌کمان موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of different sources of dietary - antioxidants (vitamin E, co-enzyme Q10 and selenium forms) on growth performance and biochemical indices in rainbow trout (Onchorhynchus mykiss) fingerlings

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sadegh Aramli 1
  • Kourosh Sarvi moghanlou 2
  • Ahmad Imani 2
1 Ph.D. Student, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Urmia, Urmia, Iran
2 Associate Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Urmia, Urmia, Iran
چکیده [English]

In the present study, the effects of different levels of dietary antioxidant supplements on growth performance and biochemical indices in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fingerlings were investigated. For this aim, nine experimental diets were formulated and supplemented with different combinations of three antioxidants including vitamin E (VE) at levels of 0, 100 and 150 mg kg-1 diet), coenzyme Q10 (CoQ10) at levels of 0, 10 and 20 mg kg-1 diet and selenium forms (mineral, organic and nano-selenium (Nano-Se)) at levels of 0, 0.3 and 0.5 mg kg-1 diet. The fish were randomly divided into these diets with stocking density of 25 per replicate and fed for 56 days. Based on the results, a relative increase was observed in the growth indices of fish fed with the treatment containing 0.5 mg Nano-Se + 100 mg VE. The highest of glucose content was obtained in supplemented treatment with 0.5 mg Nano-Se + 100 mg VE. For cholesterol and triglyceride, the highest values were reported in fish fed with treatments containing 0.5 mg mineral Se + 150 mg VE + 20 mg CoQ10 and 0.5 mg Nano-Se + 100 mg VE, respectively. Similarly, the highest values ​​of HDL and VLDL indices were observed fish fed with 0.5 mg Nano-Se + 100 mg VE. In contrast, the control treatment showed the highest LDL value. The results of this study revealed that supplemented diet with Nano-Se at level of 0.5 mg and VE at level of 100 mg can be effective in improving the growth and blood biochemical indices of rainbow trout.
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood biochemical
  • Selenium
  • Biometrics
  • Coenzyme Q10
  • Rainbow trout
  • Vitamin E